Vad investerar Transition Energy i för typ av bolag?

-Fonden investerar främst i bolag världen över som kan bidra till att ställa om energisystemet till att bli långsiktigt hållbart, men investerar även i företag som kan hjälpa till att begränsa den globala uppvärmningen. Förutom vind- och solkraft kommer även bolag inom energieffektivisering och energibesparing vara intressanta. Det finns även mycket spännande nya företag inom nischer som batteriteknik och vätgas som vi kommer att titta på. Målsättningen är att innehaven ska vara en mix av mer mogna och beprövade affärsidéer och nya mer oprövade men med väldigt mycket potential för att balansera risken i fonden.

Är det några bolag som fonden inte investerar i?

-Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom pornografi, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och vapen. Fonden har också långtgående exkluderingar av fossila bränslen.

Transition står för omställning, hur återspeglas det i fondens placeringar?

-På Swedbank Robur är ju hållbarhet centralt i allt vi gör och för Transition Energy kommer just hållbarhet vara huvudfokus och då framförallt inom energiområdet. Samtidigt så har, för de flesta sektorer, omställningen till långsiktigt hållbara lösningar inte hunnit hela vägen. Det gör att fonden i första hand kommer att investera i bolag som aktivt bidrar till en förflyttning av samhällets energisystem i en positiv riktning, men fonden kommer även ha möjlighet att investera i bolag som har potential att själva förändras i positiv riktning och att hållbarhetsarbetet över tiden kommer förändra bolaget till att bli någonting mycket bättre. De senare bolagen genomgår alltså en ”transition” till att bli fullt, eller i meningsfull utsträckning, positivt bidragande till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Varför är det intressant att investera i omställningsbolag?

-Generellt är bolag som redan idag är helt fossilfria och tillverkar förnybar energi relativt högt värderade medan bolag som har en bit kvar har mer lockande värderingar. Vi har därför valt att investera en mindre del av portföljen i bolag där vi kan få vara med och påverka deras resa mot att avveckla fossila bränslen och bli bättre på hållbarhetsfrågor. Detta för att öka avkastningsmöjligheterna samtidigt som vi kan vara med att göra skillnad.

Varför är det intressant att investera i omställningen till en mer hållbar energiförsörjning?

-Klimathotet är med stor sannolikhet den största utmaningen globalt i många år framöver. Det kommer krävas nästan ofattbart stora investeringar i förnyelsebara energikällor, kraftnät, lagring av energi och batterier, energibesparande lösningar och allt som hör detta till. Hela transportsektorn står inför en enorm förändring i skiftet från fossila drivmedel till hållbara lösningar som till exempel el, vätgasdrift och bränsleceller. De bolag som kan komma med de bästa svaren och kommersiella lösningarna på dessa problem har stora möjligheter att bli oerhört bra investeringar, i många år.

Vad finns det för fördelar med en fond som är aktivt förvaltad?

-Fonden har som målsättning att överträffa sitt jämförelseindex och det är förvaltaren som väljer bolag istället för algoritmer (koder i datorer). Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för mig som förvaltare och våra hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen och diskutera deras hållbarhetsarbete, någonting jag tror är mycket viktigt för många investerare. Då hållbarhet är centralt för Roburs förvaltningsarbete blir också viljan och möjligheten att påverka bolagen i en mer hållbar riktning central.

En del av fondens mandat är att hitta de bolag som är på väg att göra resan mot att bli en del av ett hållbart samhälle men som inte är där än. För att hitta dessa bolag behövs det djup kunskap om bolagen och en förståelse för företagsledningens ambitioner och målsättningar, någonting en passivt förvaltad fond inte kan erbjuda.

Swedbank Robur Transition Energy A

1 mån
+10,36%
3 mån
-
i år
-
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
18,21
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktiefond som placerar globalt i olika bolag utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, dä…

*Fonden hette till 24/9-20 Råvarufond och hade en annan placeringsinriktning. Avkastning och historik fram till dess avser Råvarufond.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan