I och med att flera andra fondbolag nyligen har fått stänga sina korta räntefonder har vi träffat fondens förvaltare Sofia Holma för att höra hur läget ser ut för Räntefond Kort och sparares möjligheter att fortsatt sätta in eller ta ut pengar ur fonden.

Vad är Räntefond Kort för typ av fond?

-Räntefond Kort är en räntefond som främst placerar i svenska obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt hel- eller delägda bolag samt banker. Placeringarna ska ske så att en god riskspridning uppnås. Fonden har en kort duration, vilket betyder att löptiden på innehaven i fonden är max ett år i genomsnitt, men enskilda innehav får ha upp till fem år i löptid. Till största del består portföljen av säkerställda bostadsobligationer med det högsta kreditbetyget, AAA-rating. De innehaven har hög likviditet och är normalt lätta att både köpa och sälja, säger Sofia Holma.

Hur bedömer du fondens möjlighet till fortsatt handel?

-Sammantaget skulle jag bedöma att likviditetssituationen är god i fonden och det finns inga skäl till att fonden skulle behöva stängas. Pengar som kommit in i fonden sedan den ekonomiska krisen startade har investerats i de mest likvida tillgångarna för att kunna hantera att lika mycket går ut igen. Därför är fonden mer riktad mot skuld emitterad av svenska staten och korta bostadsobligationer än den är i normala tider, avslutar Sofia.


Aktuella innehav i Swedbank Robur Räntefond Kort:

  • 54 % Säkerställda bostadsobligationer, AAA-rating
  • 17 % Företagsobligationer och certifikat utgivna av statsnära bolag eller banker. Lägsta rating på innehaven är A-, samt ett oratat statsägt bolag med ägarsklausul
  • 12 % Skuld utgivna av svensk staten, AAA-rating
  • 8 % Kassa
  • 6 % Kommuner, det vill säga ratingen AAA/AA+
  • 1 % Supranationals med AAA-rating

Swedbank Robur Räntefond Kort

1 mån
-0,13%
3 mån
-0,04%
i år
-0,04%
1 år
-0,16%
3 år
-0,76%
5 år
-0,98%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
100,83
sharpe
1,25
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska s…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan