Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd. Riksdagen har ännu inte fattat beslut om exakta nivåer, men enligt tidigare förslag från Pensionsmyndigheten kommer riktåldern för pension bli 67 år för en person som idag är 60 år, medan den som är född 1983 eller senare får en riktålder på 70 år eller högre.

- Införandet av riktåldrar innebär att pensionsåldern anpassas utifrån när man är född. Ju yngre man är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det är att medellivslängden ökar och att pensionerna till följd av det blir lägre. För att säkra rimliga pensionsnivåer över tid behöver vi som kommer leva längre än tidigare generationer helt enkelt jobba fler år, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.


Högre pensionsålder innebär högre pension
Fler år i arbete innebär att mer hinner sättas av till pensionen, pensionskapitalet hinner ge avkastning några år till och utbetalningarna fördelas på färre antal år. Effekten blir högre pensioner.

- De nya riktåldrarna för pension kommer innebära högre pensioner överlag. För en grundskollärare som idag är 45 år, och med den nya riktåldern arbetar fyra år längre, kommer pensionen bli 5 500 kronor högre per månad före skatt. I stället för en pension på 58 procent av slutlönen kommer den bli 73 procent, säger Madelén Falkenhäll.

För en undersköterska som idag är i 45-årsåldern blir pensionen 4 700 kronor högre per månad före skatt, en ökning från 64 procent till 80 procent av slutlönen.

Även för de som är närmre pension blir det stor skillnad. För en grundskollärare och en undersköterska som idag är i 55-årsåldern ökar pensionerna med 4 100 respektive 3 700 kronor per månad före skatt om de följer de nya riktåldrarna och går i pension vid 68 i stället för 65 års ålder.

En tredjedel av svenskarna är inställda på att jobba längre
Omkring en tredjedel av svenskarna verkar redan ha ställt in sig på att jobba längre än till 65 år, enligt en undersökning från Swedbank och sparbankerna. Av de i åldern 18-34 år är andelen 38 procent, 19 procent uppger att de kommer gå i pension först efter 68 år.

Hälften av de över 55 år upplever dock att det finns saker som hindrar dem att jobba längre än till 65 år. Var fjärde uppger att de inte skulle orka fysiskt, lika stor andel upplever att de inte skulle orka mentalt.

- Det positiva med de nya riktåldrarna är att de flesta kommer att få högre pension. Det är också rimligt att vi jobbar längre i takt med att vi lever och håller oss friskare längre. Men högre pensionsålder ställer också krav på arbetsmarknaden och på arbetsgivarna. Inte alla kommer exempelvis att orka arbeta längre av fysiska skäl. Förutsättningarna för att arbeta kvar på samma arbetsplats eller att byta jobb för att orka arbeta fler år behöver bli bättre om det ska fungera som det är tänkt, säger Madelén Falkenhäll.

Fakta – olika åldrar inom pensionssystemet

  • Lägsta ålder att ta ut allmän pension höjdes vid årsskiftet från 61 till 62 år. Grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg, kan man däremot ta ut först från 65 år. Det är också därför som 65 år är den mer vedertagna pensionsåldern. 
  • Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kopplas till förväntad medellivslängd beroende på vilket år du är född.
  • Enligt förslag kommer åldern för när man kan få grundskydd höjas från 65 till 66 år 2023. Riktålder kommer sedan användas från 2026, sannolikt blir det man förknippar med pensionsålder då 67 år.
  • Den ålder man tidigast får börja ta ut allmän pension kommer ändras till att gälla tre år före riktåldern, det vill säga om man idag kan börja ta ut allmän pension vid 62 års ålder kommer man från 2026 kunna göra det tidigast vid 64 års ålder.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan