Wästbygg grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Bolaget är väl etablerat i Västsverige, Stockholm/Mälardalen och Skåne - marknader som bedöms ha stor tillväxtpotential. Via koncernbolaget Logistic Contractor, som är en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden, är bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. 

Wästbyggs affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder.

Både entreprenaduppdrag och projektutveckling
Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Målet är att ha en väl avvägd balans mellan entreprenaduppdrag och egna utvecklingsprojekt, vilket ger ett stabilt inkomstflöde och en jämn produktionstakt. 

Inom entreprenadverksamheten arbetar Wästbygg gärna med samverkansprojekt där bolaget kan bidra med kompetens i projektens tidiga skeden. Det ger en smidigare och effektivare byggprocess och inte minst bättre, mer genomtänkt slutprodukt. Allt detta rimmar väl med Wästbyggs ambition att minimera den egna verksamhetens och de färdiga byggnadernas klimat och miljöbelastning. Wästbygg vill bidra till ett hållbarare samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och därmed förbättra människors livsmiljöer. Ett uttalat mål är att bolagets verksamhet ska vara fossilfri 2030. De bostäder som bolaget bygger för egen förvaltning är Svanenmärkta.


Hela värdekedjan inom samhällsfastigheter 
Samhällsfastigheter är ett expanderande fastighetssegment i Sverige. Till exempel räknar man med att befolkningsökningen gör att det behövs tusen nya skolor den kommande tioårsperioden. Wästbygg har varit verksamt inom samhällsfastigheter sedan 1990-talet. Ursprungligen som byggentreprenör men under senare år i allt större omfattning även som utvecklare. I början av 2020 togs ytterligare ett steg. Då registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter. I och med etableringen av Inwita kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande i samma organisation. Fördelen med detta är att verksamheten får en trygg och långsiktig fastighetsägare som dessutom kan byggnaden utan och innan – det är ju bolaget som har byggt den.


Främja fortsatt tillväxt 
Wästbygg har under flera år arbetat målmedvetet med att förbereda Bolaget för en publik miljö. En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget avser att huvudsakligen använda nettolikviden från Erbjudandet till en ökad andel utvecklingsprojekt samt uppbyggnad av en förvaltningsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter.

- Wästbygg har haft en stark utveckling under flera år, både vad gäller koncernen som helhet och vår lönsamhet. Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär också att kännedomen om Wästbygg ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera, säger Jörgen Andersson, VD och delägare i Wästbygg. 

Läs mer på www.wastbygg.se 


Erbjudande till allmänheten i korthet

  • Anmälningsperiod: 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
  • Erbjudandepris: Pris fastställs till 96 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
  • Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 150 och högst 12 000 B-aktier, i jämna poster om 50 B-aktier (de som önskar förvärva fler än 12 000 B-aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.


Viktiga datum
13 oktober 2020: Besked om tilldelning och första dag för handel

  • 15 oktober 2020: Likviddag för allmänheten
  • Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga omkring den 15 oktober 2020.


Handel redan den 13 oktober 2020 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 15 oktober 2020 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina B-aktier redan den 13 oktober ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 13 oktober 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade B-aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. 

Träffa VD
En intervju med Wästbyggs vd och koncernchef, Jörgen Andersson, kommer att finnas på Aktiellt och www.swedbank.se/prospekt


Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av B-aktier kan göras 1 – 9 oktober 2020 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service) alternativt den lokala sparbankens telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt

Swedbank AB är Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner och emissionsinstitut av Wästbygg Gruppens B-aktier i bolagets emission och ägarspridning. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankernas tjänster. Utförlig information om erbjudandet och risker med placeringar i finansiella instrument hittar du på www.swedbank.se/prospekt. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som omnämns i denna information och tillhörande dokument, prospekt eller informationsbroschyr är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Det här är inte ett individuellt placeringsråd, så har du frågor kring placeringar eller vill du få rådgivning kring placeringar, kan du kontakta ditt bankkontor eller ringa till Kundcenter Privat, personlig service 0771-22 11 22 alternativt den lokala sparbankens telefonbank. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information, dokument, prospekt eller informationsbroschyr.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan