Swedbank Robur Fastighet är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag i Sverige och utomlands. Ett av fondens många intressanta innehav är Katitas.

Katitas – en japansk pionjär inom husrenovering

Katitas är ett japanskt bolag med en tydlig och genomtänkt strategi, god avkastning på det egna kapitalet samt god vinsttillväxt. De har även en mycket god position i en nischad marknad.

Bolagets affärsidé är att köpa nedgångna, obebodda hus som de sedan renoverar och säljer vidare. I Japan är det en tydligt negativ demografisk utveckling, så där uppkommer det naturligt ett kontinuerligt ökat flöde av mer och mer vakanta hus. Speciellt påtagligt blir detta i mindre städer, där det dessutom sker en urbanisering med ökad utflyttning till de stora städerna, exempelvis Tokyo. Katitas själva uppger att det finns drygt 8 miljoner obebodda hus i Japan, en siffra som kommer fortsätta att stiga.

Bolaget har således ett mycket stort urval av hus att välja mellan och detta förstärks också av att de har valt att vara verksamma i städer mellan 50 000 och 300 000 invånare, alltså städer som i många fall dessutom har en utflyttningstrend. Trots detta är det en mycket intressant och mycket nischad marknad med god lönsamhet och få aktörer.

”Slit-och-släng” inom husägandet på väg att ändras

Av tradition är det ovanligt att köpa ett begagnat hus i Japan. Synen på detta har nu börjat att förändras, bland annat när Katitas på ett attraktivt sätt kan erbjuda ett helt renoverat hus till ungefär hälften vad det skulle kosta att bygga ett nytt. Ett av de bolag som äger en hel del aktier i Katitas, är Nitori -en stor japansk möbelbutikskedja. De båda bolagen har börjat samarbeta, bland annat så har i vissa fall hus möblerats med Nitoris produkter för att underlätta försäljningsprocessen. Katitas målgrupp är mellan- till låginkomsttagare, och oftast par som skall köpa sitt första hus.

Bolaget har anställda runt om i landet så de har mycket god lokalkännedom om de marknader där de är verksamma. Just att värna om det lokala, är något som bolaget ser som mycket viktigt. De nyanställer nästan bara yngre människor ifrån lokala universitet och högskolor där de är verksamma. De vill knyta till sig individer som vill vara kvar i sin hemtrakt och hjälpa till att revitalisera den. Bolaget har generellt en mycket strukturerad och genomtänkt process i hur de arbetar. Deras egen personal går igenom intressanta objekt och de har tydliga kriterier i hur nedgånget ett hus får vara, för att vara intressant. Det får till exempel inte ha blivit angripen av termiter. De har även ett standardiserat koncept där de köper in samma eller ett fåtal olika produkter för till exempel kök och kan på så sätt få skalfördelar vid inköp. När det däremot gäller själva renoveringsarbetet så utförs det av lokala hantverkare. Även detta knyter alltså an till deras vilja av att stödja den lokala marknaden.

Klimatvinning vid husåtervinning

Avslutningsvis kan nämnas att det är inspirerande med ett bolag som Katitas där hela affärsidén och verksamheten i sig genomsyras av ett hållbarhetstänk. Den generella trenden med att försöka skona miljön genom att i allt högre utsträckning öka återvinningsfrekvensen är något som verkligen kan appliceras på Katitas. De uppger bland annat att de vid sina renoveringar har ett koldioxidavtryck som bara är en tredjedel av vad det skulle varit vid nyproduktion.

Swedbank Robur Fastighet A

1 mån
-2,42%
3 mån
+1,20%
i år
+0,32%
1 år
-8,16%
3 år
+50,91%
5 år
+65,56%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
57,15
sharpe
0,89
förv.avg.
1,25%
Fastighet A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 25 procent…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan