Vad påverkar avkastningen i Räntefond Kort Plus? 

-Räntefond Kort Plus består av två delar, den ”likvida delen” av fonden består av traditionella räntor så som statsobligationer, kommunobligationer och säkerställda bostadsobligationer medan den andra delen består av kreditobligationer utgivna av företag. Delen med kreditobligationer kommer aldrig att vara mer än 50 procent över tid. Jag ansvar för räntedelen och kreditobligationsförvaltare ansvarar för den andra delen. Vi har dagligen en nära dialog med varandra och samordnar de två portföljerna i fonden. 

Det som påverkar avkastningen i fonden är därför både det generella ränteläget och förändringen av nuvarande räntor samt kreditobligationernas riskpremie (hur mycket ränta kreditobligationer ger utöver statsräntan) och hur den förändras. Även synen på hur räntorna och kreditobligationernas riskpremie förväntas bli i framtiden påverkar utvecklingen.

2020 präglades av en hög volatilitet på främst kredit- och aktiemarknaden. För att förstå Räntefond Kort Plus utveckling kunde man följa hur aktieindexet OMX30 utvecklades. Räntefond Kort Plus kreditinnehav är främst noterade i svenska kronor och kopplade mot den svenska Investment Grade-marknaden. Perioder där volatiliteten på kreditmarknaden är mindre är det svårare att koppla utvecklingen av fonden till aktiemarknaden, men i tider där volatiliteten är hög är det vanligtvis en högre korrelation. 

Andra faktorer som man som sparare bör känna till är Riksbankens påverkan på det allmänna ränteläget och hur de väljer att göra förändringar i penningpolitiken. Fonden har möjlighet att handla räntepapper med en duration mellan -1 till 3 år. Att fonden får ha en negativ duration kan vara bra i lägen där vår vy är att det allmänna ränteläget är på väg upp. De senaste åren har det dock hört till ovanligheterna att fonden har positionerat sig med en negativ ränteduration. 


Vad förväntas fonden ge för avkastning under 2021?

-Vi gör varje år en beräkning av vad fonden kommer att avkasta utifrån det nuvarande ränteläget, hur nuvarande kreditriskpremier ser ut, positionering på kurvan, förvaltarnas val av emittenter, duration, kurvexponering samt prognosen för hur förvaltningen förväntar sig att räntor och kreditriskpremier kommer utvecklas under året. Under 2021 är prognosen att spararna kan förvänta sig ca 0,50 procent under förutsättningarna att kreditriskpremier blir mindre och att Riksbanken under året sänker räntan.   

Avkastningsprognos för 2021
+Förräntningstakt+0,40 %
+Rull på ränte- och kreditkurvan+0,14 %
+Rörelse på ränte- och kreditmarknaden (-10bp, -15bp)+0,10 %
+Förvaltningens bidrag+0,10 %
-Avgift-0,40 %
Total avkastning+0,51 %

  • Kreditduration: 1,7 år
  • Ränteduration: 0,7 år
  • Förräntningstakt 1 januari 2021: 0,40 %
  • Antaganden om "rolldown" på kreditkurvan = 0,10 %, Räntekurvan = 0,03 %

Hur kan ni som förvaltare av fonden skapa en högre avkastning än den förräntningstakt som anges för fonden?

-Förvaltningen kan skapa en högre avkastning genom att ändra vikten av räntor och kreditobligationer. Om vår syn är att volatiliteten på marknaden kommer att öka och riskpremier på krediter kommer att öka och att det som en följd av det kommer lägre räntor så kan vi välja att flytta en del från krediter till mer traditionella räntor. Vi har även möjlighet att köpa skydd via derivatmarknaden för högre kreditriskpremier. Val av bolag och förräntning har också en stor inverkan på fondens resultat. Vår huvudsakliga investering i kreditobligationer sker inom Investment Grade på svenska marknaden i svenska kronor, men fonden investerar också i euro. Det gör vi eftersom det ibland skiljer sig mellan förräntningen i obligationer utgivna i olika valutor, något som vi hela tiden försöker fånga upp för att kunna skapa en meravkastning till våra sparare. Alla våra positioner i utländsk valuta säkras tillbaka i svenska kronor. 

Vi tar även positioner som kan gynnas av att statsräntor mellan länder ska utvecklas olika. Detta kallas för länderspreadar. Ett annat verktyg för att skapa meravkastning är att använda räntekurvan, synen att skillnaden mellan långa- och korta marknadsräntor är för liten finns i fondens positionering. Ytterligare ett exempel på hur vi kan skapa en högre avkastning är handel via så kallade reala räntor där inflationen blir en faktor i prissättningen av obligationen. I ett läge där vår syn är att inflationsförväntningar kommer att stiga är det bra att köpa realränteobligationer för att skapa meravkastning till spararna i fonden.

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A

1 mån
+0,09%
3 mån
+0,26%
i år
+0,32%
1 år
+2,84%
3 år
+0,77%
5 år
+0,59%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,50
sharpe
0,33
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer utgivna av svenska staten, kommuner, regioner, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag, där upp till 50% k…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan