Efter att initialt klarat oron i samband med Corona-epidemin ovanligt bra, bland annat på grund av att Riksbankens agerande uppfattades som positivt, har kronan fallit kraftig mot både dollarn och euron den senaste veckan. 

Vad är det som händer? 
Det är flera faktorer som gör att vi fått se så kraftiga rörelser i kronan. Dels är flykt till den största reservvalutan dollar det normala vi kriser. Investerare säljer andra valutor och efterfrågar dollar, vilket gör att tillgängligheten på dollar blir mindre än efterfrågan, likviditeten torkar upp. Visserligen har den amerikanska centralbanken Fed tillfört mer dollar till marknaden, men det har ändå inte räckt. 

De senaste dagarna har Corona-krisen eskalerat och tillväxten i världsekonomin väntas falla brant, vilket påverkat inte bara börserna negativt, utan också råvaru- och oljepriset. I sådana lägen är det normalt att den svenska kronan drabbas eftersom vi är en liten exportberoende ekonomi. 

Ytterligare en förklaring till de dramatiska kursrörelserna de senaste dagarna är att den svenska och norska kronan tenderar att buntas ihop och därför följa varandra på valutamarknaden. Och den norska kronan, som närmast ses som en funktion av oljepriset har spårat ur helt efter förra helgens sammanbrott vad gäller Opec och Rysslands gemensamma kartell, Opec+. Nu på morgonen har norska centralbanken aviserat att den tänker intervenera på marknaden, det vill säga köpa norska kronor för att stärka valutan. Det är en strategi, som brukar vara svår att driva igenom, men centralbanken vill sannolikt signalera till marknaden att det kan komma att kosta att sälja norska kronor. 

Även euron betraktas normalt som en säker hamn på valutamarknaden, men här har de stora ränteskillnaderna mellan tyska och italienska statspapper fram till ECB:s kraftfulla agerande igår kväll uppfattats som en risk för eurozonen. 


Hur ska man se på kronan långsiktigt?
Den nuvarande krisen måste betraktas som temporär. En finanskris som den vi hade 2008-2009 har en annan karaktär och är mycket mer utdragen. Frågan är förstås hur lång är temporär, och hur stor skadan blir på världsekonomin. Vårt grundscenario är dock att kronan börjar återhämta sig om 6-12 månader. Men man kan naturligtvis också tänka sig att de negativa effekterna på världsekonomin blir bestående. Det kan till exempel ske om handelskonflikten mellan USA och Kina, som såg ut att avklinga istället eskalerar. Tecken på det är Trumps utfall mot Kina om corona-spridningen, och att den kinesiska valutan börjat försvagas på sistone. En stabil kinesisk valuta var en del av uppgörelsen mellan USA och Kina. 

Om resande och handelsmönster förändras långsiktigt på grunda av corona så kan det också få bestående negativa effekter på världsekonomin. Å andra sidan kan vi också få se positiva effekter. Om till exempel eurozonen tar chansen och skapar en gemensam obligation, skulle det vara mycket positivt. Detsamma gäller om Europa, där bland annat Tyskland tidigare stretat emot, som svar på epidemin beslutar sig för en uthålligt expansiv finanspolitik, som får fart på tillväxten i Europa.  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan