Klimatförändringarna är ett verkligt och klart hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och följden blir att vi riskerar att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Det krävs olika insatser på olika håll för att påverka klimatförändringarna i rätt riktning. En av dem är att gynna arbetet med förnybar energi och minska användandet av fossila bränslen.

Förnybar energi kommer från förnybara energikällor vilka är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, kommer ursprungligen från energi från solen.

Fonden Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som vi bedömer ska uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Av portföljens teman är det klimat, och då framför allt förnybar energi, som gått i särklass bäst under det här året (mål 7: hållbar energi för alla samt mål 13: bekämpa klimatförändringar). I toppen finns två solkraftsbolag, ett amerikanskt (First Solar) och ett kinesiskt (Xinyi Solar). Därefter kommer det europeiska vindkraftsbolaget Vestas Wind. Även danska Ørsted är ett exempel på ett energibolag som presterat bra.

Exempel på bolag i Global Impact med fokus på förnybar energi.

First Solar

First Solar är ett av världens största solcellsföretag. Bolaget har en egenutvecklad avancerad teknik för att tillverka energieffektiva tunnfilmssolceller och tillverkningskostnaden per producerad watt är bland de lägsta på marknaden. Den nya modulen (Series 6) uppvisar 40 procent reduceringar i kostnader jämfört med föregående modul och har mottagits väldigt väl av marknaden. Förutom produktion av solceller tillhandahåller bolaget även integrerade lösningar för finansiering, drift och underhåll av solkraftverk. Bolagets starka position och ledande teknologi tillsammans med den starka tillväxten inom solenergi gör att vi ser en ljus framtid för bolaget.

Xinyi Solar

Xinyi Solar är ett kinesiskt bolag som tillverkar produkter för förnybar energi som säljs över hela världen. Företaget tillhandahåller olika typer av solglas och konstruerar solkraftverk.

Vestas Wind

Danskt bolag som utvecklar, tillverkar och installerar landbaserade vindturbiner som genererar el. Vestas har installerat cirka 59 000 vindturbiner i mer än 70 länder och tillhandahåller service till vindturbiner med en sammanlagd kapacitet på 87 000 GW. I ett samarbete med Misubishi Heavy Industries – MHI Vestas Offshore Wind erbjuder man även havsbaserade vindturbiner. Bolaget ser själva att de gynnas av det ökade trycket från kombinationen av klimatförändringar, ökande population globalt och ökad energikonsumtion, och ser möjligheter i mogna energimarknader som vill minska koldioxidutsläppen och i kraftigt ökad efterfrågan på elektricitet på tillväxtmarknader.

Ørsted

Ett danskt bolag som 2017 bytte namn från DONG Energy efter att ha sålt av sin olje- och gasproduktion. Från att ha varit ett av de mest kolintensiva bolagen i Europa gjorde bolaget en storsatsning på förnybar energi och utsågs i januari 2020 till världens mest hållbara bolag av Corporate Knights i Davos. Ørsted är anslutet till Science Based Targets och har förbundit sig till att minska sina utsläpp per kWh med 98 procent till år 2025. Företaget har dessutom gått 90 procent starkare än index under 2019.

Global Impact och de globala målen

Om FN-dagen:

FN-dagen firas den 24 oktober till minne av den dagen som FN-stadgan trädde ikraft, efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråds och en majoritet av medlemsstaterna hade godkänt FN-stadgan. Själva högtidsdagen instiftades 1948 för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Swedbank Robur Global Impact A

1 mån
+4,14%
3 mån
+7,02%
i år
+3,61%
1 år
+3,63%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
116,08
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan