IT och Kina ljuspunkter i år
Ett ofta upprepat, och relevant, argument för att investera på tillväxtmarknaderna, är ökad inhemsk konsumtion från en växande medelklass. Men beroendet av global konjunktur är

ännu stort. Tillväxtprognoserna för regionen var redan i början av året beskedliga, i spåren av handelskonflikten. Tillväxtmarknaderna träffas nu rätt undantagslöst och hårt av pågående kris. Vikande utrikeshandel och lokala nedstängningar samverkar. Kursutvecklingen de senaste tre månaderna och under året hittills, är generellt lägre än på utvecklade marknader.

Spridningen är stor mellan de 26 länderna i vårt Tillväxtmarknadsuniversum, beroende på hur de har hanterat covid-19 krisen, inrikespolitisk utveckling, energi– och metallprispåverkan, sektorsammansättning etc,

Ett samlat grepp på regionen underlättas möjligen av att Kina successivt fått större plats, 40 procent av vårt universum (MSCI). Det är sju-åtta procentenheter mer än för ett år sedan och beror förutom på kursutveckling, på indexförändringar till förmån för kinesiska fastlandsaktier.

Den kinesiska marknadens relativa stabilitet de senaste månaderna kan delvis kopplas till förhoppningar om ekonomisk normalisering i närtid, enligt principen ”först in, först ut”. Förutsättningarna i Kina att via direktiv få igång aktiviteten är säkert goda, åtminstone på utbudssidan.

Det är i så fall, allt annat lika, positivt för importvolymer, råvarupriser etc. Konsumtionen är mer problematisk, i spåren av en vikande arbetsmarknad, även om medelklassen i Kina, som bär upp mycket av konsumtionen, ser ut att ha påverkats mindre än lägre inkomstskikt.

Skillnaden i aktivitet syns ändå så här långt i relativt stark industriproduktion/svag detaljhandel under april. Exportindustrin har naturligtvis mycket emot sig för tillfället. Risken är att en uthållig återhämtning dröjer, men att marknaden redan har diskonterat den.

Aktier i bolag som representerar ”den nya ekonomin”, och som bygger upp ”Chinext” marknaden, har haft en särskilt fin utveckling i år. Vinstmultiplarna är höga, men värderingar har ju varit sekundära en längre tid, det gäller globalt. Liksom i övriga världen har aktier i hälsovårdssektorn utvecklats väl i Kina, Sektorn har också tagit in relativt mycket pengar i ny finansiering, bland annat via börsintroduktioner i år. Men liksom IT är hälsovård rätt obetydligt i de kinesiska index som används internationellt. Olika typer av nätbaserade och mobila tjänster däremot, svarar för en stor del.


Mestadels tungt för tillväxtmarknader utanför Kina
Av de indextunga länderna, är det framförallt Brasilien och Indien som har underavkastat i år. Deras respektive valutor handlas på historiskt låga nivåer, i spåren av stora och, enligt somliga, illa koordinerade utgifter för att mota pandemin. Brasilien pressas också av vikande råvarupriser. Landet genomgår (ännu en) politisk/ekonomisk kris. Indien befinner sig på rätt sida av oljeprisraset, men har nu istället att hantera stora utgifter för en aggressiv karantänpolitik. Den indiska finanssektorn är i kraftig obalans. Nedrevideringarna av tillväxten duggar nu tätt, även om prognosen för helåret från bland annat IMF ännu är positiv. Stora fiskala och penningpolitiska stimulanser är annonserade. Över en längre period är Indien en av tillväxtmarknadsområdets snabbväxare och bättre aktiemarknader. Vi ser inte att den strukturella potentialen påverkas avgörande av det som händer nu.

Tror vi på fortsatt IT-rally är Korea eller Taiwan alternativ, där teknologi dominerar stort. Koncentrationen till ett par bolag är samtidigt markant. Marknaderna har utvecklats åt olika håll under ett par år. Korea, som har underavkastat de senaste två åren, är en ledande halvledarproducent och dominerar global produktion av elektroniska minnen. Korea har hanterat viruskrisen väl, men marknaden missgynnas ännu av hög samvariation med global konjunktur. Den taiwanesiska marknaden har utvecklats betydligt bättre, under flera år, men riskerar nu att dras in i dispyten USA-Kina. Påverkan på individuella bolag från konflikten Washington-Huawei är ännu oklar.

Finansiell stress
I förhållande till BNP och jämfört med utvecklade ekonomier, har de fiskala programmen för att möta pandemin varit mindre i tillväxt-marknadsländerna. I många fall ansträngda statsfinanser bidrar till detta. Kombinationen hög utlandsupplåning, svaga valutor, och negativ tillväxt, försämrar nu skuldsättning i relation till BNP I flera tillväxtmarknadsländer. I en del fall börjar kvoten närma sig obekvämt höga nivåer. Stora volymer utländskt kapital har lämnat regionen sedan årets början. Valutakriser har historiskt haft en obehaglig tendens att återkomma i regionen med viss regelbundenhet, frågan har snarast varit när, och vad som får bägaren att rinna över.

Vi ser inte att den relativa värderingen för Tillväxtmarknader, ställd mot andra regioner, har ändrats så mycket under pågående vinstkollaps. Den är generellt konkurrenskraftig. Regionen har stora inslag av ”värdeaktier”. När tilltron till global återhämtning återvänder, ger det intressanta möjligheter. En tydlig försvagning av den amerikanska dollarn mot tillväxtmarknadsvalutorna, är en signal som kan öka inflödena till regionens aktiemarknader. Vi är knappast där ännu, även om en del tillväxtmarknadsvalutor har studsat upp, i linje med andra risktillgångar, och metallpriser. För en uthållig uppgång behövs bättre globala konjunkturutsikter än vad vi har nu. En fortsatt skakig global och lokal miljö, och svagt synfält framåt, gör att vi behåller en neutral portföljvikt på Tillväxtmarknader. Det hindrar inte att vi för en långsiktig placerare ser begynnande tillfällen på individuella marknader.

Läs mer om Tillväxtmarknaderna i Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan