Inför det amerikanska presidentvalet den 3 november arbetar Swedbank  med scenarier och har sammanställt dessa i en Q&A som täcker ränte-, valuta- och aktiemarknaden. Dessa scenarier och Swedbanks analys tar stöd i opinionsmätningar, spelmarknaden samt historiska utfall. Scenarierna tar också intryck av uttalanden från presidentkandidaterna. Kongressen består av två kamrar, senaten och representanthuset. Den 3 november är det val till hela representanthuset medan det är val till cirka 1/3 av platserna i senaten. Sedan efterkrigstiden har Representanthuset endast vid två tillfällen skiftat färg i samband med ett presidentval. Baserat på detta och på signalerna från spelmarknaden är sannolikheten låg att Demokraterna tappar majoriteten i Representanthuset. De kvarvarande valutfallen är således:

i. Joe Biden vinner, demokratisk kongress
ii. Joe Biden vinner, splittrad kongress
iii. Trump vinner, splittrad kongress
iv. Oklart valresultat eller någon/några väljer att avgå 

Swedbanks bedömning är att scenario (i) eller (ii) är mest troligt. För närvarande visar opinionsundersökningar och spelmarknader att kongressen blir demokratisk. 

Hur påverkas amerikansk ekonomi/tillväxt på kort sikt?

De politiska förslagen som Joe Biden och Donald Trump framför skiljer sig markant åt, se här. Att räkna på de ekonomiska effekterna av Trumps politik försvåras av bristen på en tydlig kommunikation. Förenklat vill Biden stimulera ekonomin via offentliga utgifter medan Trump främst vill göra det via skattesänkningar. Swedbanks bedömning är att Bidens politik sannolikt skulle ge relativt större stöd till ekonomin än Trumps förslag.

 - Trump vill att hans tidigare skattesänkningar på inkomster och för företag ska bli permanenta. Han har t.ex. föreslagit att skatten för medelinkomsttagaren ska sänkas liksom för småföretag, vilka är viktiga arbetsgivare i USA. Det finns även spekulationer om temporärt sänkta arbetsgivaravgifter. Trumps satsningar på infrastruktur och att upprätthålla regelefterlevnad bör ställas mot hans föreslagna neddragningar på andra områden. Bl.a. föreslår han minskade satsningar på sociala välfärdsprogram, hälsovård och utbildning. Samtidigt ser vi en risk för att handelskonflikterna med omvärlden återigen eskalerar, vilket kan skada amerikanska företag och hushåll, säger Cathrine Danin.

Bidens offentliga satsningar ska till stor del finansieras via upplåning men även med högre skatter för företag och höginkomsttagare. Han har även som ambition att åtminstone delvis upphäva Trumps tidigare genomförda skattesänkningar. De som främst gynnas av Bidens politik är låg- och medelinkomsttagare då de använder de offentliga tjänsterna som satsas på (utbildning, hälsovård, boende m.m.) och minimilönerna skulle höjas från drygt $7 till $15 per timme. Hans program som ska stödja jobbtillväxten saknar dock tidsram. Politiken skulle sammantaget bidra till ett större budgetunderskott men då ränteläget väntas förbli lågt innebär detta inget större problem, åtminstone i dagsläget. 

 - Med en splittrad kongress blir det svårt att driva igenom omfattande finanspolitiska stimulanser och presidenten kommer i så fall behöva förlita sig på dekret. Sannolikt kommer presidenten behöva köpslå och gå med på en del eftergifter. Oavsett valutgång väntas dock finanspolitiken förbli expansiv och den stora och mest betydelsefulla skillnaden i valutgången lär synas på sikt, fortsätter Cathrine Danin.

Hur påverkas amerikansk ekonomi/tillväxt på lång sikt?

 Långsiktigt är Trumps bristande respekt för institutionerna oroväckande. Även om institutionerna fortfarande står starka kan det inte uteslutas att med ytterligare fyra år vid makten så försvagas de. Starka institutioner har stor betydelse för ekonomisk utveckling och välfärd. Det är väl beforskat. Därtill finns en risk att Trumps politik för klimatet, immigrationen och handeln håller tillbaka ny innovation, hämmar produktivitetstillväxten och bromsar arbetskraftsdeltagandet vilka alla behövs för långsiktig tillväxt. 

 - De ekonomiska fördelarna från Joe Bidens satsningar skulle på lång sikt sannolikt överväga de negativa effekterna (ex. kan höjda federala minimilöner sänka incitamenten att anställa och höjda bolagsskatter kan dämpa viljan att investera). Bidens politik skulle stödja tillväxten långsiktigt genom att befolkningens kunskapsnivå kan höjas av satsningarna på utbildningsväsendet. Tillsammans med tekniska innovationer, som kan uppstå av en ökad global handel, skulle detta öka förutsättningarna för tillväxten på lång sikt. Bidens satsningar på klimatet skulle därtill kunna göra utvecklingen mer hållbar, säger Cathrine Danin.

Hur påverkas aktiemarknaden?

Aktiemarknaden väntas, precis som andra tillgångsslag, reagera på utfallet i president- och kongressvalet. Men beroende på hur opinionsbilden har rört sig, kan säkert mycket av reaktionen ha blivit inprisad när valresultatet tillkännages. Kommentarerna avser därför minst lika mycket hur sektorer kan påverkas mer långsiktigt under mandatperioden och inte den initiala rörelsen. Sammanfattat gynnas aktier och den ekonomiska återhämtningen av att det fortsatt kommer mer stimulanser. Nedan diskussion fokuserar därför på vilka sektorer som blir relativa vinnare.

Scenario (1) Trump får förnyat förtroende: Skattemässigt kan en Trump-vinst komma att gynna amerikanska bolag generellt, även om en eventuell bolagsskattehöjning under Biden ser ut att kunna bli beskuren. Bolag med relativt mycket av sin intjäning utanför USA kan träffas i större utsträckning av Bidens förslag, som också innebär att utländska vinster påförs extra skatt. Många ledande amerikanska bolag inom IT, diskretionär konsumtion och telekommunikation, skulle därför kunna gynnas skattemässigt under Trump. Stora delar av energi- och oljeindustrin, om vi bortser från de grönare delarna, föredrar säkert Trump, som i stort saknar ambitioner vad gäller klimatpolitik. För den svenska marknaden skulle en Trump-vinst troligen innebära mer av det vi hittills sett. Teknologiaktier fortsätter möjligtvis gynnas och Trumps vilja att stimulera konsumtion lär sannolikt fortsätta gynna vissa svenska bolag som har en betydande andel av försäljningen i USA.

Scenario (2) Biden vinner en oomtvistad seger: De mer cykliska segmenten av marknaden (ex. verkstad, infrastruktur speciellt med grön profil, grön energiteknik etc.) borde klara sig bättre. Det finns teorier om att en seger för Biden och relativt större fiskala utgifter också skulle kunna öka intresset för lågt värderade aktier, som ju ofta tillhör segment som gynnas i en sådan miljö. En eventuell ränteuppgång under Biden skulle knappast heller gynna de mer snabbväxande bolagen, som ju ofta värderas på vinster som ligger en bit in i framtiden. Utifrån ett nordiskt perspektiv, om Biden vinner kommer ”klimataktier” vara tydliga vinnare. 

Värderingsmultiplarna för mer hållbara sektorer och aktier har kommit upp kraftigt på den nordiska marknaden och med tanke på de trender som sköljer in inom detta område är det sannolikt här för att stanna. Kursmässigt, med de satsningar Biden aviserat att han vill göra, finns det anledning att tro att de har möjlighet att stiga än mer.

Scenario (3) Ett omtvistat resultat: Det skulle otvetydigt skapa generell osäkerhet och sannolikt stor slagighet på aktiemarknaden. Scenariot är även det som kortsiktigt skulle skapa mest turbulens. Rotation till mer säkra, och mindre slagiga aktier är troligt, men också andra tryggare tillgångsslag bör gynnas kortsiktigt, då hela aktiemarknaden berörs av osäkerheten.


Läs hela analysen: Q&A inför det amerikanska presidentvalet 2020

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan