Henrik Nyblom, förvaltare av fonden Ny Teknik, hur skulle du vilja sammanfatta de senaste veckorna?

-De senaste veckorna har naturligtvis varit väldigt turbulenta men jag hade en bra beredskap så det har bara varit att jobba på. Det finns många intressanta möjligheter i nuvarande marknad. Vi har sett hur högkvalitativa bolag, såsom dataspelsbolag och vissa typer av mjukvarubolag med starka balansräkningar och affärsmodeller, har blivit straffade minst lika hårt i nedgången som de ”svagare” bolagen.

Hur har din arbetsdag påverkats av börs- och coronavirusoron?

-Det blir mycket mer telefonkonferenser och väsentligt färre fysiska möten. Det är framförallt viktigt att vara tillgänglig för bolagen, särskilt för de mindre, för att bidra med erfarenhet och stöd i en situation som är utmanande för alla. Med det sagt så känns det så här långt mycket stabilt och bolagen vidtar de åtgärder som krävs för att se till att anställda mår bra och på bästa sätt kan fortsätta att arbeta. Det är naturligtvis inte överraskande att teknikbolag är väsentligt bättre positionerade när det gäller att ha system som de facto klarar av att exempelvis en stor del av arbetsstyrkan jobbar hemifrån.

Ny Teknik har ju gett en otroligt stark avkastning över lång tid och gett en stor överavkastning jämfört med sitt jämförelseindex. Men även under stormiga förhållanden, som vi upplever, nu så går fonden mycket bättre än sitt jämförelseindex - vad beror det på?

-Det är naturligtvis inte roligt att fonden utvecklas negativt, men den relativa avkastningen har varit stark. För den långsiktiga investeraren kommer detta få mycket stor betydelse när aktiemarknaden väl vänder upp och fonden återigen visar på en positiv värdeutveckling.

Du har gjort en hel del förändringar i portföljen sedan du tog över förvaltningsansvaret – är det något som hjälpt dig senaste tiden?

-Den bättre relativ avkastningen så här långt ett resultat av att fonden inriktar sig mot snabbväxande och typiskt sett mindre konjunkturkänsliga bolag. I och med det som vi nu genomgår är det tydligt att ny teknik är väsentligt och att många bolag behöver digitalisera och automatisera mera. Fonden har en bra riskspridning mellan olika teknikkluster och geografier.

Portföljen innehåller cirka 60 bolag idag. Kan du säga något generellt om dina innehavs hälsostatus såsom kassaflöden, skuldsättning med mera?

-Bolagen i portföljen har generellt starka balansräkningar och de flesta genererar mycket starka kassaflöden. Idag genererar 90 procent av portföljen positiva kassaflöden och ca 80 procent har en nettokassa dvs inga egentliga skulder. Av de 10 procent av portföljen med negativa kassaflöden så har den huvudsakliga majoriteten tagit in nya pengar de senaste sex månaderna och därmed har de en stark balansräkning att klara sig igenom en längre period av minskad efterfrågan. Jag har naturligtvis också ”stress-testat” bolagen genom att bland annat tittat på hur mycket försäljningen måste gå ner innan företagets kassaflöden blir negativa. Visst finns det scenarier där det kan bli mycket jobbigt för portföljinnehaven, men jag känner mig mycket komfortabel med resultatet från stresstesten.

Hur ser du på ”temat” ny teknik nu när medborgare världen över tvingats isolera sig vilket tvingar oss alla att utföra mer och mer hemifrån och digitalt – detta måste ju spela dig och fonden Ny Teknik fullständigt i händerna?

Det är som jag tidigare nämnde tydligt att många företag i mer traditionella sektorer inte har investerat tillräckligt i IT-system och infrastruktur. Handelskriget mellan Kina och USA visade också att många bolag var sårbara gällande tillverkning, vilket förstärkts ytterligare av COVID-19 situationen. Vi kommer därför se att mer produktion flyttas ”hem”, men för att göra det kostnadseffektivt så behövs automatisering och i den processen spelar 5G en huvudroll. COVID-19 kommer också accelerera vissa pågående teknikskiften i samhället rörande både hur vi arbetar och konsumerar. Detta kommer få positiva konsekvenser för vårt samhälle även om det i korta perspektivet kanske är svårt att se detta.

Vilka ljuspunkter ser du just nu?

-Det finns en hel del ljuspunkter – dataspelsbolagen i portföljen har klarat sig väl. Generellt kommer bolag med spetsteknologi, stark marknadsposition och kassa på banken att gå bättre i närtid. Naturligtvis är inte några bolag immuna mot COVID-19, men jag tycker portföljen har en bra balans både när det gäller att bättre parera en fortsatt nedgång såväl som att delta på uppsidan när vi väl återgår till en mer normal aktiemarknad.

Avslutningsvis, hur ser du själv på kommande halvåret?

-Det är naturligtvis svårt att sia. Tills dess att vi har sett antalet infekterade i de mest drabbade länderna i Europa nå en topp så kommer det att vara fortsatt stökigt. Naturligtvis är utvecklingen i USA också mycket viktigt men om Europa går i rätt riktning så kommer det också att lugna ner läget på andra sidan Atlanten. När detta väl sker så kommer det bli en fantastisk möjlighet i aktiemarknaden. Om det tar två veckor eller sex månader är svårt att förutsäga. Det är därför det är lämpligt att, om man kan, fortsätta att spara månatligen.

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
-12,64%
3 mån
-9,35%
i år
-9,28%
1 år
+3,81%
3 år
+50,32%
5 år
+167,26%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
867,54
sharpe
1,12
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan