Fear & Greed Index i neutralt sentimentläge

Att Swedbank Swedish Fear & Greed Index under årets börsuppgång handlats neutralt inom intervallet 50-70, är en indikation på att uppgången hittills skett med ett relativt svagt sentimentstöd. Denna avsaknad av girighet som nu noteras i marknaden är dock tvetydig. Med det stora sentimentutrymmet som nu finns skulle nämligen en ökad grad av girighet kunna stötta en fortsatt positiv börsutveckling. Den låga girigheten innebär dock samtidigt att börsuppgången som skett nu är relativt sårbar för eventuella negativa nyheter. 

Beroende på om det är en ökad grad av girighet eller en ökad grad av rädsla som får fäste i marknaden torde således rådande sentimentsläge innebära att nästa rörelsesekvens på börsen kan komma att bli relativt kraftig, där ökad girighet eller ökad rädsla tillsammans med prisutvecklingen successivt och alternerande förstärker varandra i en positiv återkopplingscykel. För att initiera denna nästkommande mer impulsiva rörelsesekvens kan nu dock någon form av katalysator komma att krävas. 

Trend – Positiv trend och trendstruktur

Den strukturella trenden på börsen är alltjämt positiv, vilket tydliggörs av successivt högre noterade toppar och bottnar. OMXS30 handlas vidare över dess längre glidande medelvärden. Sedan årsskiftet har nu också den längre trenden åter en stigande lutning.  

För bibehållen positiv trend och trendstruktur bör inte nedgång ske under 1817-1834.

Bredd - Försvagad deltagandegrad

Den strukturella marknadsbredden är fortsatt hög, där 87 procent av aktierna i OMXS30 handlas över dess 200 dagars glidande medelvärde. 

Andelen bolag som handlas över dess 50 dagars glidande medelvärde har dock kommit ner något och ligger nu vid 67 procent. Detta innebär att en negativ divergens nu står att skönja mellan deltagandegraden och den senaste tidens prisutveckling. Den senaste uppgångssekvensen är därmed mer sårbar, då det nu är en mindre andel bolag som är med och deltar i uppgången. 

Momentum – Överköpta nivåer 

Såväl kort som långt momentum är nu uppe vid överköpta nivåer. Nivåerna är dock på intet sätt extrema och inga divergenser står heller att skönja. Ur ett momentumperspektiv finns det därmed inget som för stunden antyder att rådande uppgångssekvens ännu ter sig vara stretchad.

 

AAII investerarenkät – Stigande investerarsentiment

Efter den kapitulation som skedde i november, följt av en högst naturlig sentimentsmässig avkylning, har nu investerarsentimentet åter varit i stigande tendens under februari månad och indikerar för stunden åter ett starkt investerarsentiment. Uppgången som skett under februari har drivits av såväl ökad optimism som minskad pessimism. Det starka sentimentet är positivt för börsutvecklingen, då ökat investerarsentiment också tenderar att leda till ökade kapitalflöden. Frågan nu är dock hur stort utrymmet är för ytterligare sentimentförstärkning.

NAAIM - Hög aktieexponering

Sedan i november har aktieexponeringen hos medlemsföretagen i NAAIM varit på höga nivåer. Indexet följer också oftast börsutvecklingen, men under de senaste månadernas börsuppgång har indexet vid flertalet tillfällen noterats väl över 100, vilket ur ett historiskt perspektiv ter sig vara mycket högt. I gårdagens uppdatering föll dock indexet tillbaka till 85. 


Marknadssentiment v.8

I väntan på sentimentimpuls

Trenden på börsen är alltjämt positiv, där successivt högre toppar och bottnar noterats, vilket indikerar en fortsatt efterfrågestyrd aktiemarknad. Den strukturella deltagandegraden är också fortsatt hög, vilket innebär att rådande börsrörelse ur ett mer långsiktigt perspektiv får anses stå på en stabil grund.

Mer kortsiktigt indikerar också såväl investerarenkäten från AAII som NAAIM Exposure Index ett ytterst högt stöd till börsuppgången, samtidigt som momentumindikatorerna ännu inte är ansträngda. De mer neutrala nivåerna i Swedbank Swedish Fear & Greed Index och den avtagande andelen av bolag som nu deltar i uppgången i OMXS30, gör dock att rådande uppgångssekvens ter sig relativt sårbar för eventuella negativa nyheter. 

Sammantaget ser det således ut som att rådande börsuppgång stöttas av ett högt, på gränsen till konträrt, investerarsentiment enligt AAII och NAAIM. De neutrala sentimentnivåerna i Swedbank Swedish Fear & Greed Index är dock tvetydiga. Utrymme finns nu för en ökad grad av girighet, vilket skulle kunna fortsätta driva upp börsen till än mer överköpta nivåer. Samtidigt innebär detta också att den börsuppgång som skett nu ter sig vara relativt sårbar för eventuella negativa nyheter. Detta innebär vidare att vi nu ser att det finns utrymme för att nästa rörelsesekvens på börsen kan bli relativt impulsiv väl ny katalysator för sentimentet erhållits. 


Fullständig version av sentimentrapporten

Ovan är en sammanfattande artikel på sentimentrapporten Marknadssentiment vecka 8. 

Läs fullständig rapport - Marknadssentment vecka 8

Sentimentrapporten innehåller följande:

  • Swedbank Fear & Greed Index
  • Trend OMXS30
  • Bredd OMXS30
  • Momentum OMXS30
  • Sentiment och positionering (AAII)
  • Utveckling - Aktier i OMXS30
  • Teknisk Analysmatris - Aktier i OMXS30
  • Förklaringar av sentimentindikatorer


Teknisk Analys OMXS30 - 2021-02-24

Sentimentrapporten syftar till att visa på den inre dynamiken av storbolagsindexet OMXS30. Rapporten är därmed ett sentimentsmässigt komplement till den tekniska analysen för OMXS30.

Vår senaste tekniska uppdatering för OMXS30:

Den positiva trenden och trendstrukturen indikerar fortsatt en strukturellt efterfrågestyrd aktiemarknad. Mer kortsiktigt är det dock värt att ha med sig att prisutvecklingen den senaste tiden allt mer börjat ta formen av en stigande triangelformation, vilket tillsammans med andra olika stödjande indikatorer indikerar att kraften i uppgången är avtagande och att ökad vaksamhet därmed är tillrådlig. Med det stora sentimentutrymme som nu finns torde också ett utbrott ur denna triangelformation kunna komma att initiera en större rörelsesekvens i riktning med utbrottet. På nedsidan återfinns nu stödområde vid 1985, vilket därefter följs av häradena 1930-1950, samt 1810-1840. Vid positivt utbrott ur triangelformationen ser vi en fortsatt uppgångspotential till nästkommande prisobjektiv vid 2150-2220.

Läs fullständig analys - Laddar för ny rörelsesekvens

Viktig information

Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Data för samtliga grafer och tabeller i dokumentet inhämtas från respektive källa under samma dag som färdigställande och publicering sker.

Information om Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment har för avsikt att ge en teknisk sentimentsvy för den svenska aktiemarknaden och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys, vilket är en samlingsbenämning på olika metoder där främst den historiska kursutvecklingen analyseras. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser, flöden och positioneringsdata och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de tillgångsslag och de geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information..

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

  • Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.
  • Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment uppdateras en gång per vecka.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products & Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, Stockholm.

Address

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan