Världsekonomin är i fritt fall och dagligen tillkännager regeringar nya stödpaket, medan centralbanker gör allt för att lugna stressade finansmarknader. Åtgärderna är nödvändiga men lyckas inte förhindra en global recession. BNP förväntas i år falla med mellan 3 och 6 procent i de flesta EU-länder. 

Huvudscenariot i prognosen är en global recession 2020. Men att ekonomin återhämtas redan under andra halvåret i år och då främst mot slutet av året, förutsatt att viruset kulminerar i Europa och USA under senvåren.

- Vår prognos förutsätter att de restriktioner som införts av myndigheter, tillsammans med hushållens och företagens självpåtagna försiktighetsåtgärder, börjar avta inom en snar framtid. Om inte det sker blir den ekonomiska nedgången än djupare, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank.

Prognosen bygger även på att regeringar runt om i världen snabbt beslutar om omfattande åtgärder för att stötta ekonomierna. Flera länder har redan aviserat stora stödprogram, däribland Tyskland och USA.

- Vi kommer sannolikt att få se en överbryggningspolitik som saknar motstycke i fredstid i de flesta EU-länder, säger Andreas Wallström


Massiva stimulanser från regeringar och centralbanker
De politiska åtgärderna som hittills lanserats är betydande, men en vändning mot det bättre av själva pandemin behövs förmodligen innan finansmarknaderna lugnar sig. Både regeringar och centralbanker har hittills aviserat enorma stödpaket, även om det finns stora avvikelser mellan länder. 

Kanske mest anmärkningsvärt är de europeiska ansträngningarna att utreda möjligheten med gemensamma obligationer för att hantera pandemin. Detta är en betydande förändring i riktning mot ett fördjupat samarbete inom euroområdet, något som Tyskland i ett budgetperspektiv har blockerat tidigare, men som landet nu verkar stödja.

Centralbanker och tillsynsmyndigheter har snabbt trappat upp sina insatser för att säkerställa att finansiella marknader och banksektorn fungerar för att undvika att dra ekonomierna in i en finansiell härdsmälta. Styrräntorna har sänkts, flera likviditetshöjande åtgärder har vidtagits, bland annat genomförs kraftigt ökade värdepappersköp. Därtill har kapitalkraven på banker sänkts. De ökade tillgångsköpen förväntas att hålla ned räntor på längre löptider.

I Sverige kan Riksbanken genom obligationsköp vid behov även komma att styra räntor på alla löptider mer tydligt. Styrräntan väntas dock ligga kvar på 0,0 procent.


Tid för snabba och omfattande satsningar
I Sverige väntas regeringen möta krisen med åtgärder motsvarande 100 miljarder kronor för 2020, utöver de garantier och lån som redan presenterats. Det motsvarar 2 procent av BNP och är ändå lite i jämförelse med redan aviserade satsningar i flera andra länder, däribland Tyskland. 

- Det är avgörande att finanspolitiken agerar snabbt, förslagsvis genom direkta transfereringar till drabbade hushåll och småföretagare. Om resoluta åtgärder vidtas kan förhoppningsvis corona-krisen bli kortvarig och vi kan se fram emot en av de största ekonomiska återhämtningarna i historien, säger Andreas Wallström.


Neutrala tillgångsallokeringen i Investeringsstrategin
Den neutrala tillgångsallokeringen i Investeringsstrategin grundar sig på den mycket osäkra ekonomiska miljön vi befinner oss i. 

- Nyhetsflödet kring åtgärder för att stötta ekonomin och begränsa smittspridningen är massivt och det kan ge visst stöd till marknaderna även på kort sikt, konstaterar aktiestrateg Mattias Isakson. 

Tidigare åtgärder har mest spätt på oron och osäkerheten kommer sannolikt bestå. I ett scenario där ekonomin gradvis börjar öppnas upp igen om några veckor samtidigt som det kommer någorlunda positiva signaler kring smittspridningen kan optimismen på marknaden sannolikt komma tillbaka med kraft. En sådan utveckling får ses som ett optimistiskt scenario och det kan definitivt komma först i ett senare skede och då innebär det en längre tid med turbulens på marknaderna samtidigt som de ekonomiska effekterna av samhällsnedstängningen blir större.

- Marknaderna har i nuläget tagit höjd för en recession, men osäkerheten kring hur djup och hur långvarig den blir består, vilket innebär att investerare fortfarande har svårt att göra rimliga antagande om framtiden. Detta skapar osäkerhet på marknaderna och denna kommer sannolikt bestå i närtid, säger Mattias Isakson.

Läs Swedbank Economic Outlook här 

Läs Investeringsstrategin här

Se specialsändning om konjunkturrapporten här 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan