- Vi sänkte rekommendationen i julistrategin, då global ekonomisk aktivitet och riskaptit visade tydliga tecken på att ha bottnat, en miljö vi bedömde skulle gynna den amerikanska marknaden relativt mindre, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Amerikanska aktier har i år, liksom under den extrema perioden sedan februari, utvecklats bättre än aktier i övriga regioner. Då relationen dollar/krona, speciellt under den starka marknadsåterhämtningen sedan slutet av mars, har försvagats ordentligt, naggar det betydande i kanten på utfallet för en svensk sparare. 

Det stora inslaget av företag inom globala tillväxtsegment; IT, digital handel och media etc., bidrar till den positiva börsutvecklingen i USA. Detta är strukturellt attraktiva delar av den globala ekonomin, som också är förhållandevis defensiva i en extrem miljö. De gynnas också då konsumtionsmönstret förändras och mer sker från hemmet, via digitala kanaler. 

- Den mycket starka börsuppgången i USA sedan mars har varit koncentrerad till ett relativt mindre antal bolag med starka tillväxtattribut. Det innebär också att de här aktierna har tagit med sig värderingen för den breda marknaden till jämförelsevis höga nivåer, säger Mats Waldemarsson, 

Med de flesta traditionella mått är aktievärderingarna i USA höga, men mycket av värderingsskillnaden mot övriga världen är koncentrerad till ett mindre antal snabbväxande segment, som i den här miljön också är jämförelsevis stabila. 

Vinstutvecklingen under det andra kvartalet har varit lite mindre nattsvart än befarat och signalerna framåt ger gott hopp om att vinsterna inom rimlig tid kan jaga i kapp den snabba kursåterhämtningen. 

En gradvis återgång till mer normala rutiner kan möjligen få intresset för IT, internet, spel etc, att avta, åtminstone temporärt. Risken för regleringsåtgärder mot bolagen kvarstår dessutom. 

- En eventuellt svagare utveckling för denna kategori aktier skulle ge avtryck också på den breda marknaden. Men vi ser relativt positivt på bolagens möjligheter att få försäljning och vinst att växa, vilket bidrar till att göra värderingarna försvarliga. 

Samtidigt är smittspridningen långt ifrån kontrollerad och efterdyningarna av vårens och sommarens nedstängningar kommer att finnas med oss länge än. Amerikansk ekonomisk aktivitet förblir kraftigt påverkad under kommande perioder, bland annat via en vikande arbetsmarknad. En överenskommelse om utökade stimulanser i närtid blir därför viktig. 

Den inrikespolitiska scenen riskerar samtidigt att utvecklas turbulent inför höstens val. Den internationella riskbilden kvarstår och riskerar också att kompliceras under hösten. Det gäller bland annat geopolitiskt där miljön har försämrats under sommaren, främst tonläget mellan USA och Kina. Handelspolitiken är fortsatt en central del av konflikten.

- Den blandade bilden gör att vi landar i en neutral rekommendation för USA, summerar Mats Waldemarsson.  

Läs mer om Investeringsstrategin genom att klicka här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan