Genova bildades 2006 och har som devis: det personliga bostadsbolaget. Företaget är aktivt genom hela värdekedjan – från förvärv, stads- och projektutveckling till uthyrning och förvaltning. Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst samhällsfastigheter och hyresbostäder för egen långsiktig förvaltning. 

Nybyggnation genomförs med förnybart, resurseffektivt och klimatsmart trä som prioriterat byggmaterial, i nära samarbete med väletablerade byggaktörer. 

Noteringen av Genovas stamaktie avser att bredda aktieägarbasen och skapa finansiell beredskap för fortsatt tillväxt och utveckling. Noteringen förväntas även stärka kännedomen om Genova och stärka bolagets profil mot bland annat kommuner och andra intressenter.

Geografiskt är Genovas fastighetsportfölj koncentrerad till främst Storstockholm och Uppsalaregionen. 62 procent av det totala fastighetsvärdet är beläget i Storstockholm och 30 procent Uppsalaregionen. Den 31 mars 2020 bestod Genovas fastighetsportfölj av 44 förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde om totalt 4 097,5 miljoner kronor, en uthyrbar yta om totalt 173 540 kvm och ett totalt årligt hyresvärde om 231 miljoner kronor. Vid samma tidpunkt hade Genova 473 bostäder, varav 35 hotellrum, i pågående byggnation. 

Projektportföljen bestod av 344 126 kvm uthyrbar yta, varav 70 procent utgörs av hyresbostäder och samhällsfastigheter och 30 procent av bostadsrätter och kommersiella fastigheter.

Utveckla den befintliga byggrättsportföljen
Genovas fokus är att fortsätta utveckla den befintliga byggrättsportföljen för byggnation av huvudsakligen hyresbostäder och samhällsfastigheter för eget långsiktigt ägande och förvaltning. Då dessa investeringar erfordrar relativt liten andel av Genovas egen likviditet kommer nettolikviden från nyemissionen framför allt att användas för att finansiera förvärv av förvaltningsfastigheter på Genovas prioriterade marknader.  Därigenom ökar bolagets tillgång till ytterligare förvaltningsfastigheter över tid och således även möjligheterna för tillskapande av nya byggrätter för fortsatt nybyggnation av framförallt bostads- och samhällsfastigheter. Genova bedömer att den senaste tidens utveckling på fastighetsmarknaden ökar Bolagets möjligheter att genomföra sådana förvärv. Vidare kommer nettolikviden från den avsedda nyemissionen att stärka Genovas möjlighet till en ökad projektutvecklingstakt av befintliga byggrätter. 

– Genovas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Genom stamaktienoteringen och kapitaltillskottet får vi möjlighet att accelerera förvärvstakten och projektutvecklingen samtidigt som det ger oss en tydligare position i vårt arbete med kommuner. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Genova med fler aktieägare ombord, säger Michael Moschewitz, vd för Genova,

Genovas preferensaktier är sedan den 12 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet

  • Anmälningsperiod: 22 – 29 juni 2020 klockan 15.00
  • Erbjudandepris: 65 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)
  • Minsta post: Anmälan ska avse lägst 200 stamaktier däröver jämna poster om 10 stamaktier upp till 20 000 stamaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 20 000 stycken stamaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 65 SEK motsvarar det en minsta investering om 13 000 SEK.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras 22 – 29 juni 2020 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt


Viktiga datum

  • Besked om tilldelning ges 30 juni 2020. 
  • Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. 
  • Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring 2 juli 2020.

Handel på noteringsdag 30 juni 2020 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 2 juli 2020 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina stamaktier första handelsdagen ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 30 juni 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på tecknarens likvidkonto kommer att göras och tecknarens tilldelade stamaktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. 

Träffa VD
En intervju med Genovas VD, Michael Moschewitz, kommer att finnas på www.swedbank.se/prospekt eller här


Viktig information
Swedbank AB är förmedlare av Genova Property Groups stamaktier i bolagets emission och ägarspridning. 

Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till Kundcenter Privat, personlig service 0771-22 11 22. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan