Jag är inne på er rekommendationslista och tittar. Jag undrar vad målkurs innebär. Hur lång är tidshorisonten?

Målkursen, eller riktkursen som den också kallas, är det fundamentala motiverade värdet på en aktie utifrån bolagets förväntade vinster och tillväxt. Målkurserna är på 12 månaders sikt. Vad du skall tänka på att just nu har vi en extremt osäker miljö gällande bolagens vinster med tanke på de åtgärder man gör för att dämpa smittspridningen av Coronaviruset. Men räkna med att det kommer nedjusteringar av målkurserna i så gott som alla bolag på rekommendationslistan kommande veckor i takt med att analytikerna tar ned förväntningarna på vinsterna för 2020 och möjligtvis 2021.

 Här hittar du Rekommendationslistan


Hur hanterar ni stora utflöden i era fonder?
Till följd av de stora slagen vi sett på marknaden de sista veckorna har vi sett större flöden, både utflöden och inflöden. Dessa flöden har vi kunnat hantera utan störningar. Swedbank Robur har arbetat länge, både inom förvaltningen samt inom risk- och compliance- (regelefterlevnad) verksamheterna, med att säkerställa gedigna processer för att kunna hantera stora in- och utflöden i våra fonder. 

Sammantaget sker det en skarpare genomlysning inom hela Investment Management, ner på förvaltarnivå, med fokusering på hela investeringsprocessen inklusive riskhanteringen. En viktig del av riskhantering är likviditetsaspekterna i varje portfölj. Här jobbar varje team och varje förvaltaransvarig både kortsiktigt och mer strategiskt. I det kortsiktiga arbetet tittar vi på olika scenarier för inflöden och utflöden givet dess korrelation med marknadens upp eller nedgång. Rent konkret betyder det att förvaltare ser över sin likviditetssituation, säkerställer att det finns likvida innehav i fonden, att det finns en god riskspridning genom olika innehav, en god diversifiering av fondens innehav, att kassan och andra likvida medel är tillräckliga för att möta eventuella utflöden. 

Det finns också regler för varje mandat när det gäller hur mycket eller hur lite kassa man kan ha i fonden. Viktigt att komma ihåg är även att olika tillgångsslag och olika fonder har olika likviditetsutmaningar, alltså kan kostnaden för att likvidera delar av portföljen var större eller mindre. 

Man ska också komma ihåg att för fonder som investerar i risktillgångar, säg aktier, så betyder en större del likvida medel i fonden en sämre avkastning för fonden när aktiemarknaden stiger i värde… Detta blir framför allt påtagligt över längre perioder av börsuppgångar.


Barnets sparpengar oroar mig! 
Vi befinner oss just nu i en mycket speciell situation. Världens börser rör sig i en rasande fart och tyvärr inte bara uppåt, något vi de senaste åren nästan tagit för självklart. För dig som sparar till dina barns framtid är det nu viktigt att fundera, när ska dina barn få ta del av pengarna? Är det så att barnet inom en överblickbar framtid faktiskt kommer att behöva pengarna har bankens råd, även innan krisen, varit att slå av på risktakten. Sparpengar som inte har en lång tidshorisont ska inte utsättas för för mycket risk. Med tanke på att det kan svänga och det kan svänga snabbt, då vill du inte att sparpengarna riskerar att tappa i värde. Med det sagt vad gör jag som barnsparar idag? Här kommer en checklista med frågor du kan svara på och sedan fundera över vad ditt svar säger dig.

  • Behöver barnet pengarna inom en överblickbar framtid?
  • Tror jag att världens börser kommer återhämta sig?
  • Vad är alternativet till det sparandet jag idag har för mitt barn?
  • Har jag en bred riskspridning i sparandet eller behöver något förändras?


Du vet väl att du också kan ställa frågor?
Mejla in era frågor till aktiellt@swedbank.se så kommer vi att sammanställa och besvara de mest förekommande frågorna i artikelform. Observera att vi inte kommer att besvara alla frågor individuellt utan gör en sammanställning av de vanligaste och publicerar dem så att alla kan ta del av dem.

Viktigt att veta är att vi inte får besvara frågor av typen ”Ska jag sälja den fonden och köpa den aktien istället” då vi inte kan ge enskild rådgivning.


Vilka ämnen kan man fråga om?
Marknaden, börs, bolag, fonder och fondsparande, pension, sparande generellt och till unga, teknisk analys, konjunktur, räntor med mera. Ja alltså det mesta inom spara och placera.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan