Kambi är en marknadsledande leverantör av sportspelstjänster. Kambi var ursprungligen en avknoppning från Kindred, som även kvarstår som den största kunden, samtidigt som Kambi utökat antalet kunder från 11 stycken 2014 till cirka 30 för närvarande. Bland kunderna återfinns LeoVegas, DraftKings och ATG.

Investment case

Bolaget har en attraktiv affärsmodell baserad på intäktsdelning och en stor andel fasta kostnader, vilket leder till en kraftig operativ hävstång när intäkterna växer. Hävstången i bolaget har dock hållits tillbaka de senaste åren till följd av kostnader för expansion in på nya marknader. Senaste kvartalets stigande intäkter gav dock stor effekt på marginalen.

Kepler Cheuvreux positiva syn grundar sig på Kambis starka position i Europa och genom solid expansionspotential i USA där marknaden för sportsbetting väntas femdubblas de kommande fem åren. Kepler Cheuvreux ser katalysatorer i form av lansering i nya delstater och nya kunder, samt genom den operativa hävstången och marginalförbättring. De främsta riskerna bedöms utgöras av förlorade kunder, regulatoriska förändringar och prispress från växande kunder.

USA förblir huvudsaklig tillväxtdrivare

Kambis starka Q4-resultat var till stor del drivet av den amerikanska sportsbettingmarknaden, då fler delstater reglerade och öppnade upp för sportsbetting andra halvåret ifjol. Utsikterna för de kommande åren ser också mycket positiva ut genom tillväxt från både existerande och nya delstater.

Sett till Kambis intäkter genereras nu cirka hälften av intäkterna från USA. DraftKings är sannolikt den största intäktskällan i USA, men andra kunder som Penn National och Rush Street växer i betydelse, samtidigt som andra kunder adderas som till exempel Parx, Churchill Downs, Seneca och JACK Entertainment. Det ger en solid långsiktig tillväxtpotential även efter att DraftKings slutar generera intäkter vid Q4 2021 (något som Kepler Cheuvreux uppskattar till ett fall med cirka 15-20 procent av de totala intäkterna). Medan 2022 därför förväntas bli ett år med långsammare tillväxt kommer det att ske en förbättring igen 2023, då Kambis kunder fortsätter att växa i takt med den växande amerikanska marknaden.

Q4 visade på den operativa hävstången

Kambis Q4-rapport var mycket starkare än förväntat med intäkter som uppgick till 46,9 MEUR och ett EBITDA-resultat på 26,8 MEUR, vilket kan jämföras med Kepler Cheuvreuxs estimat på 34,2 MEUR respektive 15,5 MEUR (före den omvända vinstvarningen). Även om detta delvis var drivet av en hög sportboksmarginal under kvartalet på 9,4 procent, var den underliggande tillväxten också starkare, och EBITDA-marginalen på 57 procent är en tydlig illustration av skalbarheten i affärsmodellen. Som en följd förväntar sig Kepler Cheuvreux en starkare lönsamhet framöver och höjer marginalförväntan till 46 procent för 2021-2022, jämfört med 39 procent tidigare.

Värdering

Kepler Cheuvreux värderar Kambi baserat på genomsnittet av en EV/EBIT-multipel och en kassaflödesvärdering. Målmultipeln för EV/EBIT sätts till 30 gånger för 2021, vilket är i den övre delen av det historiska intervallet. I kassaflödesvärderingen används en vägd kapitalkostnad (WACC) på 9,6 procent och en långsiktig EBITDA-marginal på 45 procent.  Den årliga tillväxten fram till 2025 förväntas uppgå till 17,5 procent.  Kraftigt höjda estimat för 2021-2022 och högre antagen marginal i kassaflödesvärderingen leder till att riktkursen höjs till 530 SEK (360). 


Kambi

  • Skalbar affärsmodell
  • Stor tillväxtpotential i USA
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 530 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan