Svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB har genomgått en formidabel förvandling de senaste åren. 

Det hela började redan 2016 med Att Cevian klev in som aktiv storägare och drev på för förändring av den då stelbenta och hårt centraliserade koncernen. 

Förra höstens försäljning av Power Grids till japanska Hitachi innebar en brytning med ABB:s historiska rötter och befriade bolaget från dess mest kapitaltunga verksamhetsgren, som dessutom hade låg lönsamhet. Koncernen är nu mer fokuserat på låg- och mellanvolts-segmentet och produkter och tjänster inom industriautomation. 

Den därpå följande förvandlingen från en komplicerad centralstyrd matrisorganisation till en förenklade decentraliserad organisationsstruktur med Björn Rosengren vid rodret har underlättat strukturella kostnadsbesparingar. Tillsammans med ökat ansvar och befogenhet hos ledarna för koncernens nya divisioner gör förändringarna att ABB numera i sin organisationsstruktur liknar andra decentraliserade verkstadsbolag, som Atlas Copco och Sandvik. Transformationen gör att ABB är betydligt bättre rustat än tidigare att dra fördel av divisionernas ofta ledande marknadspositioner inom långsiktiga och globala tillväxtområden som förnybar energi, elektrifiering, energieffektivisering, industrirobotar och automation. 

År 2020 var ett cykliskt bottenår vad gäller försäljningstillväxt och vinst för ABB. Med början under andra halvåret i år väntas en V-formad cyklisk återhämtning i världsekonomin ge gott stöd för ABB:s tillväxt. Efter att under två år rensat ut och effektiviserat divisionernas verksamhet väntas högre försäljningsvolymer ge god utväxling i form av förbättrade vinstmarginaler och stigande vinster. Under 2021 är jämförelsetalen mot 2020 dessutom lätta.  


Aktieägarvänliga åtgärder
Ur ett aktieägarperspektiv är det också inte minst väsentligt att det nya ABB inte bara har gott om frigjort kapital att använda för förvärv inom attraktiva tillväxtsegment och geografier, utan också utrymme för aktieägarvänliga åtgärder i form av betydande aktieåterköp och rejäla utdelningar. Efter försäljningen av Power Grids utlovades att 7,6-7,8 miljarder dollar skulle komma aktieägarna till godo, och vid slutet av 2020 hade 109 miljoner aktier till ett värde av 2,9 miljarder dollar återköpts. ABB är i det närmaste skuldfritt och den starka balansräkningen tillsammans med de pågående återköpen begränsar nedsidesrisken för aktieägarna. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan