Möjlig sentimentavkylning inledd

Efter en impulsiv uppgång indikerade Swedbank Swedish Fear & Greed Index i mitten av mars åter att extrem girighet rådde i marknaden. En hög grad av girighet är positivt, då detta är en förutsättning för att investerare ska vilja allokera kapital till aktiemarknaden. Väl mer extrema nivåer nås och sentimentet överhettats, tenderar dock en viss avkylning behövas. Vid tidigare tillfällen det senaste året då extrem girighet nåtts har denna avkylning fört ner sentimentindikatorn till neutrala nivåer, innan ny girighetssekvens åter tagit vid.

Den senaste veckan har nu en möjlig avkylning av sentimentet inletts, vilket också kunnat noteras i form av en sidledes börsutveckling. De delkomponenter i Swedbank Swedish Fear & Greed index som inte är direkt relaterade till prisutvecklingen har nu också i stor utsträckning neutraliserats. På aggregerad basis indikerar dock indexet alltjämt en tydlig girighet och med historien som guide torde ytterligare avkylning kunna komma att behövas innan en ny girighetsimpuls inleds.

Trend – Positiv trend och trendstruktur

Den strukturella trenden på börsen är alltjämt positiv, vilket tydliggörs av successivt högre noterade toppar och bottnar. OMXS30 handlas vidare över dess längre glidande medelvärden. Sedan årsskiftet har nu också den längre trenden åter en stigande lutning.  

Strukturellt vidhålls en positiv trendvy så länge indexet inte bryter ner under den längre trenden.

Bredd - Mycket hög deltagandegrad

Den strukturella marknadsbredden är mycket hög, där 90 procent av aktierna i OMXS30 handlas över dess 200 dagars glidande medelvärde. 

Det är vidare endast en aktie som inte handlas över dess 50 dagars glidande medelvärde, vilket innebär att nära nog hela aggregatet också är med och driver indexet uppåt även på kortare sikt. Marknadsbredden är såldes mycket stark i alla tidsperspektiv.

Momentum – Kraftigt överköpta nivåer 

Efter att momentumindikatorn RSI9 nått de mest överköpta nivåerna sedan i februari 2020, har nu så indexet under den senaste veckans andhämtningspaus kommit ner något. Momentum är dock fortsatt kraftigt överköpt. Så länge sentimentet är starkt kan dock också höga momentumnivåer bestå. 

Skulle börsen fortsätta stärkas de kommande veckorna är det dock värt att vara uppmärksam på om det skulle utkristalliseras divergenser mellan pris och momentum. Detta skulle nämligen kunna indikera att kraften i uppgången kan vara på väg att ta slut.

 

Utifrån avståndet till den längre trenden handlas OMXS30 nu till mycket överköpta nivåer om över två standardavvikelser från dess historiska snitt. Denna grad av överköpthet har inte noterats sedan i februari 2015. 

Såvida det inte sker en kursmässig andhämtningspaus på börsen torde dock uppgångstakten framöver vara lägre än den längre trendens avancemang, då det är svårt att se rådande överköpthet kunna bestå mer uthålligt.

AAII investerarenkät – Euforiskt investerarsentiment

Investerarsentimentet indikerar nu åter mer euforiska nivåer, då andelen positiva till den framtida börsutvecklingen nu stigit till 51 procent, medan endast 20 procent är negativa till den framtida börsutvecklingen. Detta ger sammantaget ett lika euforiskt investerarsentiment som noterades i samband med nyheten om ett vaccin mot covid-19 i november 2020.

Efter den senaste veckans tydliga sentimentförstärk-ning råder därmed nu inte längre någon diskrepans mellan prisutvecklingen och investerarsentimentet. Ur ett strukturellt perspektiv är detta högst positivt, även om mycket stretchade nivåer nu nåtts mer kortsiktigt.  

Marknadssentiment v.12

Överhettade sentimentnivåer

Den strukturella trenden på börsen är alltjämt positiv, där successivt högre toppar och bottnar noterats. Börsuppgången ter sig också stå på ytterst stabil grund, då nära nog hela aggregatet av aktier är med och deltar i uppgången. Trend och marknadsbredd talar således för att ett starkt underliggande sentiment alltjämt råder.

Mer kortsiktigt är nu dock sentimentet i behov av en avkylning, då överhettade sentimentnivåer nu nåtts. En möjlig sentimentavkylning indikeras nu också ha inletts, då Swedbank Swedish Fear & Greed Index vänt tillbaka från nivåer av extrem girighet. Med historien som guide ser det dock ut att finnas utrymme för ytterligare avkylning i denna sentimentindikator innan mer neutrala nivåer nås och en förnyad girighetsimpuls åter kan ta vid. Momentummässigt är också börsen fortsatt kraftigt överköpt, då OMXS30 nu handlas mer än 2 standardavvikelser från dess längre trend.

Enligt investerarenkäten från AAII råder dock alltjämt något av en euforisk börsvy, där optimismen nu är lika hög som då nyheten om ett vaccin mot covid-19 erhölls i november 2020. Med ett så pass euforiskt investerarsentiment kan onekligen ytterligare kapitalinflöden fortsätta driva aktiemarknaden till än mer överköpta nivåer. Ur ett samlat sentimentperspektiv ter sig dock nuvarande grad av överhettning inte kunna bestå mer uthålligt, varför det ter sig sannolikt att en fortsatt avkylning av sentimentet inom kort skulle kunna komma att ske.  

 

Fullständig version av sentimentrapporten

Ovan är en sammanfattande artikel på sentimentrapporten Marknadssentiment vecka 12. 

Läs fullständig rapport - Marknadssentment vecka 12

Sentimentrapporten innehåller följande:

  • Swedbank Fear & Greed Index
  • Trend OMXS30
  • Bredd OMXS30
  • Momentum OMXS30
  • Sentiment och positionering (AAII)
  • Utveckling - Aktier i OMXS30
  • Teknisk Analysmatris - Aktier i OMXS30
  • Förklaringar av sentimentindikatorer


Teknisk Analys OMXS30 - 2021-03-24

Sentimentrapporten syftar till att visa på den inre dynamiken av storbolagsindexet OMXS30. Rapporten är därmed ett sentimentsmässigt komplement till den tekniska analysen för OMXS30.

Vår senaste tekniska uppdatering för OMXS30:

Den positiva trenden och trendstrukturen indikerar fortsatt en strukturellt efterfrågestyrd aktiemarknad, varvid en positiv börsvy alltjämt vidhålls. Då OMXS30 nu handlas vid ett tekniskt motståndsområde, samtidigt som sentiment och momentum alltjämt uppvisar stretchade nivåer, ter sig nu dock marknadssentiment och därmed även börsen sårbar för negativa nyheter. En fortsatt andhämtningspaus vore ocskå såväl naturlig som hälsosam. Detta då en sådan skulle kunna ge förutsättningar för marknaden att bygga en bas till en högre nivå, vilken därmed också skulle kunna utgöra grunden för nästkommande uppgångssekvens. Stöd återfinns nu vid 2080-2100, följt därefter av 2050. Vid etablering över motståndsområdet 2150-2220 återfinns nästkommande prisobjektiv vid 2300.

Läs fullständig analys - Välbehövlig andhämtningspaus

Viktig information

Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Data för samtliga grafer och tabeller i dokumentet inhämtas från respektive källa under samma dag som färdigställande och publicering sker.

Information om Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment har för avsikt att ge en teknisk sentimentsvy för den svenska aktiemarknaden och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys, vilket är en samlingsbenämning på olika metoder där främst den historiska kursutvecklingen analyseras. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser, flöden och positioneringsdata och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de tillgångsslag och de geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information..

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

  • Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.
  • Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar

Swedbank Teknisk Analys Marknadssentiment uppdateras en gång per vecka.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products & Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, Stockholm.

Address

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan