Börsen drivs nu av extrem girighet

Under hösten noterades ingen förhöjd grad av girighet i Swedbank Fear & Greed Index, trots den uppgång som skedde på börsen. Denna diskrepans var också en tydlig varningssignal om att upp-gången inte stod på stabil sentimentsmässig grund. Avsaknaden av girighet bidrog säkerligen också till den hastiga sättning som sedan skedde i slutet av oktober. 

Under den senaste uppgångsfasen har dock girigheten ökat avse-värt, vilket indikerar ett hälsosamt sentiment. Under veckan har nu också Fear & Greed Index för första gången sedan i juli givit signal om att extrem girighet råder i marknaden. Ur ett sentimentsperspektiv är det positivt med en börs som drivs av girighet, då det indikerar hög riskvilja hos investerarkollektivet. Väl extrema nivåer nås ökar dock risken för att viss avkylning kan behövas. Strukturellt uppvisas dock ännu inga diskrepanser mellan prisutvecklingen och sentimentindikatorn, varvid eventuella tandemmässiga nedgångar tills vidare betraktas som just andhämtningspauser. 

Skulle dock indexet i ett senare skede uppvisa en negativ divergens mot prisutvecklingen, så som skedde under januari och februari, vore detta att betrakta som en varningssignal inför ett eventuellt prismässigt trendskifte. 

Trend – Positiv trendstruktur intakt

Den strukturella trenden på börsen är positiv, vil-ket tydliggörs via de suc-cessivt högre noterade topparna och bottnarna. Under den gångna veckan har också OMXS30 note-rat ny rekordnotering, vilket onekligen tyder på att köpare alltjämt är i kontroll i marknaden.  

Bredd – Högt deltagande i börsuppgången

Inför den sättning som skedde i slutet av oktober kunde en negativ diver-gens skönjas mellan ande-len bolag som handlades över dess 50 dagars glidande medelvärde och prisutvecklingen, vilket signalerade ökad risk för en nedåtrekyl. 

I den återhämtning som skett därefter har dock deltagandegraden ut-vecklats i tandem med prisutvecklingen. Diver-gens råder visserligen mellan priset och andelen bolag som handlas över 200 dagars glidande medelvärde, men i abso-luta termer noteras nu dock åter ytterst hälso-samma deltagandenivåer. 

Vid en fortsatt uppgång på börsen behöver dock andelen deltagande bolag bibehållas vid rådande nivåer för att prisupp-gången ska kunna anses stå på stabil grund. 

Momentum – Kortsiktigt överköpta nivåer

I den prisuppgång som nu skett sedan sättningen i oktober har momen-tumnivåerna i RSI14 sti-git, men inga extrema nivåer eller diskrepanser har ännu noterats. 

Under denna mer impul-siva uppgångssekvens har dock momentumnivå-erna i RSI3 nått upp till mer extrema nivåer. Vid tidigare tillfällen dessa nivåer nåtts under året har priset därefter stått inför en nedgång och andhämtningspaus.

Strukturellt ser således momentumnivåerna ännu inte ansträngda ut, men mer kortsiktigt skulle nu en viss andhämtning te sig vara hälsosam.

AAII investerarenkät – Sentimentsmässig kapitulation 

I vår tekniska analys för OMXS30 har vi länge argumenterat för att årets låga grad av optim-ism snarare varit ett uttryck för en förhopp-ning om en investerings-bar nedåtrekyl, snarare än en faktisk negativ börsvy. Vår vy har därför varit att eventuella nedåtrekyler skulle köpas, samt att nya rekordnote-ringar på börsen skulle leda till sentimentsmässig kapitulation. Denna kapi-tulation har nu skett och andelen positiva har ex-ploderat på uppsidan samtidigt som andelen negativa nu är vid histo-riskt mycket låga nivåer. 

Denna typ av girighets-impulser brukar inte sammanfalla med en större topp på börsen, utan väl kapitulation skett tenderar också kapitalflö-det till börsen öka, varvid än högre nivåer därefter också nås. 

Ur ett sentimentperspek-tiv tolkar vi därmed den girighetsimpuls som skett som strukturellt positiv för börsutvecklingen, men är framöver uppmärk-samma på eventuella negativa divergenser.

Marknadssentiment v.46

Strukturellt hälsosamt sentiment, men kortsiktigt har mer ansträngda nivåer nåtts

Strukturellt indikeras för närvarande ett hälsosamt sentiment råda i marknaden. Trenden på börsen är positiv, med succesivt stigande toppar och bottnar. Under den gångna veckan har också OMXS30 noterat ny rekordnotering, vilket onekligen tyder på att köpare alltjämt är i kontroll i marknaden. Deltagandegra-den är också mycket hög, där över 80% av i indexet underliggande aktier deltar i uppgången. Efter den senaste tidens prisuppgång har momentumnivåerna i 14 dagars RSI stigit, men ännu inte nått några ex-trema nivåer. Enligt investerarenkäten från AAII ser det nu också ut som att en sentimentsmässig kapitu-lation skett, då andelen optimister nu exploderat på uppsidan. Girighetsimpulser av detta slag brukar inte sammanfalla med större toppar på börsen, utan väl denna typ av kapitulation sker tenderar också kapi-talinflödet till börsen öka, varvid än högre nivåer därefter också nås. 

Även om det finns utrymme för ytterligare avancemang vad gäller girigheten på börsen har nu dock senti-mentindikatorn Fear & Greed Index impulsivt nått upp till extrem girighet. Den hastiga uppgången på bör-sen har också lett till att 3 dagars RSI nått upp till extrema momentumnivåer. Ur ett mer taktiskt perspek-tiv ser vi därför att viss andhämtning i sentimentet kan komma att behövas under vilken dessa extrema nivåer som nu nåtts vädras ut.


Fullständig version av sentimentrapporten

Ovan är en sammanfattande artikel på sentimentrapporten Marknadssentiment vecka 46. 

Läs fullständig rapport - Marknadssentiment vecka 46

Sentimentrapporten innehåller följande:

 • Swedbank Fear & Greed Index
 • Trend OMXS30
 • Bredd OMXS30
 • Momentum OMXS30
 • Sentiment och positionering - (AAII)
 • VIX & Skew Index
 • Utveckling - Aktier i OMXS30
 • Teknisk Analysmatris - Aktier i OMXS30
 • Förklaringar av sentimentindikatorer


Teknisk Analys OMXS30 - 2020-11-11

Sentimentrapporten syftar till att visa på den inre dynamiken av storbolagsindexet OMXS30. Rapporten är därmed ett sentimentsmässigt komplement till den tekniska analysen för OMXS30.

Vår senaste tekniska uppdatering för OMXS30

Via den högre topp som nu i veckan noterats har också den stigande trendstrukturen bekräftats, varvid den strukturellt positiva börsvyn kvarstår. Etablering över den tidigare rekordnoteringen kring 1900 skulle öppna upp för en vidare uppgång mot häradet kring 2000-2050, där nästkommande matematiska prisobjektiv för indexet återfinns. Efter den impulsiva uppgång som skett kan dock den kortsiktiga överköpthet som nu råder komma att behöva vädras ut. Stöd för indexet där förnyat köpintresse skulle kunna materialiseras vid en eventuell nedåtrekyl återfinns nu i häradet av 1780-1815.

Läs fullständig analys - Positiv trendstruktur bekräftad

Viktig information

Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Data för samtliga grafer och tabeller i dokumentet inhämtas från respektive källa under samma dag som färdigställande och publicering sker.

Information om Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment har för avsikt att ge en teknisk sentimentsvy för den svenska aktiemarknaden och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys, vilket är en samlingsbenämning på olika metoder där främst den historiska kursutvecklingen analyseras. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser, flöden och positioneringsdata och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de tillgångsslag och de geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information..

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

 • Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.
 • Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment uppdateras en gång per vecka.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products & Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, Stockholm.

Address

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan