I januari 2020 höjde Riksbanken sin styrränta från minus 0,25 procent till 0. En del i argumentation handlade om huruvida negativa räntor potentiellt kunde visa sig vara skadliga för ekonomin på sikt, något som diskuterats även bland andra centralbanker. Strax därefter slog pandemin till med full kraft, och under vårens turbulens prisade terminsmarknaden in en ny sänkning. Återhämtningen blev dock både snabb och kraftig, och nu är förväntningarna åter tillbaka på noll. Riksbanken signalerar en oförändrad ränta för såväl 2021 som 2022, och de framstår som ovilliga att åter införa en negativ styrränta.

Den rörliga boräntan har stigit ett tiotal punkter sedan årsskiftet, samtidigt som de genomsnittliga bundna boräntorna är i stort sett oförändrade. De bundna boräntorna följer utvecklingen på långa obligationsräntor som fortsätter att vara historiskt sett låga. Detta innebär att diskrepansen mellan den rörliga räntan och de bundna räntorna har fortsatt att öka något.

Detta resulterar i en ytterligare något större rabatt för den försäkring som en bolånekund får genom att binda räntan. 

Det är svårt att i dagsläget motivera att binda räntan på grund av en oro för stigande räntor. Men samtidigt är utsikterna för en lägre rörlig ränta i Sverige relativt låga. För en bolånekund är beslutet enbart kopplat till rabatten för de bundna räntorna i relation till den rörliga räntan och viljan att veta vad du betalar för räntekostnader framöver.

Varje kvartal publicerar Swedbank en boränterekommendation, som bygger på genomsnittet för bankernas listpriser.

Du hittar Boränterekommendationen under fliken Analyser i Aktiellt eller klicka här (öppnas som PDF)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan