Vad är EU taxonomin?

-Taxonomin är ett nytt EU regelverk som ska hjälpa till att klassificera olika ekonomiska aktiviteter utifrån ett klimatperspektiv. Det man vill åt med det nya regelverket är en tydlighet och större transparens - idag är det svårt att jämföra och analysera vilka aktiviteter som görs och som ligger i linje med Parisavtalet. När taxonomin har implementerats fullt ut kommer man lite förenklat på ett lättare sätt kunna identifiera gröna bolag utifrån hur stor andel av bolagets verksamhet som utgörs av gröna aktiviteter. På så sätt kan taxonomin bidra till att skifta kapital till det miljömässigt hållbara och snabba på klimatomställningen.

Vad är styrkan med taxonomin anser du?

-Vi vet alla att det som behövs framåt är en omställning för att säkerställa att vi lever inom gränserna för planetens resurser. Styrkan med taxonomin är att det ger en lagstadgad definition av vad som är hållbart. Den är också framtagen utifrån vad som krävs för en sådan omställning. På så sätt bidrar den till en ökad tydlighet i det komplexa området; hållbart sparande.

Vilken potential ser du att taxonomin har som regelverk och som hållbarhetsstämpel?

-EU:s regelverk taxonomin har stor potential att bidra till att reda ut begreppen kring vad som är hållbart ur ett klimatperspektiv – på sikt. Taxonomin inom regelverket EU Sustainable Finance är verkligen ett bra exempel på ett initiativ som kommer hjälpa både hela branschen framåt med gemensamma definitioner och mer enhetliga data från bolagen. Vilket i sin tur bidrar till att öka transparensen och jämförbarheten för spararna.

Hur går implementeringsarbetet av taxonomin i Swedbank Robur?

-I det förberedande arbete vi har gjort ser vi många positiva delar som över tid kommer att förfinas och kunna ge kunderna en bra vägledning i hållbart sparande. Men självklart finns det också utmaningar, precis som med alla nya regelverk. Ett exempel är svårigheten att få in ”rätt” data från bolagen. Särskilt svårt är det för mindre bolag som inte alltid har de resurser och den kunskap som behövs för den rapportering som taxonomin kommer att ställa krav på. Vår upplevelse är dock att det finns både ett driv och en vilja att lösa dessa utmaningar.

Ser du några fler utmaningar framåt?

-Ytterligare en utmaning, som ju också PPM sätter fokus på i sitt svar i debatten i SvD, är att det finns minst lika många definitioner av begreppet hållbart sparande som sparare. Till detta kommer även den mängd olika märkningar som används, och som vi även ser riskerar att snarare förvirra än förtydliga för kund. Men vi tycker inte att lösningen är att ersätta alla märkningar med taxonomin. För precis som PPM påpekar så lever och verkar vi på en marknad där kunden ska ha möjlighet att själv bestämma sig för vad som är viktigast – och sedan välja in eller välja bort. Vilket stämmer överens med hur vi arbetar som fondbolag. Vi väljer in, vi påverkar – och när vi inte kan påverka så väljer vi bort.

I debatten som pågår har vissa lyft risken med att taxonomin bara blir ytterligare en märkning bland många – vad är Swedbank Roburs åsikt om det?

-Som Sveriges största fondbolag vill vi aktivt vara med och arbeta för att säkerställa att taxonomin inte bara blir ytterligare en märkning i mängden, utan istället utvecklas till en central del i en konkret, positiv och framåtdriven process som kan stötta alla parter. Det gäller både samhälle, investerare och bolag – samt inte minst alla kunder som vill ha en tydlig vägledning när de vill spara med klimat och hållbarhet i fokus.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan