Japansk ekonomisk aktivitet har utvecklats svagt under en längre period. Förra höstens momshöjning var strukturellt nödvändig men infördes, liksom vid tidigare liknande tillfällen, i en ömtålig fas av konjunkturcykeln. Recessionen var ett faktum redan under det första kvartalet. Stämningsläget hos japanska konsumenter och inom näringslivet har speglat avmattningen. Även om virusutbrottet har drabbat Japan relativt sent och förloppet har varit jämförelsevis lindrigt, syns nu de ekonomiska effekterna tydligt. 

- Stimulanserna för att möta detta har, liksom i andra regioner, varit aggressiva och emellanåt innovativa, men slagkraften begränsad. Den konjunkturkänsliga japanska aktiemarknaden har, som vi ser det, jämförelsevis många faktorer emot sig i närtid, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Avkastningen på den japanska aktiemarknaden har under 2020 varit svag, och under den för ett globalt index. Detsamma gäller under de senaste månadernas extrema marknadsrörelser. Även om den japanska valutan, liksom de flesta andra, har varit vikande mot kronan, har den varit jämförelsevis stark mot andra ledande valutor. Den relativa avkastningen för en svensk placerare, jämfört med andra stora regioner, har därför inte varit fullt lika svag. 

- Tillväxtaktier har i Japan gett betydligt bättre avkastning än den breda lokala marknaden, men ändå inte nått upp till sina globala motsvarigheter. Utländska placerare har under året hittills nettosålt japanska aktier. De flesta kategorier inhemska placerare har nettoköpt, inklusive bolagen själva, via återköp. 


Shinzo Abes avgång ökar osäkerheten
Med en stor exportsektor delar den japanska marknaden de flesta av de risker som träffar andra regioner i form av den globala pandemin, ökad geopolitisk oro, handelsdispyter etc. Japansk inrikespolitik har också hamnat i fokus efter att premiärminister Shinzo Abe, som lett den ekonomiska reformpolitiken sedan 2013, meddelat att han lämnar sin post av hälsoskäl.

- Även om reforminnehållet har blivit alltmer tunt under åren, och Abes popularitet har minskat, föder ett skifte osäkerhet, inte minst bland utländska placerare. En hel del pekar nu i alla fall mot en efterträdare som inte avviker alltför mycket från Abes linje. Abes facit efter en rekordlång period på premiärministerposten måste ses positivt, så kontinuitet skulle uppskattas av marknaden. 

- Möjliga risker med en undervikt i Japan är som vi ser det: 1. En eventuellt förnyad och utökad ekonomisk stimulans- och/eller reformpolitik. 2. Bättre global efterfrågan och prisutveckling, åtföljd av stigande långräntor, skulle gynna Tokyobörsen. Vi ser relativt få tecken på något av detta i närtid.


Undervikten ökas ytterligare
Swedbank har rekommenderat en undervikt i Japan sedan i juli. Oinspirerande inhemsk ekonomi, vikande global efterfrågan och relativt sämre vinsttillväxt, ställt mot låga värderingar, har varit några av argumenten. 

- Samtliga dessa är fortfarande aktuella. Relativt övriga regioner i vårt universum har vår syn blivit ännu lite mer försiktig. Vi minskar den rekommenderade vikten i Japan ytterligare, och föredrar taktisk exponering mot konjunkturkänsliga delar av den globala ekonomin via andra marknader, i Europa och på Tillväxtmarknader, avslutar Mats Waldemarsson. 


Läs mer om Investeringsstrategin genom att klicka här.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan