Fear & Greed Index i neutralt sentimentläge

Swedbank Swedish Fear & Greed Index har under den senaste månaden rört sig inom intervallet 50-70, och rådande sentimentsnivåer noterar nu ett högst neutralt sentimentsläge. Med tanke på att OMXS30 handlats upp till nytt kursrekord indikerar denna avsaknad av girighet i marknaden att den senaste tidens uppgång de facto skett utan nämnvärt sentimentstöd. Detta innebär således också att börsen nu är mer sårbar för eventuella negativa nyheter. En mindre initial prisnedgång skulle nu därmed kunna leda till en försvagning av sentimentet, varvid nedgången presumtivt också skulle kunna komma att tillta i kraft. Ett alternativ till den diskrepans som råder är dock fortsatt att sentimentet skulle kunna vara något laggande, och att den prisuppgång som skett inom kort får girigheten i marknaden att åter öka.

Då sentimentindikatorn i absoluta termer befinner sig på högst neutrala nivåer, innebär det således också att det för stunden finns ett stort sentimentutrymme. Detta innebär också att nästa rörelsesekvens på börsen har förutsättningar att bli relativt stor, där ökad girighet eller ökad rädsla tillsammans med prisutvecklingen successivt och alternerande förstärker varandra i en positiv återkopplingscykel. För att initiera denna nästkommande mer impulsiva rörelsesekvens kan nu dock någon form av katalysator komma att krävas. 

Trend – Positiv trend och trendstruktur

Den strukturella trenden på börsen är alltjämt positiv, vilket tydliggörs av successivt högre noterade toppar och bottnar. OMXS30 handlas vidare över dess längre glidande medelvärden. Sedan årsskiftet har nu också den längre trenden åter en stigande lutning.  

För bibehållen positiv trend och trendstruktur bör inte nedgång ske under 1805-1834.

Bredd - Försvagad deltagandegrad

Den strukturella marknadsbredden är fortsatt hög, där 83 procent av aktierna i OMXS30 handlas över dess 200 dagars glidande medelvärde. 

Andelen bolag som handlas över dess 50 dagars glidande medelvärde har dock kommit ner något och ligger nu vid 60 procent. Dessutom står nu även en negativ divergens att skönja mellan deltagandegraden och den senaste tidens prisutveckling, vilket innebär att uppgången som skett under februari står på något svagare grund.

Momentum – Överköpta nivåer nådda

I samband med de nya kursrekorden tidigare i veckan nådde momentumindikatorn RSI9 upp till överköpta nivåer om 73,5. Dessa nivåer nåddes senast i mitten av januari 2021 och i mitten av november 2020. De senaste dagarna har momentum kommit ner något, men inte sällan behöver momentum komma ner något ytterligare än vad som hittills skett efter det att denna nivå av överköpthet nåtts.

 

AAII investerarenkät – Stigande investerarsentiment

Efter en stark kursutveckling kapitulerade så till slut investerarkollektivet i november för uppgången och blev positivt inställda till börsutvecklingen. Detta ledde till ett ökat kapitalinflöde och fortsatt stigande börsutveckling. Efter denna girighetsimpuls föll så investerarsentimentet tillbaka till högst neutrala nivåer. 

Sedan i februari har dock investerarsentimentet åter stärkts, drivet av såväl ökad optimism som minskad pessimism. Detta torde vara positivt för börsutvecklingen, då ökat investerarsentiment leder till ökade kapitalflöden.

Värt att ha med sig är dock att den typ av girighetsimpuls som skett ofta inträffar i slutfasen av en uppgångssekvens. En divergens mellan prisutvecklingen och investerarsentimentet under de kommande månaderna vore därför att betrakta som en varningssignal om att kraften i investerarsentimentet mer strukturellt kan ha toppat ur, och att stödet från ytterligare kapitalinflöden således kan komma att minska.  Denna typ av divergens noterades bland annat inför topparna 2015, 2018, och 2020. 


Marknadssentiment v.7

I väntan på sentimentimpuls

Trenden på börsen är alltjämt positiv, där successivt högre toppar och bottnar noterats, vilket indikerar en fortsatt efterfrågestyrd aktiemarknad. Den strukturella deltagandegraden är också fortsatt hög, vilket vidare innebär att rådande börsrörelse ur ett mer långsiktigt perspektiv alltjämt får anses stå på en stabil grund.

Mer kortsiktigt indikerar dock det neutrala sentimentläget i Fear & Greed Index att den senaste uppgångssekvensen skett utan nämnvärt sentimentstöd, samtidigt som det råder en negativ divergens mellan prisutvecklingen och andelen bolag som handlas över dess 50 dagars glidande medelvärde.  Dessutom innebar även den senaste veckans börsuppgång att momentumindikatorn RSI9 nådde upp till kraftigt överköpta nivåer. Mot dessa indikatorer som visar på att rådande kursnivåer i OMXS30 nu torde vara relativt sårbara för eventuella negativa nyheter står investerarenkäten från AAII, vilken de senaste tre veckorna successivt stärkts. Denna förstärkning torde nämligen kunna leda till ökade kapitalflöden och därmed ett ökat stöd till börsen.  

Sammantaget får därmed sentimentet fortsatt anses stå och väga, vilket också innebär att nästkommande rörelsesekvens på börsen kan komma att bli relativt impulsiv, där ökad girighet eller ökad rädsla tillsammans med prisutvecklingen successivt och alternerande förstärker varandra i en positiv återkopplingscykel. För att initiera denna nästkommande återkopplingscykel kan nu dock någon form av katalysator komma att krävas. 


Fullständig version av sentimentrapporten

Ovan är en sammanfattande artikel på sentimentrapporten Marknadssentiment vecka 7. 

Läs fullständig rapport - Marknadssentment vecka 7

Sentimentrapporten innehåller följande:

  • Swedbank Fear & Greed Index
  • Trend OMXS30
  • Bredd OMXS30
  • Momentum OMXS30
  • Sentiment och positionering (AAII)
  • Utveckling - Aktier i OMXS30
  • Teknisk Analysmatris - Aktier i OMXS30
  • Förklaringar av sentimentindikatorer


Teknisk Analys OMXS30 - 2021-02-17

Sentimentrapporten syftar till att visa på den inre dynamiken av storbolagsindexet OMXS30. Rapporten är därmed ett sentimentsmässigt komplement till den tekniska analysen för OMXS30.

Vår senaste tekniska uppdatering för OMXS30:

Den positiva trenden och trendstrukturen indikerar fortsatt en strukturellt efterfrågestyrd aktiemarknad. Mer kortsiktigt är det dock värt att ha med sig att prisutvecklingen den senaste tiden allt mer börjat ta formen av en stigande triangelformation. Så länge indexet handlas inom denna triangelformation ser förutsättningarna alltjämt goda ut för en bibehållen och lågvolatil uppgångssekvens på börsen. Med ett stort sentimentutrymme torde nu dock ett utbrott ur denna triangelformation kunna komma att initiera en större rörelsesekvens i riktning med utbrottet, varvid ökad vaksamhet den kommande tiden är tillrådlig. Stödområde finns nu vid 1985, följt därefter vid 1932. Nästkommande prisobjektiv av vikt återfinns vid 2150-2220.

Läs fullständig analys - Positiv trend, men ökad vaksamhet tillrådlig

Viktig information

Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Data för samtliga grafer och tabeller i dokumentet inhämtas från respektive källa under samma dag som färdigställande och publicering sker.

Information om Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment har för avsikt att ge en teknisk sentimentsvy för den svenska aktiemarknaden och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys, vilket är en samlingsbenämning på olika metoder där främst den historiska kursutvecklingen analyseras. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser, flöden och positioneringsdata och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de tillgångsslag och de geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information..

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

  • Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.
  • Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment uppdateras en gång per vecka.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products & Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, Stockholm.

Address

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan