Värde relativt tillväxt, aktieinvesterarens frågeställning 
Historiskt sett har frågan om en investerare vill ha potentiellt stora vinster i framtiden eller vinster redan idag, varit något som över tid spelat relativt jämnt ut sett till hur avkastningen blivit. Under vissa perioder har framtida vinster favoriserats, tillväxt, medan i andra perioder har befintliga vinster premierats, värdeaktier. Efter finanskrisen har dock tillväxt varit den faktor som favoriserats av investerarkollektivet, generellt drivet av teknologisektorn där nya jättar vuxit fram. Under den rådande coronakrisen har investerarkollektivet också favoriserat tillväxtaktier och utvecklingen har varit exceptionell. Skillnaden mellan tillväxt- och värdeindex befinner sig på en rekordnivå. Tekniksektorns aktier har haft en sällan sedd utveckling, huvudsakligen till följd av en positiv reell och vinstmässig utveckling för de underliggande bolagen, men även nya typer av bolag som till exempel spelutvecklare har tillkommit. Den sedan länge rådande lågräntemiljön har också spelat en inte oviktig roll.De senaste veckorna har dock investerares intresse för värdeaktier tagit fart mot bakgrund av stigande långräntor. Så varför spelar den stigande långräntan roll?

Under många år har vi argumenterat för en positiv syn på aktiemarknaden, där TINA (there is no alternative) varit en av de starkaste faktorerna. Centralbankernas agerande har pressat ner räntorna till många gånger obefintliga om inte negativa nivåer, liksom massiva köp av företagskrediter, vilket haft samma påverkan på avkastningen inom denna tillgångsklass som för räntorna. Då långräntorna nu börjar röra sig uppåt har det en motsatt påverkan, men i det initiala skedet bedömer vi att det inte kommer vara tillräckligt för att attrahera kapital från aktiemarknaderna då räntenivåerna fortsatt får ses som för låga för det. Däremot har det haft en tydlig påverkan på aktiemarknaderna de senaste veckorna. Detta har resulterat i en rotation mellan såväl regioner som mellan tillväxt- och värdeaktier. Rotationen var särskilt tydlig i handeln under torsdagen föregående vecka, där den tekniktunga Nasdaqbörsen föll 3,5 procent och många av det senaste årets stora vinnare föll tungt.


Stigande räntor ändrar investerares preferenser
En av förklaringarna till den stora rörelsen under torsdagen var att den amerikanska 10-årsräntan tillfälligt bröt 1,50 procent vilket ses som en viktig nivå. Vanligtvis är det en negativ korrelation mellan en ränteuppgång (fallande värde) och aktiemarknaden, men så blev inte fallet denna gång. I perioder med stigande räntor tenderar historiskt sett värdeaktier att utvecklas bättre än tillväxtaktier. Ett mönster som setts tydligt under de senaste veckorna när inflationsförväntningarna främst i USA har stigit. Dels mot bakgrund av väntade stimulanser men även mot bakgrund av en bättre amerikansk ekonomi. Som vi skrev i förra veckobrevet så ser vi det inte som att inflationstrycket är här för att bestå, men påverkan har varit tydlig. Sett till relationen mellan tillväxt och värdeaktier så ser februari ut att bli den svagaste månaden för tillväxtaktier kontra värdeaktier i USA sedan 2000.

Anledningen till rotationen in i värde vid stigande räntor är flera. Tillväxtaktier prissätts utifrån framtida förväntade vinster, något som resulterar i många gånger höga värderingsmultiplar. När räntorna stiger ändras diskonteringsfaktorn vilket gör det attraktivare med redan nu befintliga och starka kassaflöden, en egenskap som värdebolagen har. Med andra ord så blir investerarkollektivet känsligare för höga värderingsmultiplar och förhoppningar om vinster långt in i framtiden. Samtidigt innebär generellt stigande räntor att den underliggande ekonomin utvecklas i rätt riktning vilket gynnar en större andel av börsbolagen. Detta innebär att bolag som är klassiskt cykliska gynnas när räntan stiger, liksom banker som gynnas av en brantare räntekurva. Aktiemarknader med en hög cyklisk andel liksom mycket bank favoriseras av detta, där de senare vaknat till liv efter att utvecklats svagt under många år. Som ett resultat av detta har till exempel den svenska och den europeiska aktiemarknaden gått starkare än den mer ”defensiva” amerikanska marknaden med sin stora andel teknikbolag. Sammantaget ändrar den senaste tidens rörelser inte vår positiva underliggande syn, utan får snarare ses som en bekräftelse på en förbättrad konjunktur och normalisering under 2021, vilket resulterar i en god förväntad vinsttillväxt. Det är en av anledningarna för vår övervikt för aktier och för övervikterna i Sverige och Tillväxtmarknader. Samtidigt anser vi inte att storleken på ränterörelsen är tillräcklig för att i grunden kasta ut TINA, men den har som sagt rört runt lite på marknaderna.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan