Klimatrapporten för 2020 visar att den absoluta majoriteten av Swedbank Roburs aktiefonder även detta år är fortsatt mer koldioxideffektiva* än sina respektive jämförelseindex, samt att andelen investeringar i gröna obligationer har tredubblats bara under de senaste två åren. I rapporten redovisas också flera konkreta steg i linje med vår klimatstrategi, bland annat lanseringen av 6 Access Edge fonder säkerställda att förvaltas i linje med Parisavtalet, en skärpt Policy för ansvarsfulla investeringar och tre nya strategier för att välja in, välja bort och påverka. Beräkningarna** i klimat-rapporten har gjorts enligt TCFD:s rekommendationer (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Swedbank Robur beslutade redan 2018 att vi skulle implementera och följa rekommendationerna från TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD strävar efter att utveckla en klimatrelaterad finansiell riskrapportering för företag, i syfte att öka transparens och jämförbar information om hur företag arbetar med klimatfrågor. 

-Det är glädjande att vi precis som i förra årets klimatrapport, kan redovisa att den absoluta majoriteten av Swedbank Roburs aktiefonder är fortsatt mer koldioxideffektiva än sina respektive jämförelseindex. När vi jämför de senaste tre åren, kan vi se att samtliga fonders genomsnittliga koldioxidavtryck successivt har minskat med 40 procent och gått från 10 ton CO2e/mSEK vid slutet av 2018 till 6 ton CO2e/mSEK år 2020. De här positiva resultaten är en effekt av vår skärpta Policy för ansvarsfulla investeringar och strategi att välja bort fossila bränslen samt de tydliga koldioxidmål vi har satt inom kapitalförvaltningen, säger Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur. 

2019 antog Swedbank Roburs styrelse en klimatstrategi med två övergripande mål; att det samlade fondkapitalet år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, samt koldioxidneutralt 2040. Som ett led i den fortsatta implementeringen av klimatstrategin uppdaterade vi under 2020 vår Policy för ansvarsfulla investeringar med skärpta kriterier för att utöver kol, välja bort olja och gas, skifferolja/gas och oljesand. Dessutom antogs tre nya strategier för att välja in, välja bort och påverka. 

-Klimatarbetet är en central del i Swedbank Roburs strategi och affär. Totalt arbetar 80 hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsspecialister och förvaltare i ett målmedvetet lagarbete för att säkerställa att förvaltnings-processerna styr mot fondbolagets ambitiösa och tuffa klimatmål. Som ett led i detta har också varje förvaltare dokumenterat och förtydligat hur klimatmålen ska beaktas i respektive investeringsprocess, säger Pia Gisgård. 

Ett annat steg i implementeringen av klimatstrategin har under året varit att starta nya fonder med ett tydligt klimatfokus. Genom fondfamiljen Swedbank Robur Access Edge lanserade fondbolaget Nordens första indexnära fonder att förvaltas i linje med Parisavtalet. Detta innebär att fonderna förvaltas enligt Paris Aligned Benchmark regelverket, framtaget inom ramen för EU Sustainable Finance. Under året lanserades även Swedbank Robur Transition Energy, en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning.

Swedbank Robur Klimatrapport 2020

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan