Telekom betraktas traditionellt som en ganska defensiv sektor att investera i. Alltså att den inte är särskilt känslig för konjunkturnedgångar, och brukar gå bättre än börsen i snitt under sådana perioder. Detta demonstrerades bland annat under förra finanskrisen, och Kepler Cheuvreux anser det troligt att det kommer upprepas nu. 

I sin analys av coronavirusets effekter på sektorn menar de att osäkerheten ännu är hög, men listar troliga följder uppdelade i kort, medellång, och lång sikt. 


Stärkta kassaflöden på kort sikt
På kortare sikt väntas coronaviruset faktiskt leda till förbättrade kassaflöden för teleoperatörerna. Inte så mycket på grund av den kraftigt ökade trafiken på telekomnäten, även om denna är betydande. Det hårt drabbade Italien rapporterar exempelvis en trafikökning på 70 – 120 procent i de fasta näten, då mycket fritids- och näringsverksamhet flyttat online. 

Men att tjäna på den ökade nätanvändningen är dock svårt på kort sikt, då abonnemangen främst består av månadspaket. Dessutom bedriver många telekombolag också konsultverksamhet och sänder sportprogram. Båda områden där coronaviruset vållar problem. 

Det som däremot bör lyfta kassaflödena är kraftigt minskade kundbortfall och kundförvärvskostnader. Detta då den kommersiella aktiviteten på marknaden sjunker. Bland annat då kunder blir mindre benägna att byta operatörer om de inte vill (eller får) gå till fysiska butiker, eller vill riskera att vara utan uppkoppling i några dagar. 

I kombination med andra sparmöjligheter, som att elpriserna troligtvis blir lägre under en period framöver, bör kassaflödena för det första halvåret 2020 hålla uppe väl. Risken för att teleoperatörerna börjar skära i utdelningarna likt många andra börsbolag aviserat på sistone ses därmed inte som så stor.


Fast blir det en djup recession får de problem
Situationen på kort sikt ser alltså inte så farlig ut för telekomsektorn, och om världsekonomin relativt snabbt återhämtar sig från viruspandemin lär konsekvenserna på medellång sikt inte bli alltför allvarliga heller. Men om coronaviruset orsakar en riktigt djup recession kommer även telekombolagen drabbas. I sådant fall skulle efterfrågan sjunka och kunder bli betydligt mer prisfokuserade, med priskrig mellan telekombolag som trolig följd. Dessutom skulle operatörerna drabbas fler och fler försenade eller obetalda räkningar i spåren av ökad arbetslöshet och finansiella svårigheter bland kunderna. 

Alla nordiska bolag under bevakning har förhållandevis starka finansiella ställningar och bör därför klara sig även vid en djup recession. Däremot skulle vinsterna ta stryk. I sitt värsta scenario räknar Kepler Cheuvreux med en risk för -5 procent omsättning, -12 procent i rörelseresultat (EBITDA), och en minskning med 20 procent av det operationella kassaflödet för de europeiska telekomföretagen. 


Stärkta ur krisen på längre sikt
På längre sikt anses krisen faktiskt kunna stärka telekomsektorn. Dels bidrar den till att snabba på digitaliseringen av samhället ytterligare, vilket bör leda till betydligt högre efterfrågan på robusta fasta nätverk (FTTx och 4G), molntjänster, tjänster för distansarbete och videokonferenser, och annat som telekombolagen kan erbjuda. 

Men den allra viktigaste effekten lär bli att politiker och makthavare i högre utsträckning börjar betrakta stabila nätverk och uppkopplingsmöjligheter som samhällskritiska tillgångar. En trolig följd av detta blir att lagstiftning och regleringar kring sektorn skiftar fokus. Från att idag kretsa kring att uppmuntra så mycket konkurrens som möjligt, till ett perspektiv som lägger större vikt att ha robusta nätverk och pålitliga teleoperatörer. Något som bör gynna många bolag i branschen. 

Sammanfattningsvis anser Kepler Cheuvreux att de bästa telekomföretagen i dagsläget är stora bolag med starka balansräkningar och robusta nätverk, och låg exponering mot valutakursförändringar och tillväxtmarknader. Här följer riktkursen och rekommendationer för de nordiska bolagen under bevakning. 


Tele2 – nordisk favorit


Telia


Millicom

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 730 kronor


Telenor

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 165 norska kronor


Elisa

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 39 euro

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan