Kort om bolaget 
Offentliga Hus är ett snabbväxande fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del bedriver offentliga verksamheter.

Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är bolaget en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och region i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.

Bolaget grundades 2011 och har vuxit med kvalitet sedan start. Per den 31 augusti i år bestod beståndet av 141 fastigheter till ett sammanlagt värde av 8,6 miljarder kronor. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning, vilket i regel innebär stabila hyresgäster och långa kontrakt. 

Värdemässigt störst är vård och omsorgsfastigheter, som står för 32 procent av fastighetsportföljen. Här finns bland annat bland annat sjukhus, vårdcentraler, vård- och äldreboenden samt LSS-boenden. Vårdlokaler är ofta utsatta för hårt slitage och kräver en relativt hög grad av anpassning, vilket i regel innebär långa hyreskontrakt. Hyresgästerna kan vara regioner, kommuner och ibland privata vårdaktörer vars verksamheter finansieras via skattemedel.

Utbildningsfastigheter är den näst största kategorin med 23 procent av det samlade fastighetsvärdet. Här finns allt från förskolor och grundskolor till universitet. Hyresgästerna är både direkt och indirekt offentligt finansierade.

Kontor för offentlig förvaltning utgör 16 procent av fastighetsportföljen. I denna kategori finns förutom kontor för anställda inom offentliga verksamheter också till exempel polisstationer, landstingshus och kommunhus.  

Utöver det löpande underhållet arbetar bolaget med att förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter hyresgästernas behov. Offentliga Hus investerar också i outnyttjade byggrätter för att kunna erbjuda nybyggnation av samhällsfastigheter. I samtliga delar är hållbarhet en integrerad del av bolagets affär. 

Målet är att avlasta stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass. Läs mer om Offentliga Hus


Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod:
14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00

Erbjudandepris: Pris fastställs inom intervallet 13,4 – 16,1 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)

Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 500 och högst 65 000 stamaktier, i jämna poster om 500 stamaktier (de som önskar förvärva fler än 65 000 stamaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris i intervallet 13,4 – 16,1 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 700 – 8 050 SEK.


Viktiga datum
23 oktober 2020: Besked om tilldelning och fastställande av pris samt första dag för handel

27 oktober 2020: Likviddag för allmänheten

Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 27 oktober 2020.


Handel redan den 23 oktober 2020 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 27 oktober 2020 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina stamaktier redan den 23 oktober ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 23 oktober 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade stamaktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. 

Träffa VD
En intervju med Offentliga Hus vd, Fredrik Brodin, kommer att finnas på www.swedbank.se/prospekt och Aktiellt


Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service) alternativt den lokala sparbankens telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Swedbank AB är Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner och emissionsinstitut av Offentliga Hus stamaktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till Kundcenter Privat, personlig service 0771-22 11 22 alternativt den lokala sparbankens telefonbank. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan