Under många år har styrräntan legat på, eller marginellt över, noll procent inom eurozonen. Därtill har ECB stöttat återhämtningen med enorma köp av statsobligationer och företagsobligationer, något som kraftigt utökades vid coronapandemins utbrott. Detta har minskat risken i det finansiella systemet, och på senare tid har ränteskillnaden mellan statsobligationer i Europas periferi (läs: Italien, Spanien) och Tyskland minskat kraftigt. Tyskland anses vara den mest stabila ekonomin inom eurozonen och obligationsräntorna används ofta som referens när man tittar på ränteskillnaden, den så kallade spreaden, gentemot övriga länder. ECB:s agerande har även minskat sannolikheten för ett sammanbrott i eurosamarbetet, då flera länder lider av en mycket ansträngd ekonomi. Bland annat skall Italiens BBB-rating ses över av S&P Global Ratings under oktober.

Tisdagens emission övertecknades 1,4 gånger. Varför är intresset så pass stort bland investerare att parkera sina pengar till ingen ränta?

- Till att börja med har många investerare inskrivet i sitt placeringsreglemente att de måste placera till ett visst kreditbetyg, och kan således tvingas in i papper med mycket låg, eller ingen, avkastning. Obligationer har även en andrahandsmarknad, där investerare kan köpa och sälja redan emitterade obligationer. Dessa fluktuerar i värde och styrs av marknadsräntor, utbud och efterfrågan. När ECB för diskussioner om hur de ska göra med sina stora stödköp, spekulerar vissa investerare i att de ska kunna sälja sin obligation i andrahandsmarknaden med vinst, säger Daniel Grythberg.

Efterfrågan drivs även av utländska investerare, i just detta fall av japanska, som kan uppnå en positiv avkastning när de valutasäkrar sitt innehav genom en valutaswap. På samma sätt har vi i veckan sett mycket stora kinesiska obligationsköp av just japanska statsobligationer. Mellan april och juli köpte Kina mer än tre gånger så mycket japanska obligationer som samma period förra året, trots en avkastning nära noll. Men även här handlar det om vilken valuta man finansierar sitt köp med, och Kina kan på detta sätt uppnå en positiv avkastning när de valutasäkrar sina innehav. En tänkbar anledning kan även vara att Kina vill begränsa den valutaförstärkning som skett i återhämtningsfasen, något som kan åstadkommas genom att sälja kinesiska yuan för att köpa japanska yen. 

- Efterfrågan på nollavkastande obligationer kan fortsätta. Centralbanker stöttar och riskaptiten kvarstår, inte minst i bristen på alternativ. Kan man på dessa sätt erhålla ett par punkter i avkastning ter det sig ganska positivt, då motsvarande investeringsalternativ i exempelvis Sverige och Schweiz avkastar en bra bit in i negativt territorium, avslutar Daniel Grythberg.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan