Den svenska banksektorn är stor, och aktierna är populära att äga bland sparare. Robin Rane från Kepler Cheuvreux inleder intervjun med att beskriva sektorn som kännetecknad av regelbundna och stabila utdelningar i förhållande till börsen i snitt. 

- Banker brukar inte svänga lika mycket som mer konjunkturkänsliga bolag, även om det finns en cyklisk komponent i dem. Aktierna har historiskt varit intressanta på grund av de höga direktavkastningarna. Sedan får vi se om detta gäller även i framtiden med tanke på de teknologiska och politiska förändringar som sektorn genomgår, säger Robin Rane. 

Vilka nyckeltal tittar man på när man analyserar bankaktier? Om man börjar uppifrån och ner är räntenettot och avgiftsnettot viktigast. Dessa fångar in de huvudsakliga intäktsströmmarna för banker. Räntenettot är hur mycket en bank tjänar på sin utlåningsverksamhet, medan avgiftsnettot är hur mycket den tjänar på avgifter för tjänster som exempelvis kapitalförvaltning, kortavgifter, företagstjänster, och liknande.  

- En tumregel här är att ju högre andel avgifter som en banks intäktsbas består av, desto mer konjunkturkänslig är den. Sedan finns också intäktsraden tradingnetto, alltså bankens intäkter från dess egna finansiella transaktioner. Men det är inte något vi brukar lägga alltför stor vikt vid då det kan svänga mycket från kvartal till kvartal. 


Viktigt att granska utlåningen
Räntenettot är alltså nettot från bankens utlåningsverksamhet. Detta nyckeltal är i sin tur ett resultat av utlåningsvolym, det vill säga hur mycket pengar banken lånat ut, och räntemarginal, som är skillnaden mellan bankens inlåningsränta och utlåningsränta. Båda dessa faktorer är möjliga för en bank att påverka. Men särskilt räntemarginalen bär också stor koppling till finansmarknadernas svängningar och centralbankernas räntebeslut.  

Sedan är det stor skillnad på lån och lån. Kreditkvalitet beskriver risken för ett visst lån att helt eller delvis inte återbetalas, och alltså bli en kreditförlust. Detta är något som bankanalytiker lägger stor vikt vid. 

- All utlåning bygger ju på att ta en risk. För nordiska, och särskilt svenska, storbanker utgör bostadslån en stor del av utlåningen. Dessa betraktas som relativt säkra. Men med exempelvis företagslån och konsumtionslån kan det vara annorlunda. Banker som DNB, med mycket utlåning till den norska oljesektorn, har drabbats av relaltivt stora kreditförluster de senaste åren.

Kreditförluster i förhållande till utlåning är därför ett intressant nyckeltal. Robin Rane menar dock att man oftast försöker se förändringar i den underliggande trenden snarare än dyka ner hårt på enskilda nedskrivningar. 

- Men långsiktiga försämringar eller förbättringar i kreditkvaliteten är viktigt att hålla utkik efter när man bevakar banker. 


Olika nischer även bland bjässarna
Aktievärderingarna påverkas också av vilka sorters verksamheter bankerna valt att nischa in sig mot. Även bland de nordiska storbankerna finns skillnader, trots att de alla ägnar sig åt en bred mängd verksamheter.*

- Förenklat kan man säga att SEB är särskilt inriktad mot storföretag och privatkunder i storstäder, Handelsbanken riktar sig mer mot mindre företag och allmänheten, och Nordea har en mer pan-nordisk exponering. Danske Bank är också mer nordisk, samt är mer av en företagsbank i linje med SEB. 


Pris/bokfört värde och kostnader/intäkter
Nyckeltalen pris/bokfört värde (P/B) och kostnader/intäkter (förkortat K/I) är vanliga nyckeltal för att jämföra bankaktier med varandra och sig själva över tid. P/B brukar ställas i förhållande till avkastningen på eget kapital (ROE). I detta förhållandet ser man hur räntabiliteten (ROE) förhåller sig till marknadens avkastningskrav (COE). 

- En tumregel är att om marknadens avkastningskrav på eget kapital är densamma som bankens avkastning så borde P/B ligga på 1. Men om avkastningskravet är t.ex. 8 procent, och bankens avkastning 12 procent, borde dess P/B ligga omkring 1,5. Och så vidare. 

Förenklat är ekvationen bankens avkastning dividerat med marknadens avkastningskrav, som ger förväntad P/B. Om en akties P/B i förhållande till ROE avviker från detta kan det tyda på att marknaden prisat in förväntade framtida vinstförbättringar eller försämringar för banken i fråga. 

Ett annat populärt nyckeltal för banksektorn är K/I-talet, vilket visar bankens kostnader i förhållande till intäkter. Det visar hur mycket banken betalar för att tjäna en krona och kan därför användas som ett effektivitetsmått för att jämföra hur lönsamt olika banker bedriver sin verksamhet. EBITDA och kassaflöde är emellertid inte lika relevant för banker som för andra sektorer.  

- I en bank är ju nästan allting kassaflöden, så det som begränsar utdelningen i en bank är inte likviditeten utan hur mycket kapital bankerna har i förhållande till sina krav. 

Vidare används även det klassiska P/E-talet för att jämföra bankaktier. Värt att veta här är att banker generellt handlas till betydligt lägre P/E-tal än börsen i snitt. Bland annat då de till sin natur är högt belånade i förhållande till det egna kapitalet, som ofta utgör runt 3 – 5 procent av tillgångarna. 

- Nu kanske snittet för banker ligger kring P/E 10 – 12 beroende på vilka sorters banker det handlar om, vilket är betydligt lägre än börsen. 

Den höga hävstången är en anledning till varför bankaktier är mer riskabla under finanskriser. 

- Att stater kan gå in och rädda banker och deras sparare under finanskriser betyder inte att man räddar bankens ägare. Det är en viktig skillnad att vara medveten om. Historiskt har bankägare ofta blivit utspädda eller rentav helt utraderade vid så kallade ”bailouts”. 


Digitalisering förändrar sektorn
Ovan är alltså nyckeltal som Robin Rane tittar mest på. Banksektorn genomgår emellertid stora förändringar, och framtidens banker kan mycket väl komma att se annorlunda ut än de gör idag. Särskilt stora resurser läggs på att utveckla IT-systemen och fånga möjligheterna som ges av digitalisering. Framtiden kan emellertid också sätta press på lönsamheten.  

- Framöver tror jag vi kommer se ökad fragmentering av marknaden, som i sin tur leder till ökad konkurrens. Det blir allt vanligare att kunder har flera banker istället för att sköta alla sina affärer via en bank, säger Robin Rane. 

Ett sätt för storbanker att möta de tekniska och strukturella utmaningarna är att köpa upp eller samarbeta med startups och fintechbolag. Hur olika banker hanterar detta är en sak att hålla ögonen på framöver. 


*Aktiellt publicerar inte analytikerkommentarer om Swedbank. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan