Detta är en kort sammanfattning av Investeringsstrategin som publicerad förra veckan


Trots att många av världens stora ekonomier mer eller mindre står stilla, arbetslösheten ökat i rekordtakt och konkurserna stiger har börsen återhämtat relativt mycket av det tidigare fallet. Den senaste veckan var det dock nedgångar på de stora marknaderna. Optimismen som setts tar sin grund i de gigantiska finans- och penningpolitiska stimulanser som annonserats.

Utvecklingen av coronavirusets smittspridning och den realekonomiska utvecklingen har till viss del hamnat i baksätet. Samma optimism syns inte på kreditmarknaden, där marknaden prissätter markant stigande antal konkurser även om centralbankernas stimulanser och stödköp minskat stressen. Sammantaget resulterade detta i att vi i förra veckan tog upp krediter till övervikt, finansierat genom att undervikta aktier. Regionsmässigt höjde vi USA till en övervikt, bland annat mot bakgrund av en stor andel teknik- och hälsovårdsbolag.

Övervikten finansieras av en undervikt i Europa, där det bland annat finns frågetecken kring de finanspolitiska stimulanserna, liksom viss oklarhet kring penningpolitiken.

Vi ser en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind mot bakgrund av den snabba börsuppgång vi sett den senaste tiden och detta fick vi till viss del erfara redan i förra veckan.

2020 är ett förlorat år och osäkerheten kring vinsttillväxten 2021 är definitivt fortsatt stor.

För att försvara rådande värdering behöver dock marknaden ha tillit till en kraftfull återhämtning i relativ närtid för att undvika ny tänkbara turbulens på världens börser.

De tidigare så ljusa förutsättningarna för aktiemarknaden har förändrats på ett sätt som sällan skådats. Coronapandemin svepte in över världen och allt sattes på sin spets. Förutsättningarna har totalt förändrats och spelplanens utseende är allt annat än tydlig. Den ekonomiska kollapsen är total i många avseenden men även mängden stimulanser är också på en nivå som aldrig tidigare skådats. Vinstförväntningarna har kommit ner kraftigt samtidigt som marknaden studsat tillbaka relativt mycket. Vi ser en risk för att det exceptionellt svaga konjunkturläget kan komma att göra sig påmint under den kommande perioden.


Krediter väntas erbjuda värde på sikt
Kreditmarknaden har onekligen också varit i gungning. Förutom en allmänt stigande riskaversion på marknaden har även funktionaliteten på företagsobligationsmarknaden prövats.

Detta gäller i synnerhet de nordiska företagsobligationsmarknaderna där likviditeten är väsentligt mycket sämre än den på de internationella marknaderna. Likt övriga risktillgångar styrs företagsobligationer av förväntningar men den allra viktigaste parametern är konkursrisken.

Kreditpremier har stigit i spåren av den ökade oron. Risken för ökade konkurser har stigit vilket nu diskonteras i marknaden. För en långsiktig investerare kan därför dagens nivåer ses som attraktiva för att öka förräntningen i räntebenet. Vi rekommenderar därför en ökad vikt i krediter, jämnt fördelad mellan HY och IG. Vi föredrar europeiska kreditmarknaden där energisektorn utgör en mindre del och där ECB:s stödköp redan fungerar som en stötdämpare.

Avkastningspotentialen i krediter bör alltid ses i relation till risken och i detta fall i relation till konkursrisken (så kallade default risken). Marknaden har i dagsläget diskonterat en förhöjd konkursrisk som motsvarar ungefär nivåer vi såg som högst under finanskrisen. Risken är naturligtvis att konkurserna stiger till ännu högre nivåer till följd av extremiteten i denna kris jämfört med tidigare kriser vi sett historiskt. Vi bedömer dock samtidigt att centralbanksåtgärder denna gång också är unika. Detta i synnerhet vad gäller insatserna på kreditmarknaden.

Hela Investeringsstrategin med placeringsförslag hittar du här 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan