Douglas Lindahl på Kepler Cheuvreux har flera vindbolag under bevakning. Alltså bolag som utvecklar, tillverkar och i viss utsträckning servar vindturbiner åt andra aktörer som till exempel energibolag. 

Han inleder med att sektorns främsta styrka är dess närmast garanterade kraftiga strukturella tillväxt. Det står nu klart att världens koldioxidutsläpp måste minskas kraftigt under kommande decennier, samtidigt som elkonsumtionen fortsätter öka till följd av ekonomisk tillväxt, ökande befolkningsmängd, och omställningen till elfordon inom transportsektorn. 

Även industrin ställer om till elbaserad produktion. Vind- och solkraft är dessutom numera de mest kostnadseffektiva energikällorna globalt då kostnaderna sjunkigt markant för dessa tekniker de senaste åren. Detta öppnar för en mycket stor framtida efterfrågan på el från sol- och vindkraft, där just vindkraften ser ut att bli det dominerande energislaget för de flesta länder. 

- Vi ser en stark marknadstillväxt över tid, även om man kan räkna med en del kortsiktigare turbulens i enskilda länder. En stor förändring som skett under de allra senaste åren är att tekniken utvecklats till den grad att den kan stå på egna ben. Vindkraft behöver inte längre subventioner för att konkurrera med andra energislag. Detta snabbar på utbyggnaden ytterligare, säger Douglas Lindahl. 

Teoretiskt sett ska vindbolagens väl och ve ha ett ganska tydligt samband med räntenivåerna. Vindkraftsprojekt kräver ofta bankfinansiering, och om denna blir dyrare till följd av högre räntor ska det slå mot nybeställningarna. I praktiken har dock hållbarhetstrenden under de senaste åren varit så stark att den överskuggat alla ränteeffekter.  

Även BNP-tillväxt har en påverkan på marknaden, men det allra viktigaste att följa för att bedöma marknadsutsikterna för vindkraft är inte dessa faktorer. Det är vad olika länder har för klimatmål och den teknologiska utvecklingen som skett för förnyelsebar energi. Vindkraft är en av de sektorer där det lönar sig som mest att ha god koll på politik och geografi. 

- Man ska förstå sig på de underliggande drivarna i olika länder. Främst deras klimatpolitik samt ekonomiska och geografiska förutsättningar. Japan har till exempel mycket kärnkraft idag, men då det är en stor ekonomi med väldigt mycket kust är det en potentiellt viktig marknad för havsbaserad vindkraft i framtiden. Förenade Arabemiraten lär å andra sidan aldrig bygga särskilt mycket vindkraft då solkraft är så effektivt där givet deras enorma tillgång till sol och outnyttjat land, säger Douglas Lindahl. 

- Den indiska marknaden har utvecklats sämre än väntat flera gånger tidigare, men har mycket stor framtidspotential då flera hundra miljoner människor ska in i medelklassen där under kommande decennier. Vilket innebär en enormt ökad efterfrågan på el samtidigt som landet har mycket bra förutsättningar för att investera i kostnadseffektiva vindparker.

- Europa och USA är fortsatt de viktigaste vindmarknaderna för de flesta vindturbintillverkarna. Inom EU finns det långsiktiga klimatmål som enskilda länder väntas leva upp till samtidigt som Parisavtalet också ställer höga krav på omställning framgent. Dessa klimatmål har blivit allt mer ambitiösa över tid och kommer bidra till markant ökade vindinvesteringar i framtiden.

Idag har vindkraftsmarknaden för västerländska bolag en väldigt tydlig slagsida åt USA, som exempelvis står för cirka 40 procent av vindkraftjättens Vestas omsättning. Egentligen är Kina den överlägset största marknaden i världen, men den domineras av inhemska bolag.

- Att Bidenadministrationen sagt att man vill satsa 500 miljarder dollar per år över de kommande fyra åren på bland annat förnybar energi och samtidigt driva USA mot netto noll utsläpp senast år 2050 är väldigt positivt, säger Douglas Lindahl. 


Flera unika nyckeltal för sektorn
Som för de flesta tillverkningsbolag är orderingången och orderboken viktiga för en akties framtidsutsikter. Projekten brukar ta 9 – 18 månader från beställning till färdigställande inom landbaserad vind och längre tid för havsbaserad vind. Vindkraftsektorn har emellertid en unik variant av dessa nyckeltal som är bra att känna till: Annonserade ordrar i Megawatt (MW) per kvartal.

- Vestas aviserar omkring 75 procent av sina order räknat i MW löpande under kvartalet, och då bolaget är så stort går det även att använda den här informationen för att bilda sig ett hum om hur resten av marknaden mår, vilka regioner som går starkt just nu, och så vidare. 

Annonserade ordrar i MW per kvartal är alltså främst viktigt som ett löpande nyckeltal. När rapporterna väl kommer är ett annat viktigt nyckeltal, även det unikt för sektorn, det genomsnittliga försäljningspriset för en Megawatt. Eller ASP/MW förkortat på engelska. 

- ASP/MW visar dels hur stark marknadsställning vindturbintillverkarna har, dels kan det användas för att analysera hur lukrativa olika marknader är. År 2017 sjönk till exempel ASP/MW för nya ordrar kraftigt för industrin, då Tyskland och Indien, två viktiga marknader globalt, fasade ut sina subventioner. Detta följdes av en period av priskrig, i ett försök att sno åt sig marknadsandelar, och väldigt pressade vinstmarginaler innan marknaden stabiliserades.   

- Värt att tilläga är att ASP/MW befinner sig i en långsiktigt nedåtgående trend då tekniken fortsätter förbättras och turbinerna blir billigare och billigare. Men den trenden är inte negativ för tillverkarna på sikt då deras egna kostnader också minskar och tekniken utvecklas i takt med detta, säger Douglas Lindahl. 

I övrigt menar han att man prioriterar ungefär samma sorts nyckeltal som för verkstadsbolag. Rörelsemarginalerna är i fokus, särskilt EBIT, och bolagen har ofta stora serviceverksamheter där det är viktigt att granska lönsamheten. 

- Vad gäller värderingsmetoder är dock klassiker som P/E och EV/EBIT inte så lämpliga då marknaden präglas av en stark strukturell tillväxt, och det blir svårt att fånga de långsiktiga värdena på 10 – 20 års sikt. Istället är det diskonterad kassaflödesanalys (DCF) som är huvudmetoden för aktievärdering. 

Detta gör det lite knepigare att jämföra aktier med varandra för att se om de är dyra eller billiga, men det går genom att räkna den diskonterade kassaflödesvärderingen baklänges och se vilka implicita tillväxt- och marginalförväntningar marknaden har bakat in i olika bolag vid rådande aktiekurs. 

- Gällande timing om när man ska köpa dessa bolag så handlar det om att köpa dem när marknaden underskattar den framtida vinsttillväxt som bolagen har framför sig och sälja dem när marknaden överskattar den förväntade framtida vinstgenereringen. Rent fundamentalt väntar vi oss att dessa bolag ska växa men det är en fråga om hur snabbt de faktiskt kommer växa och hur snabbt marknaden implicit väntar sig att de kommer att växa, säger Douglas Lindahl. 


Framtida huggsexa på haven
Den absoluta majoriteten av all vindkraft är landbaserad, i storleksordningen 90 procent av installerad kapacitet. Havsbaserad vindkraft, eller Offshore på engelska, har hittills utgjort en ganska begränsad nisch på marknaden. Och till följd av väldigt höga teknikutvecklingskostnader och små volymer har den präglats av närmast obefintlig lönsamhet. I takt med att tekniken förbättras ser dock detta ut att vara på väg att vända. 

En stor fördel med havsbaserad vindkraft är att den inte vållar irritation för närboende på samma sätt som landbaserad vindkraft. Dessutom blåser det nästan konstant till havs och vindarna är kraftigare än på land vilket i kombination med stora tillgängliga havsytor möjliggör större vindturbiner och större vindparker än vad vi ser på land, vilket driver ner kostnaderna för denna teknik. 

- Det lär bli hård konkurrens för offshoreprojekt framöver bland vindparksägarna i takt med att fler aktörer slår sig in i denna marknad då tekniken blivit allt mer effektiv vilket medför en bredare potentiell kundbas för turbintillverkarna. Offshore turbintillverkningsindustrin däremot är mycket konsoliderad och innehåller enbart 3 globala spelare: Siemens Gamesa, GE och Vestas. Bland dessa är det Siemens Gamesa som har starkast ställning här, medan Vestas offshoreverksamhet genomgår en storsatsning där ambitionen är att bli marknadsledande om ett par år, säger Douglas Lindahl.  


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan