Starten av 2020 präglades generellt sett av stretchade sentimentsindikatorer och relativt höga aktievärderingar. Trots det fanns det anledning till långsiktig optimism. Många av de makroindikatorer som var mest nedtryckta under föregående år fortsatte upp i början av 2020 samtidigt som rapportsäsongen, i vanlig ordning, var stödjande.

- Redan i januari varnade vi dock för en förhöjd risk för en kortsiktig korrigering. Vi såg inte i det läget vad nästa positiva katalysator för marknaden skulle vara, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Vid utbrottet av coronaviruset visade sig aktiemarknaden inledningsvis vara förvånansvärt stark, men sen slog riskaversionen till med full kraft och vi fick den snabbaste nedgången hittills på många marknader. Det råder inget som helst tvivel om att förutsättningarna för 2020 snabbt och dramatiskt nu har förändrats.


Undvik onödiga risker på aktiemarknaden 
Storleken på rörelsen är inte på något sätt unik utan det som stack ut var snabbheten. När virusspridningen gick utanför Kinas gränser och rapporteringen av nya fall i land efter land eskalerade blev aktienedgången brutal och de dagliga svängningarna stora. 

Den exceptionell höga osäkerheten föranleder Swedbank att neutralisera tillgångsallokeringen – från tidigare övervikt i aktier och krediter samt undervikt i räntor. Samtidigt behålls den neutrala regionallokering inom aktier. 

- Vi tar med andra ord ett steg tillbaka, avvaktar spridningsutvecklingen och är beredda att åter igen ta aktiva positioner då utvecklingen ter sig något mer rimlig att uppskatta. Värderingsnedgången på aktiemarknaden är långt ifrån tillräcklig för att prova bottenfiske. 


Makroprognoser och vinstestimat ger ingen vägledning
Att många makrosiffror kommer att vara svaga och svårtolkade är uppenbart. Lägg därtill en uppsjö av kommande vinstvarningar. Att försöka uppskatta effekten på global tillväxt är en omöjlighet även om det är en viktig del av makroanalytikernas arbetsuppgifter. Det kommer ta lång tid innan vi vet var den verkliga effekten blev och aktiemarknaden kommer sannolikt ha svängt en hel del innan dess.

Vi har en näst intill binär situation på aktiemarknaden att ta ställning till, där den fortsatta spridningen av coronaviruset sannolikt blir helt avgörande. I det korta perspektivet är osäkerheten mycket stor och aktiemarknaderna kommer med största sannolikhet förbli slagiga, åtminstone fram tills det sker någon form av brytpunkt gällande nya insjuknande och andra spridningsindikatorer. I Kina har antalet smittade mer än halverats från 58 000 (18 februari) till 18 000 (8 mars) men utanför landets gränser fortsätter antalet smittade att stiga och viruset har nu bekräftats i över 80 länder. Det är denna negativa utveckling som i ett första skede sannolikt måste brytas för att möjliggöra återskapandet av ett lugn på marknaden. Först därefter kommer de underliggande ekonomiska förutsättningarna åter börja spela roll. Hittills har marknaden reagerat med blandat utfall på nyheter kring räntesänkningar och andra typer av stimulansåtgärder. 

- Dessa åtgärder kommer säkerligen få effekt på den realekonomiska utvecklingen längre fram men vi tror inte det kommer avgöra aktiemarknadens närliggande öde.

Innan virusutbrottet såg vi en hygglig global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt, samtidigt som vinsttillväxten kommer tillbaka. Det var i grunden bra förutsättningar för en fortsatt positiv vy på aktiemarknaden trots en något hög absolut värdering. 

- Gäller då fortfarande dessa förutsättningar i grunden? Det är just det som ingen i nuläget vet och det är därför vi neutraliserar aktieallokeringen, säger Mattias Isakson. 

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan