Efter en närapå parabolisk uppgång under augusti, i de flesta teknikbjässar, blev rörelsen och värderingarna helt enkelt för stretchade och sektorn var i stort behov av andhämtning. Anledningen till denna, enligt oss osunda rusning, kan förklaras av flertalet faktorer men en viktig del är massiva spekulationer i derivatmarknaden via köpoptioner.

Vad menar vi då med att turbulensen inte är så dramatisk? En klassisk orolig marknad brukar vara nyhetsdriven av externa faktorer vilket inte är fallet denna gång.

En flykt till säkerhet brukar närapå alltid också resultera i kraftiga rörelser i andra tillgångsslag. Denna gång är räntor, guld och andra aktiemarknadsregioner närapå oförändrade. Även i det klassiska skräckindexet VIX kan vi inte skönja någon större oro. 

Föga förvånande minskade rörligheten både i Europa och i USA kraftigt under mars. Därefter har den stadigt ökat i takt med att flera länder har börjat häva restriktionerna och åter öppnat samhällena igen. Vi ser dock tendenser till en avtagande trend och i den senaste Investeringsstrategin noterade vi en förhöjd risk för en rekyl i aktiemarknaden, antingen driven av interna faktorer eller externa faktorer. Med interna faktorer menar vi att aktiemarknadens underliggande prisrörelse, inte minst efter uppgången under augusti, var en tydlig risk. Nu har vi fått en kraftig rekyl på plats, vilket minskar oron i börsens interna faktorer. Det är dock för tidigt att säga att rekylen är färdigställd men det extrema läget har korrigerats.

Uppmuntrande är att resterande delar av marknaden har hållit upp under denna period. För att en uppgång skall vara hållbar behöver marknaden bidra växelvis. Med andra ord brukar vi kalla det sektorrotation, där möjligtvis teknikbolagen tar en andhämtningspaus, varpå andra sektorer börjar åtnjuta investerarintresse och därmed tar igen försprånget mot de ledande delarna av marknaden. Det är möjligen det som sker nu, det saknas onekligen inte utmaningar i de externa omvärldsfaktorerna, men så länge som den ekonomiska återhämtningen pågår talar det för att den ”gamla ekonomins” aktier kan börja ta igen försprånget. Andhämtningspausen i teknikbolagen är i grund och botten hälsosam vilket kan vara inledningen på ett sådant här scenario.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan