Europa har precis som många andra regioner drabbats hårt av pandemins effekter. Däremot har åtgärder på många håll för att dämpa smittspridningen varit relativt lyckosamma med Tyskland i spetsen. 

- Viss osäkerhet råder dock kring hur utvecklingen kommer att se ut framöver då smittspridningen visat tecken på att ta fart igen efter semestrarna. Det är dock viktigt att ha klart för sig att situationen ser väldigt olika ut för olika länder i Europa, såväl smittspridningsmässigt som finanspolitiskt, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg. 

Europeiska aktiemarknader har inte haft samma starka utveckling som en del andra regioners aktiemarknader. Anledningarna är flera men en viktig faktor är en relativt mindre andel bolag inom framförallt teknik och tillväxt. 

- Det är dessa sektorer som generellt drivit på aktiemarknaderna positivt. Något som gör att Europa handlas med en tydlig värderingsrabatt kontra framför allt USA och har en bra bit upp till nya rekordnivåer.

Sett ur ett absolut perspektiv är värderingen i Europa inte billig ur ett P/E-perspektiv med 18,4x, vilket är en premie på 30- 35 procent, jämfört med de senaste tio åren. Framtida vinstutveckling förblir osäker men å andra sidan är pris/bok-värderingen inte lika ansträngd. 

- Riskbilden mot utvecklingen i Europa skiljer sig inte nämnvärt mot den i övriga regioner så till vida att en fortsatt begränsad smittspridning tillsammans med en förbättrad konjunktur är nödvändig. 

Detta är något som behövs för såväl en positivare marknadssyn på den stora europeiska banksektorn liksom en ökad efterfrågan på fordon, en sektor som även den är viktig för europeisk aktiemarknad. I denna sektor pågår också samtidigt en stor strukturell omvandling som kan komma att rita om kartan för den framtida fordonsindustrin. 

- I den positiva vågskålen finns dock tecken på en konjunkturell förbättring, även om förbättringstakten avtagit. Därtill är det faktum att EU lyckats komma överens om en återhämtningsfond positivt liksom det faktum att ECB ser ut att vara beredda att fortsatt ”göra vad som krävs” för att hålla ekonomin, marknaderna och konjunkturen under armarna.


Övervikten kvarstår
Swedbank väljer att behålla Europa i en övervikt, som vi tog upp i samband med juliuppdateringen. Investerare fortsätter försöka hitta tillgångar att investera i efter den starka utvecklingen i USA. Inflöden till Europa kan stötta de europeiska aktiemarknaderna framöver en tid. Samtidigt är de europeiska börserna på klart lägre nivåer jämfört med många andra regioner, vilket också kan ses som en positiv faktor. 

- Men, med det sagt behövs sannolikt en fortsatt förbättrad konjunktur för att investerare ska rikta fokus mot de europeiska aktiemarknaderna. Detta då dessa i hög grad är exponerade mot en klassisk konjunkturcykel, avslutar Johannes Bjerner. 


Läs mer om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan