Vad är Selectionfonderna?

Swedbank Robur Selection är våra globala, flexibla blandfonder och det bekväma sparalternativet för dig som vill överlåta allokeringen mellan aktier, räntor, krediter och alternativa investeringar till ett team av erfarna förvaltare. Det finns tre olika risknivåer baserat på hur stor aktiedel respektive fond i normalfallet har. Selectionfondernas aktieinvesteringar sker huvudsakligen i strukturellt intressanta teman baserat på de fyra megatrender vi ser kommer påverka vårt samhälle under lång tid framöver. Därmed finns inga regionala, sektoriella eller storleksrelaterade begränsningar i aktiedelen utan de tematiska investeringarna - som kan bestå av såväl egna och externa fonder som egna aktiekorgar - baseras enbart på huruvida bolagen har en tillräckligt intressant exponering mot respektive tema.

Vad menar vi med megatrender?

Vi lever i en värld där förändring är en del av vår vardag. Inte minst när det gäller ny teknik som förändrar och förenklar vårt sätt att leva. Utvecklingsstegen tenderar att vara relativt korta och vi har vant oss vid att anpassa oss till det nya.
Det finns dock även trender som under lång tid framöver, på ett mer omfattande och omvälvande vis, kommer att påverka oss som människor, företag och hela samhället i stort. Hur vi ska hantera en åldrande befolkning eller det faktum att jorden har begränsade resurser och att vi måste övergå till mer förnybar energiproduktion för att undvika förödande klimatförändringar. En fortsatt urbanisering som ställer nya krav på framtidens städer samt teknologiska framsteg och digitalisering, som i många fall är nödvändiga för att möjliggöra dessa förändringar eller är banbrytande i sig, är vad vi kallar Megatrender. Dessa trender är irreversibla och kommer förändra förutsättningarna för många befintliga affärsmodeller och samtidigt skapa nya. NÄR det sker och VAD som sker kan dock vara svårare att veta än ATT det kommer att ske.
Definitionerna av megatrenderna är relativt vida och vi kan också notera att trenderna till viss del går i varandra. I Selectionfonderna föredrar vi därför att bryta ned megatrenderna i teman eller till och med underteman för att erhålla ett mer avgränsat, men samtidigt mer investeringsbart universum. Teman och underteman har en kortare tidshorisont än megatrender och kan ha mer cykliska inslag, samtidigt som frågorna NÄR och VAD blir lättare att besvara.

Att investera ansvarsfullt och långsiktigt är en viktig del i vår investeringsstrategi för Selectionfonderna och alla megatrender innehåller inslag av hållbarhetskriterier. Vi är övertygade om att ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi och därmed också möjligheten till attraktiv avkastning. Via Selectionfonderna får man en välbalanserad exponering mot dessa megatrender via ett antal tematiska investeringar, vilket vi tror ger möjlighet att erhålla en långsiktigt god avkastning.

Vad innebär megatrenden Urbanisering?

Urbaniseringstrenden – att folk flyttar till städer – har redan pågått i många år, men fortsätter i oförminskad takt. Redan idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer och till år 2050 beräknas det ha ökat till närmare 2/3-delar. Det innebär att drygt två miljarder människor kommer att flytta in från landsbygd till stad de närmaste 30 åren.
Det finns flera skäl till denna enorma migration, städer har generellt en bättre arbetsmarknad, det finns bättre utbildningsmöjligheter och tillgången till fritidsaktiviteter eller kulturevenemang är väsentligt större, för att bara nämna några. För företag finns tillgängligheten till arbetskraft, såväl generellt som tillgång på talang eller specialister.

Hur kan vi dra nytta av den i våra investeringar?

Redan idag står städer för en oproportionerligt stor del av världens BNP, men också för en oproportionerligt stor andel av energikonsumtionen och världens utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som begränsade vattenresurser och avfallsproblem bidrar till en ansträngd situation på många håll. Den förväntade framtida urbaniseringen kommer givetvis medföra stora utmaningar för städerna att hantera det på ett effektivt sätt. Nybyggnation måste ske på ett smartare sätt och med mer energieffektiva lösningar. Det ställs stora krav på väl utbyggd och hållbar infrastruktur, liksom ett tillräckligt utbud av boendeformer, arbetsplatslösningar och fritidsaktiviteter som kan hantera människors behov framöver.

Stora utmaningar innebär också investeringsmöjligheter. I Pictets fond SmartCity (Den smarta staden) får vi en exponering mot lösningar för en stad som kan förbättra livskvaliteten för sina innevånare samtidigt som urbaniseringstrenden kan fortgå på ett hållbart sätt. Via fonden får vi exponering mot strukturell tillväxt från flera megatrender; huvudsakligen urbanisering, men också demografi och teknologi. Fonden investerar i tre olika delområden som har bäring på temat. Dels att bygga staden, dels att förvalta eller driva staden och slutligen att leva i staden. Vad innebär det mer konkret?

”Att bygga staden” handlar om att investera i företag som är involverade i design, planering, byggnation och finansiering av morgondagens städer, där fokus ligger på effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Ett bolagsexempel är den finska hisstillverkaren Kone. Befolkningstillväxt kommer medföra högre byggnader, vilket i sig betyder större flöden av människor och behov av tillförlitliga hissar. Kone har gjort hissar och rulltrappor intelligenta genom att koppla upp dem till molnet som kan övervakas och analyseras i realtid. På så sätt kan underhållsplaner skräddarsys för varje enskild utrustning och förbättrar såväl funktion, tillförlitlighet och säkerhet. Verksamheten är stabil då Kone verkar i ett oligopol med höga inträdesbarriärer och de gynnas av en stor återkommande servicebusiness med höga marginaler.

”Att förvalta staden” inbegriper företag som förser städerna med den infrastruktur och service som på daglig basis är nödvändig för funktionaliteten i moderna, uthålliga städer. Förutom den traditionella infrastrukturen, med till exempel vatten och avlopp som fungerar, är den digitala infrastrukturen i form av till exempel uppkoppling och den mobila infrastrukturen i form av vägar och allmänna transporter nödvändig. Ett bolagsexempel är Segro som bland annat bedriver logistik inom det som kallas ”last mile”-distribution, vilket betyder att de sköter och samordnar transporter till slutkund ifrån eget centrallager utanför en stad, i stället för att respektive transportör sköter slutleverans. Segro gynnas inte minst av den ökande e-handeln.

”Att bo i staden” är företag som erbjuder tjänster och lösningar för det moderna stadslivet, vilket inkluderar smarta arbetsplatslösningar, olika typer av boende eller fritidsaktiviteter. Ett bolagsexempel är Bright Horizons, ett amerikanskt företag som driver barnpassning och förskolor, ofta i anslutning till större företag som inte sällan är med och delfinansierar verksamheten. Att erbjuda möjlighet till barnpassning i anslutning till arbetet är ett sätt att locka till sig personal, då stressmomentet med att lämna och hämta minskar. För Bright Horizon innebär det att expansionsmöjligheterna är stora och betalningsviljan hos kunderna är sannolikt stor, vilket minskar konjunkturberoendet.

Urbaniseringen medför att städer måste växa på ett effektivt och hållbart sätt. Företag som är rätt positionerade kommer kunna dra fördel av de investeringar som måste göras, vilket vi tror innebär en högre strukturell tillväxt.

Selection 75

i år
-2,60%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
112,82
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 50

i år
-1,82%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,49
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 25

i år
-1,55%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,94
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan