I veckan är det dags för de flesta storbanker att kvartalsrapportera. Vi intervjuar Robin Rane, aktieanalytiker specialiserad på bank- och finansbolag, om hans syn på sektorn.    


Vilka är de generella förväntningarna på bankrapporterna för det tredje kvartalet?
- På det stora hela bör rapporterna inte bjuda på några jätteöverraskningar. I motsats till de första och andra kvartalen i år, när det rådde väldigt stor osäkerhet kring coronakrisen, så har vi nu många fler kort på bordet. Vissa banker har redan guidat för vad vi kan vänta oss också. Så den här gången lär inte se lika stora kursrörelser för aktierna i samband med rapporterna som tidigare i år.   


Hur bör det ha gått för bankerna så här långt, och hur ser det ut framöver?
- Det är olika beroende på verksamhet. Inom avgiftsnettot kan vi vänta oss rätt starka siffor inom aktie- och kapitalmarknadsverksamheten på grund av de många börsnoteringar, nyemissioner och liknande som skett de senaste månaderna. Vad gäller avgifter för korttransaktioner ser de privata kortköpen ut att ha kommit tillbaka rätt bra, men det är värre för företagskorten då en stor andel av köpen här brukar röra affärsresande.    

- Vad gäller räntenettot så är bostadsmarknaden fortsatt stark och tillväxten på bolån bör vara stabil i linje med tidigare. Företagsutlåningen kan dock förmodligen svänga ner i jämfört med föregående kvartal då det lugnare omvärldsläget gör att många bolag inte känner behovet av lika stora likviditetsreserver som tidigare. Dessutom pressar lågkonjunkturen många bolags vilja till nyinvesteringar. 


Vad kommer du titta särskilt efter i rapporterna den här gången?
- Kreditförlusterna fortsätter vara den stora frågan. Reserveringarna som görs i tredje kvartalet borde vara lägre än under de två föregående kvartalen. Att hålla kolla på här är eventuella kommentarer från ledningarna om hur kreditkvaliteten kan komma att utveckla sig framöver. Rent generellt kommer själva kommunikationen från bankledningarna i samband med rapporterna att vara viktig. Hur de tänker kring frågor som kostnadsminskningar och digitalisering, ränteläge, och framtida kreditförluster. 


Vad tror du om kursutvecklingen?
- Överlag har vi en positiv syn på sektorn, men det är så att säga inga kursdubblingar vi ser framför oss i närtid. Jämfört med de breda indexen har banksektorn laggat efter i år, och framöver väntar vi oss att den kan ta igen delar av detta när vi får mer klarhet kring hur det blir med aktieutdelningarna och liknade. Samtidigt är det inte techbolag med hög tillväxt det handlar om, och den ökande politiska inblandningen i Sverige och utomlands leder till större osäkerhet för aktieägare. 


Vilka banker ser det bättre ut för?
- Vi är positiva till de flesta storbanker. Nordea och Danske Bank anser vi ha goda förutsättningar då de kommit en bit på sina transformationsresor för att minska kostnader och öka effektiviteten. På lång- till medellång sikt ser vi att detta kan bidra med god tillväxt. Handelsbanken tror vi blev lite väl straffad av marknaden tidigare i höst i och med de nya kapitalkraven på deras brittiska verksamhet, samt befarade kostnader relaterade till deras planerade kontorsstängningar. Även om dessa saker är utmaningar tror vi marknaden underskattar Handelsbankens förmåga att anpassa sig.

- Den enda storbanken vi inte är så positiva till är SEB, då utlåning till storföretag utgör en så pass viktig del av bankens verksamhet. Inom det segmentet ser vi som sagt risk för svag utveckling.  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan