Millicoms aktie har pressats kraftigt i två års tid, under 2019 i huvudsak beroende på tekniska faktorer och i år beroende på pandemin. Under tiden har bolaget förbättrat den geografiska exponeringen genom förvärv, även om det skett med en förhöjd skuldsättning som följd. Abonnemangsintäkter har också fortsatt att växa på bekostnad av kontantkort


Bakgrund

Millicom är en telekomoperatör med verksamhet på nio latinamerikanska marknader. Bolaget grundades 1990 och hade initialt fokus på den afrikanska marknaden. Den marknaden har dock Millicom successivt lämnat och nu återstår enbart en mobiloperatörsverksamhet i Tanzania. För närvarande utgör Latinamerika 91,5 procent av försäljningen och Afrika 8,5 procent. Bolaget har även de senaste åren haft ett starkt fokus på att bygga ut fiberbaserat bredband i de latinamerikanska länderna.


Investment case

Millicom har starka marknadspositioner. Bland Millicoms nio latinamerikanska marknader driver de fibernät och mobilt i åtta av dem och är nummer ett eller två på sju marknader. Abonnemangsintäkterna fortsätter att öka och utgör cirka 65 procent av de latinamerikanska tjänsteintäkterna till följd av den snabba expansionen av fast bredband och 4G-dataabonnemang. Aktien har underpresterat kraftigt jämfört med sektorkonkurrenterna och värderingen har fallit tillbaka. En återgång till historisk värdering innebär en stor uppsida och en återupptagen utdelning kan utgöra en betydande trigger.


Huvudsakliga faktorer bakom nedgången

Millicoms aktie har pressats hårt under två års tid. Den svaga utvecklingen under 2019 började från en relativt hög nivå vid början av året efter Liberty LatAms försök att köpa bolaget, (till en kurs som motsvarade 710 SEK). Nedgången därefter berodde främst på Kinneviks misslyckade försök att sälja en andel om 11 procent genom ett allmänt erbjudande, samt den därpå följande avknoppningen av ägarandelen på 37 procent, vilket tydligt skapade ett överutbud av aktier på marknaden. Utdelningen av aktierna skedde den 3 december och därefter följde ett par negativa besked från bolaget. Den 25 februari i år sänkte Millicom guidningen till följd av oro i Bolivia i samband med presidentvalet. Den 30 april gav Millicom en guidning i samband med Q1-rapporten om en negativ tillväxt i tjänsteintäkterna på 6-7% samt besked om att bolaget drog in kapitalöverföringen till aktieägarna i form av utdelning och aktieåterköp med syfte att minska skuldsättningen. 

Som lök på laxen kom strax efter (den 12 maj) beskedet att Millicom får lämna MSCI Global Standard Index för att istället inkluderas i MSCI Global Small Cap. Perioden efter det beskedet utgjorde bottennivån för aktiekursen hittills i år till följd av de flöden som uppstod när indexfonder behövde minska sina innehav.


Återhämtning på väg

Pandemin har drabbat Millicoms marknader i Latinamerika mycket hårt genom de mycket stränga restriktioner som regeringarna införde. Även om återöppnandet varit långsammare på Millicoms marknader än på annat håll noterar vi nu ett kraftigt lyft i mobilitetsindex i slutet av augusti och början på september. Googles mobilitetsrapport för covid-19 visar att de stränga restriktionerna nästan helt stoppade folks rörlighet och vägt mot Millicoms tjänsteintäkter indikerades en nedgång med 80 procent. Återhämtningen sedan det initiala skedet har gått långsamt, men nu syns en snabbare uppgång. Kepler Cheuvreux noterar också en nedgång i antalet rapporterade nya fall av covid-19 i Bolivia, El Salvador, Colombia och Guatemala. I Panama och Honduras är nedgången långsammare. I Paraguay och Costa Rica ökar dock fallen fortfarande. En ytterligare notering kan göras att penningöverföringar till länderna har ökat igen, vilket är betydelsefullt för köpkraften i hushåll med låga inkomster.


Bättre BNP-exponering

Enligt Världsbankens BNP-estimat är Millicom bättre exponerat mot BNP-tillväxt, jämfört med "The big five", de fem stora länderna i regionen, Brasilien, Mexico, Argentina, Colombia och Chile. Den genomsnittliga och vägda BNP-tillväxten för Millicoms länder visar på en genomsnittlig nedgång på 4,2 procent i år och en uppgång med 3,5 procent nästa år. Det kan jämföras med  "The big five" som uppskattas minska med 6,8 procent i genomsnitt för 2020 följt av en återhämtning med 2,8 procent nästa år. Det kommer dock sannolikt komma ytterligare sänkningar i estimaten, då Panama bara väntas visa en nedgång med 2 procent, medan andra bedömare tror på 5-10 procents tillbakagång. Oavsett det verkar Millicoms geografiska exponering bättre, i alla fall ur ett historiskt perspektiv, då Millicoms marknader har överpresterat med 2 procent per år de senaste tre åren.

.

Höjd riktkurs

Under 2017-2018 värderades Millicoms bolagsvärde (EV) till rimliga 6 gånger proportionerligt EBITDA, då ledningens ansträngningar att fokusera bolaget till Latinamerika, och baserat på tillväxten i abonnemangsintäkter, började betala sig. Vi intar en försiktig hållning i våra estimat och ligger väl under Millicoms egna mål för organisk tillväxt och årlig tillväxt i fritt kassaflöde, men baserat på vår tro om en återupptagen utdelning och återgång till historiska värderingar ser vi en uppsida med 100% för de kommande två åren. Även vid en sådan prisnivå skulle avkastningen på det fria kassaflödet vara hyggliga 5,4% och direktavkastningen 5,2%. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs till 420 SEK.


Tidigare i eftermiddag kom Swedbank Trading med ett Trading Case i Millicom. Läs mer: Positivt konsolideringsutbrott


Millicom

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 420 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan