Swedbank nedgraderade den taktiska rekommendationen på Tillväxtmarknader till neutral i maj 2019, bland annat mot bakgrund av den då eskalerande handelskonflikten. Osäkerheten i världen har inte minskat därefter, tvärtom, även om fokus har flyttats från tullar till pandemi. 

- Detta, tillsammans med en komplex lokal riskbild, gör att vi inte ännu är beredda att bli mer positiva, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.  

Pandemirelaterade nedstängningar påverkar kraftigt aktiviteten i stora delar av tillväxtmarknadsområdet. Regionen har underavkastat utvecklade marknader under stora delar av den här konjunkturcykeln och vi ser ännu inte att betingelserna lokalt eller i omvärlden tillräckligt gynnar Tillväxtmarknader för att vi ska rekommendera en övervikt.

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är under 2020, liksom under den turbulenta perioden sedan februari, svag och lite sämre än på utvecklade marknader. Då många av regionens valutor samtidigt har varit vikande, också mot den svenska kronan, är avkastningen i kronor kraftigt negativ så här långt i år. 

- En fortsatt stark amerikansk dollar är generellt negativ för regionen. Ett flertal valutor i Asien, i Latinamerika och i Östeuropa är också svagare än på länge. Ansträngda statsfinanser och hög utlandsbelåning ökar de här ländernas utsatta position, konstaterar Mats Waldemarsson.

Den kinesiska marknaden generellt, och fastlandskina mer specifikt, har utvecklats relativt väl, också jämfört med utvecklade marknader. Förhoppningar om en snar kinesisk återhämtning, efter kraftfulla åtgärder i ett tidigt skede, har bidragit. 

Det är viktigt för hela regionen, då Kina är en central handelspartner för många tillväxtmarknadsländer. Kinas betydelse för regionen gör att handelsdispyten mellan Kina och USA också är ett problem, en lösning dröjer, spänningarna har snarast ökat i spåren av pandemin.

Liksom i övriga världen är det framförallt de mer tillväxtorienterade sektorerna IT, hälsovård, telekommunikation, internetbaserad handel etc., som haft en relativt bättre utveckling under 2020.

Trots den komplexa riskbilden finns dock väsentliga skäl att behålla betydande exponering mot regionen,

- Ett viktigt sådant är värderingarna, som med reservation för globalt ovissa vinstutsikter, bedöms som konkurrenskraftiga, absolut och relativt. Argumenten utmynnar sammanfattningsvis i en fortsatt neutral portföljvikt, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Placeringsförslag: Swedbank Robur Global Emerging Markets 

Läs mer i Investeringsstrategin med fler placeringsförslag 

Swedbank Robur Global Em Mkts

1 mån
+6,56%
3 mån
+10,65%
i år
-5,97%
1 år
+0,80%
3 år
+8,20%
5 år
+29,42%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
145,47
sharpe
0,26
förv.avg.
1,42%
Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bo…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan