Framtid inom det kontantlösa samhället

Förra veckan lanserade Loomis en betalningslösning. Satsningen ger Loomis en plats inom det framtida kontantlösa samhället, vilket varit en fråga som oroat investerare, särskilt sedan pandemin slog till tidigare i år.

Kepler Cheuvreux har tittat närmare på erbjudandet Loomis Pay, vilket innebär att Loomis tar steget till att bli en leverantör av betalningslösningar (PSP), där det redan finns flera existerande erbjudanden, men i huvudsak lösningar för online eller i butik, som inte inkluderar kontanter. Det ser ut som att Loomis Pay kommer att vara det första integrerade erbjudandet. Kepler Cheuvreux har jämfört med analysen av det italienska bolaget Nexi för att förstå betalningsströmmarna. De huvudsakliga drivarna är clearing och settlement av betalningarna. Kepler Cheuvreux noterar att avgiften är volymbaserad, men att det också kommer att vara hyres- och serviceintäkter för terminaler som används i processen. Det noteras att den stora värdedrivaren sannolikt är inlösenprocessen. I analysen av Nexi räknas med att handlaren betalar 150 punkter för clearing och settlement vid en betalning från kundens kort. Merparten av värdet tillfaller inlösenaktören med 50 punkter och inlösenprocessen med också 50 punkter. En annan stor del är interchangeavgiften på 27 punkter till kortutgivaren som debiterar kortinnehavaren och krediterar handlaren.

Som Kepler Cheuvreux förstår det kommer Loomis att inta rollen som inlösenaktör med en egen infrastruktur och även sikta på inlösenprocessavgiften, vilket då är två av de huvudsakliga intäktsdrivarna i clearing- och settlementprocessen.

Vana från andra tekniska lösningar

Det digitala erbjudandet är inte unikt då det finns ett flertal aktörer som erbjuder betalningslösningar, både på lokal och global nivå. Loomis nyckeltillgång är tydligt den existerande kundbasen med 500 000 handlare globalt, varav 85 000 initialt tillhör målgruppen i Norden, vilket bör möjliggöra för Loomis att konvertera ett antal av de kunderna. Man bör också komma ihåg att Loomis har erfarenhet av att sälja mer tekniskt avancerade lösningar som Safepoint, som med sina 40 000 installationer redan genererar en god marginal på 20%. Det medför att Loomis har förutsättningarna för att ta en betydande position som en leverantör av betalningslösningar, inklusive rollen som inlösenaktör.

I Q4 kommer Loomis lansera Pay i Danmark, där 13 testinstallationer redan är igång, medan lansering i övriga Norden sker nästa år. Loomis förväntar sig en negativ resultatpåverkan (EBITA) på 100 MSEK för åren 2020-2021, men att det ska vända till vinst 2023.

Realistiska mål

Kepler Cheuvreux bedömer att målen för Loomis Pay ser realistiska ut, då Loomis har kundkontakter, en befintlig serviceorganisation, kunskap i att lansera tekniska lösningar och har en edge som kan erbjuda en kombination av digitala och kontantbaserade betalningslösningar som inget annat bolag kan erbjuda.

Uppdaterade estimat

Kepler Cheuvreux har uppdaterat sin modell för att ta höjd för pandemins påverkan där de ser en ökad risk för en accelererad nedgång i användningen av kontanter, då åldersgrupper som tidigare inte handlat online har börjat göra det under pandemin.

Efter en organisk nedgång med 9% under 2020, förväntas en återhämtning med +4% 2021 och +1% 2022. Dock, det underliggande antagandet om Loomis traditionella kontantverksamhet är en årlig nedgång med 2% från 2022, men där Pay väntas bidra med 675 MSEK från 2022, vilket ändå innebär en organisk tillväxt på koncernnivå. Antagandet bedöms vara försiktigt då det mycket väl kan bli så att pandemin skyndar på bankers outsourcing av kontantverksamheten och åtminstone temporärt bidrar till ökad organisk tillväxt.

Med hänsyn till den organiska tillväxten och extra kostnader för Pay räknar Kepler Cheuvreux att marginalen stiger från 9,4% i år, till 10,8% nästa år och 10,5% 2022, vilket är väl under målet med 12-14% marginal, vilket delvis beror på investeringarna i Pay, men också på försiktiga antaganden för den traditionella verksamheten.

Värdering

Kepler Cheuvreux applicerar försiktiga antaganden på Loomis traditionella kontantverksamhet och antar en negativ organisk tillväxt efter 2022 och framåt. De första effekterna av Loomis Pay inkluderas också, vilket leder till att den organiska tillväxten förblir positiv på koncernnivå. För stunden värderas Loomis Pay till 70 SEK per aktie, vilket tillsammans med historiskt låga multiplar på resterande del, adderar 220 SEK till en total ny riktkurs på 290 SEK. Med en uppsida på 20% till riktkursen uppgraderas rekommendationen till Köp.


Synen på  Loomis

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 290 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan