Kreditmarknaden har onekligen varit i gungning i coronakrisens efterdyningar. Förutom en allmänt stigande riskaversion på marknaden har även funktionaliteten på företagsobligationsmarknaden prövats. Detta gäller i synnerhet de nordiska företagsobligationsmarknaderna, där likviditeten är väsentligt mycket sämre än den på de internationella kreditmarknaderna. 

Kreditspreadar (skillnaden i räntan mellan statsobligationer och kreditobligationer) steg kraftigt, men framför allt hastigt, under mars månad. Dock nådde de aldrig samma nivåer som under finanskrisen 2008. De åtskilliga insatserna från centralbankerna har fått kreditpremierna att stabilisera sig, men på en högre nivå än innan coronakrisen. Nivåer som dock fortfarande ligger över de historiska snitten. 

- Vi bedömer att dessa nivåer ger en attraktiv förräntningsnivå för en investerare som är villig att behålla sin kreditinvestering på lite längre sikt. Historiskt har en investering på 3-års sikt i global High Yield på dessa spreadnivåer resulterat i en positiv avkastning på minst cirka 40 procent, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.


Marknaden räknar redan med ökad konkursrisk
Likt övriga risktillgångar styrs företagsobligationer av förväntansbilden för den framtida ekonomiska utvecklingen. Men det allra viktigaste för kreditmarknaden är konkursrisken. Avkastningspotentialen i krediter bör därför alltid ses i relation till risken och i detta fall i relation till konkursrisken (så kallade default risken). Marknaden har i dagsläget diskonterat en förhöjd konkursrisk som motsvarar ungefär nivåer vi såg som högst under finanskrisen.

- Risken är naturligtvis att konkurserna stiger till ännu högre nivåer till följd av extremiteten i denna kris jämfört med tidigare kriser vi sett historiskt. Vi bedömer dock samtidigt att centralbanksåtgärder denna gång också är unika. Detta i synnerhet vad gäller insatserna på kreditmarknaden.

De flesta centralbanker har antingen initierat köp eller aviserat att köpa företagsobligationer. Indikationer om att centralbankerna även delvis avser att börjat stötta High Yield-marknaden bidrar till stabiliteten.

- För en långsiktig investerare kan därför dagens nivåer ses som attraktiva för att öka förräntningen i räntebenet i allokeringen. Vi rekommenderar därför en ökad vikt i krediter, jämnt fördelad mellan High Yield, HY och Investment Grade, IG. Vi föredrar europeiska kreditmarknaden där energisektorn utgör en mindre del och där ECB:s stödköp redan fungerar som en stötdämpare, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.


Placeringssförslag 

Krediter IG: Swedbank Robur Obligationsfond

Krediter HY: Företagsobligationsfond

Läs hela Investeringsstrategin med fler placeringsförslag

Se Utblick med presentation av Investeringsstrategin 

Vill du veta mer om marknaden för företagsobligationer kan du även passa på att se Aktie-TV

Swedbank Robur Obligationsfond

1 mån
+0,19%
3 mån
-0,99%
i år
-0,01%
1 år
+0,01%
3 år
+1,98%
5 år
+4,17%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
137,74
sharpe
0,55
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra…

Swedbank Robur Företagsobligat

1 mån
+0,73%
3 mån
-3,62%
i år
-3,40%
1 år
-1,55%
3 år
-0,76%
5 år
+1,91%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
137,39
sharpe
0,03
förv.avg.
0,60%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får även använda …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan