Inkasso- och kredithantering är ganska komplicerade verksamheter som kräver lite extra arbete för att sätta sig in i för att förstå bolagen, inleder aktieanalytiker Robin Rane. Samtidigt menar han att sektorn är attraktiv ur investeringssynpunkt. Rentav lite underskattad.  

- Redovisningen och affärsmodellerna är knepiga att greppa, så marknaden har lite svårt att bedöma de här bolagen. Vilket jag tycker gör att aktierna ibland handlas till rätt låga värderingar sett till avkastningen. 

Innan vi dyker ner i nyckeltalen kan det därför vara en bra idé att kort gå igenom hur sektorn fungerar. Branschen består av två huvudsakliga verksamheter: tredjepartshantering och portföljköp. Tredjepartshantering går ut på att hjälpa andra bolag inkassera förfallna skulder i utbyte mot avgifter, men där skulderna fortsätter ägas av kundbolagen i fråga. Portföljköp går ut på att inkassobolagen köper upp förfallna skulder själva och därefter försöker driva in dem. Detta är förknippat med högre risk för inkassobolagen, men också högre potentiell vinst. De flesta företag i sektorn ägnar sig åt både tredjepartshantering och portföljköp. 

- Dynamiken i dessa verksamheter gör att den grundläggande affärsmodellen i teorin är ganska okänslig för konjunktursvängningar, säger Robin Rane. 

Under en högkonjunktur förfaller inte så många skulder, så priserna på skuldportföljer går upp. Men de skulder som ändå förfaller är förhållandevis lätta och billiga att kassera in, vilket ökar lönsamheten i inkassobolagens tredjepartshantering. Under en lågkonjunktur blir det å andra sidan svårare att driva in skulder, men det skapas också fler förfallna skulder vilket gör att priserna på skuldportföljer går ned. Därmed ökar lönsamheten i portföljköpsbenet istället. 

- Men sedan tillkommer att inkassobolag ofta är högt belånade och därför kan vara riskabla att äga under konjunkturnedgångar i alla fall. Men här tycker jag marknaden ofta överskattar riskerna. Därför kan händelser som nu senast coronakrisen potentiellt vara bra tillfällen att köpa aktier som Intrum. 

 

Tredjepartshantering ganska enkelt att analysera
Bolagen brukar själva bryta upp verksamheten i tredjepartshantering och portföljköp i sina redovisningar, och tredjepartshanteringen bedöms enligt rätt konventionella nyckeltal. Omsättning, rörelsemarginal (EBIT), och trender i utvecklingen för intäkter och kostnader.

- EBIT-marginalen är viktig, som i ett vanligt bolag. Utvecklingen på kostnadssidan är något vi tittar särskilt mycket på i dagsläget, då sektorn har stor potential för besparingar där. 

Anledningen till detta stavas digitalisering. En stor del av dagens inkassoverksamhet bedrivs i form av stora call centers som kontaktar kunder för att påminna om räkningar och lägga upp betalningsplaner. Mycket av detta arbete bör gå att effektivisera med digitalisering, och många bolag i sektorn storsatsar nu på detta. 


Portföljköpen är knepigare
För inkassobolagens portföljköpsverksamhet är det huvudsakliga nyckeltalet avkastning på investerade portföljer (return on investment – ROI). Detta visar den genomsnittliga avkastningen på en investering, vilket i det här fallet är skuldportföljer som inkassobolagen köper upp. Exempelvis bestående av förfallna företagsskulder, konsumentkrediter och telefonräkningar. Dessa säljs i princip alltid vidare till inkassobolagen för betydligt mindre än deras nominella värden, då det förutsätts att det kommer vara omöjligt att driva in alla skulder. Att det kommer ske kreditförluster är alltså inräknat redan från början. 

- Så om inkassobolaget ett år köper en portfölj för 100 miljoner och nästa år lyckas driva in 115 miljoner miljoner, så blir avkastningen 15 procent. Men i verkligheten är det mer komplicerat då indrivningen av en viss skuldportfölj ofta sträcker sig över många år, med ett ojämnt kassaflöde under den tiden. Och pengar är ju värda mer ju tidigare de kasseras in.  

I sina redovisningar gör inkassobolagen uppskattningar av värdena på deras skuldportföljer (”estimated remaining collections” – ERC) och de förväntade kassaflödesprofilerna från dem (så kallade ”collection curves”). Dessa siffror nagelfars av analytiker som Robin Rane, och han säger att det är extremt viktigt att inkassobolagen är duktiga på att analysera skuldportföljer och hur mycket de ska betala när de köper dem. 

- Något man kan tillägga är att marknadspriserna i förhållande till de nominella värdena på portföljerna skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilka sorters skulder det handlar om. I Grekland betalar man normalt kanske 7 – 8 procent av en portföljs nominella värde då skulderna anses väldigt svåra att driva in, medan svenska skulder kanske säljs för 70 – 80 procent av deras nominella värden då de är lättare att inkassera. 


P/E, P/B och belåning
Både nyckeltalen P/E och P/B (pris/bokfört värde) används för att jämföra inkassobolag med varandra samt sig själva över tid. Vad gäller P/E är det likt banker normalt att sektorn handlas under börsens genomsnitt då bolagen brukar ha höga skulder i förhållande till det egna kapitalet. 

- P/E 8-9 är vad de brukar handlas kring normalt, men nu är det ju speciellt i och med coronakrisen. Jag tycker som sagt att sektorn är lite underskattad av marknaden. Enligt mig borde normalt P/E vara kring 10-11 istället. 

Detta menar Robin Rane även gäller rörande P/B. Nu handlas de normalt kring P/B 1, men i teorin borde det vara högre då själva affärsidén med portföljköp är att få ut mer pengar av skuldportföljer än marknadsvärdet, med hjälp av inkassobolagens expertis och metodik. I dagsläget anser han att snitt P/B -talen borde ligga kring kanske 1,25. 

Vad gäller belåning är det nettoskuld i förhållande till rörelseresultat (net debt/cash EBITDA) som är det huvudsakliga måttet. 

- I Intrums fall siktar man på att ligga kring siffran 3 här, men är idag uppe kring 4 – 4,5. 

Det skiljer sig åt en del mellan olika sektorer hur viktiga kvartalsrapporterna är när det gäller kursrörelser. Inkassobolag sällar sig till grupperna där kvartalsrapporterna brukar vara viktiga.    

- Dessa aktier rör sig ofta rätt mycket på rapportdagarna. Om du är intresserad av sådana här aktier kan det vara bra att också hålla ögonen på nyheter kring portföljköp och eventuella företagsförvärv. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan