Kepler Cheuvreux bedömer att de långsiktiga tillväxtdrivarna inom fitness-industrin i hög grad fortfarande är intakta, även efter covid-19-pandemin, drivet av ökande befolkning, urbanisering, fler singelhushåll och större hälsomedvetande. Dock, det finns några utmaningar på kort till medellång sikt som kan följa i pandemins spår. Det finns ett par viktiga frågeställningar: Kommer folk att återvända till gymmen? Kommer folk att motionera på ett annat sätt i framtiden?

Anytime, anywhere

Flera studier har genomförts för att mäta hur sannolikt det är att folk kommer att återgå till gymmen och de flesta medlemmar uppger att de sannolikt fortfarande kommer att använda ett fysiskt gym. Medlemmarna ser onlinepass som ett komplement till gymmet och inte som en ersättning. Kepler Cheuvreux bedömer också att det är det mest sannolika scenariot, även om de anser att industrin behöver anamma medlemmarnas ”anytime, anywhere”-modell. I viss utsträckning ändrar detta servicenivån och kärnekonomin för gymmen. Även om folk genomfört fitnesspass hemma sedan Jane Fondas tid har pandemin medfört att fitnesskedjan fått en mer given plats hemma och det finns därför betydande möjligheter att anpassa kundrelationen och bygga upp kundrelationerna på ett annat sätt än tidigare.

Ändrade beteenden

Kepler Cheuvreux bedömer att den framtida arbetsmiljön kommer att vara tydligt mer flexibel än tidigare, med fler personer som jobbar på distans på permanent basis. Det innebär att konsumentbeteendet sannolikt också förändras. Dagliga relationer genom live streaming kommer att ske på ett helt annat sätt än före covid-19. Dock, SATS har investerat mycket i utvecklingen av den digitala plattformen och lanserade ett mycket omfattande digitalt erbjudande snabbt efter pandemins utbrott.

SATS erbjudande är mycket konkurrenskraftigt, men om folk bara vill ha ett digitalt erbjudande öppnar det upp för konkurrens från globala aktörer som kan vara svårare att konkurrera med ur ett prisperspektiv. Med det sagt, några av nischaktörerna, som Peleton, har ett mycket högt pris, men självklart existerar även billigare alternativ online för att hålla sig i form.

Dock, distansarbete innebär inte, enligt Kepler Cheuvreux, att folk slutar gå till gymmet, snarare det motsatta då sociala kontakter på gymmet kan komma att ersätta de sociala kontakter som finns på kontoret. Medlemmarna väntas fortsätta gå till gymmet och använda det digitala erbjudandet som ett komplement.

Marknadsdynamiken kan dock förändras något för att uppfylla medlemmarnas önskemål om ”anytime, anywhere”, där den digitala modellen blir viktigare. Kepler Cheuvreux bedömer att SATS är väl positionerat med ett bra digitalt erbjudande, samtidigt som de erbjuder många fysiska gym.

Marknadsutsikter

Som nämndes ovan bedöms de långsiktiga tillväxtdrivarna vara intakta. Dock, på kort och medellång sikt har fitnessmarknaden drabbats hårt av pandemin, med ett stort fall i år, men Kepler Cheuvreux bedömer att marknaden återhämtar sig nästa år i Norden medan vissa centraleuropeiska marknader kan drabbas längre. Den nordiska marknaden hjälps av färre restriktioner, snabbare ekonomisk återhämtning med lägre arbetslöshet och en mycket hög aktivitetsnivå som indikerar att en hälsosam livsstil spelar en allt viktigare roll. Därtill är medlemsavgiften i Norden relativt låg både med absoluta tal och särskilt som andel av BNP.

Värdering

Kepler Cheuvreux använder en kassaflödesvärdering och bedömer att SATS växer intäkterna med 5 procent per år 2022-2025, vilket är något över marknadstillväxten. SATS bedöms vara i en god situation att växa snabbare än marknadren genom organisk tillväxt och förvärv. Rörelsemarginalen väntas öka mot 15 procent. Riktkursen på 25 NOK är satt med 10 procent rabatt till kassaflödesvärderingens rimliga värde. Synen på SATS

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 25 norska kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan