Vilka framtidstrender ser du inom ägarstyrning?

-Går vi några år bakåt i tiden brukade institutionella ägare, lite nedlåtande, benämnas ansiktslösa ägare men det gäller inte idag. De senaste åren är en tydlig trend ett ökat engagemang från institutionella ägare. Det tror jag kommer att bestå och fördjupas. Swedbank Robur, som en av börsens allra största ägare, utser till exempel ledamöter till mer än 100 valberedningar, betydligt fler än någon annan ägare på Stockholmsbörsen, och tar därigenom ett tydligt ansvar för styrelsetillsättningsfrågor. Det är en viktig del av vår ägarroll och vår syn på hur vi som ägare skapar värde. En annan trend är globaliseringen och ägaransvaret över landsgränserna. Vi ökar själva kontinuerligt vår röstning utomlands. Vi ser också att utländska ägare ökar sin röstning i svenska bolag. Det för med sig debatter kring olika bolagsstyrningsmodeller och vad som långsiktigt skapar hållbart värdeskapande.   

Utvecklingen på hållbarhetsområdet är en annan mycket stark trend. Även om frågan inte är ny har det varit en explosionsartad utveckling de senaste åren. Många bolag har affärsmodeller som är väldigt exponerade för hållbarhetsrisker och ägare, styrelser och ledningar måste framöver arbeta med detta – både risker och möjligheter - för att säkerställa att bolagen är väl rustade för den transformation som både är oundviklig och nödvändig. Företagen och deras roll i omställningen mot en mer hållbar värld debatteras flitigt. Framgångsrika företag måste förstå förväntningar och krav från sina intressenter – anställda, kunder, samhället, miljöorganisationer och inte minst ägarna – för att skapa en långsiktig hållbar värdetillväxt.

Det finns också ett antal högaktuella frågor som jag tror vi kommer att se mer av framöver. För att vara väldigt konkret: Hur påverkas ordning och reda-frågor och revision av risker inom cybersecurity?  Vilka nya kompetenser krävs i styrelserummen för att realisera bolagens digitaliseringsagenda?

Mycket av det jag nämnt ställer också ökade krav på ägarnas engagemang. Som exempel kan nämnas transparens hur ägararbetet bedrivs. Som på många andra områden kommer också nya regelverk, inom EU diskuteras, till exempel hållbar corporate governance. Och det är naturligtvis viktigt att vi som ägare är med och påverkar så att regelverk implementeras på ett klokt sätt.

Varför tycker du att ägarfrågor är viktiga?

-I grunden handlar detta om ett långsiktigt värdeskapande.  Ägare har ett ägaransvar: det man äger ska man vårda! Jag brukar säga att våra kunder kanske inte ligger sömnlösa om nätterna och tänker på ägarfrågor men jag tror att en och annan kund nog tänker: Räcker min pension? Har jag tillräckligt med sparade pengar? Och här kommer värdeskapandet in. Vårt arbete handlar om att långsiktigt trygga företagens överlevnad och i förlängningen skapa ekonomiska trygghet för våra kunder.   

Hur jobbar Swedbank Robur med ägarfrågorna?

-Över åren har vi byggt upp en organisation som arbetar med ägarfrågor. Det är ofta ett samspel mellan förvaltare, ägarstyrningsspecialister, valberedare och hållbarhetsanalytiker med ägarstyrningsteamet som ”spindeln i nätet”. A och O i vårt arbete är kunskap om bolagen. Vi är också långsiktiga som ägare eftersom det är så vi tänker när vi gör våra investeringar. Frågor som hamnar på vårt bord är allt från kapitalanskaffning, incitamentsprogram till bolagsledningar, breddat nätverk av potentiella styrelseledamöter, minoritetsskydd, revision, hållbarhet, styrelseutvärderingar med mera. Listan kan göras lång.  Det finns heller inget ”one-size fits all”, alla bolag är unika och vi tror mycket på bolagsanpassade lösningar.

Vad hoppas du kunna åstadkomma med ert ägararbete?

-Över tiden har vi sett att ett strukturerat och målmedvetet ägararbete gett resultat. Inom ramen för vårt valberedningsarbete driver vi att styrelserna ska vara allsidigt sammansatta avseende kompetens, erfarenhet, mångfald inklusive jämn könsfördelning och en bra balans mellan beroende och oberoende ledamöter.  Vi har länge haft mångfaldsfrågan på agendan och andelen kvinnor i bolagsstyrelserna har vi successivt över åren kunnat öka. Vi trycker också på för att hållbarhet ska vara en viktig del av styrelsens agenda. Vårt arbete syftar sammantaget till att Swedbank Robur ska uppfattas som en långsiktig och engagerad ägare i bolagen vi investerat i. 

Har Swedbank Robur förutsättningar att göra skillnad?

-Som börsens tredje största ägare har vi en naturlig plattform gentemot bolagen – både i valberedningar och andra dialoger. Vår storlek ger oss en unik möjlighet att påverka. I en värld där kapitalet blir allt mer globalt och indexnära vill vi visa att stora ägare som Swedbank Robur kan göra skillnad genom att ta ett aktivt ägaransvar och driva på för ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Det är en viktig del i vårt kundlöfte.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan