Tillväxtmarknadsländerna har fortsatt flera faktorer att brottas med. Den globala ekonomin är fortsatt bräcklig. Smittspridningen är långt ifrån under kontroll och efterdyningarna från tidigare nedstängningar dröjer kvar länge än. Stimulanserna är alltjämt kraftiga, men resurserna i många länder begränsade. En del tillväxtmarknadsländer visar betydande tecken på finansiell stress och ökade kreditförluster. 

- Samtidigt är den amerikanska dollarn i en period av relativ svaghet, vilket också underlättar för tillväxtmarknadsländerna att föra en lätt penningpolitik. Och  råvarupriserna har återhämtat sig rejält, vilket likaledes gynnar tillväxtmarknadsområdet, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Han säger att det också ses tydliga tecken på ekonomisk stabilisering i Kina, som utgör cirka 40 procent av MSCI-indexet för Tillväxtmarknader. Även om kinesiska stimulanser därför har avtagit under sommaren, vilket är lite mindre positivt, är den bättre aktiviteten i Kina värdefull för hela regionen. Den kinesiska marknaden, fastlandskina inte minst, har fortsatt att utvecklas väl. Kinesiska företagsvinster har under sommaren överraskat positivt.

- Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är under året hittills, och efter den extrema återhämtningen sedan mars, i stort oförändrad. Den är också lite sämre än på utvecklade marknader. 

Då många av regionens valutor samtidigt har varit vikande, inte minst mot den starka kronan, är avkastningen i kronor klart negativ så här långt i år.

Liksom i övriga världen är det framförallt de mer tillväxtorienterade sektorerna IT, internetbaserade tjänster, telekommunikation, hälsovård etc., som haft en relativt bättre utveckling under 2020. Det har bidragit till en jämförelsevis fin avkastning på marknaderna i Korea och Taiwan. 

- Vi nedgraderade vår taktiska rekommendation på Tillväxtmarknader till neutral i maj 2019, bland annat mot bakgrund av den då upptrappade handelskonflikten. Dispyten har åter blossat upp, men vi bedömer att det är för tidigt att ha någon stark uppfattning om påverkan från detta på regionens marknader, inklusive den stora asiatiska IT sektorn.

Osäkerheten är fortsatt betydande, men flera signaler pekar på att global ekonomisk aktivitet har bottnat. 

- Även om mycket av riskbilden består, bedömer vi att detta, i kombination med relativt attraktiva värderingar, är skäl att bli mer positiva. Vi uppgraderar rekommendationen till en övervikt, avslutar Mats Waldemarsson.


Läs mer om Investeringsstrategin. 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan