logo
Dagens analyser - måndagen den 6 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-06 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-06 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,4% DJI 0,7% NASDAQ 1,6%
620,9 1 672,3 26 505,0 8 164,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Norwegian Property Köp 14,80 (14,50) NOK
FM Mattsson Köp 100 (85) SEK
Telenor Minska 150 (140) SEK

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 NOK
Pris:191,40 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 10:38.

UPPDATERING

Starkt kassaflöde

Genom att täcka nästan 50% av de organiska investeringarna för 2019 genom det operativa kassaflödet under det första kvartalet var Q1-rapporten ett bevis på den kassaflödesvåg som integrerade oljebolag nu möter. Framöver behöver ledningen etablera en pipeline av olje- och gasprojekt som kan bygga förtroende för det långsiktiga produktionstillväxtmålet på 3% i genomsnitt mellan 2019 och 2025. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 NOK.

Bristande förtroende för långsiktigt produktionsmål

Under den senaste kapitalmarknadsdagen gav Equinor en guidning om 3% i genomsnittlig tillväxt för olje- och gasproduktion under 2019-2025, vilket baseras på projekt i den nuvarande portföljen. Trots ledningens försäkran har vi svårt att se hur det ska åstadkommas baserat på de projekt vi känner till. Enligt vår syn är det detta, i kombination med svagheten i europeiska gaspriser, som håller tillbaka aktiekursen.

Estimatändringar

Vi har gjort några mindre ändringar i våra estimat för 2019 efter rapporten. För 2020 är vår VPA ned med 10% till följd av lägre bidrag från IFRS 16 än vi tidigare hade i våra siffror. Vi har justerat ned redovisningseffekterna och därmed faller VPA. Vi är 3% över konsensus för 2019, men under konsensus med 11% för 2020 till följd av lägre antagna olje- och gaspriser.

Påverkan på investment case

Vi finner rapporten stödjande till vår sektorvy och bolagsrekommendation till följd av väsentligt ökat kassaflöde då de integrerade oljebolagen offshore gynnas av den återställda kostnadsbasen.

Värdering

Vi värderar Equinor med en summan-av-delarna. Vi använder en kassaflödesvärdering för varje region och segment som sedan konsolideras till ett bolagsvärde. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 NOK.

Bakkafrost

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:470,00 NOK
Pris:453,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 09:51.

EFTER RAPPORT

Q1: Sämre än konsensusförväntningarna

Bakkafrost rapporterade ett operativt EBIT på 268 MDKK (konsensus 336 MDKK, vårt estimat 262 MDKK). Jämfört med konsensus var den stora missen odlingsverksamheten. Volymguidningen behålls på 54 500 ton. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 470 NOK.

Rapporten

Bolaget rapporterade ett operativt EBIT något över vårt estimat men väsentligt sämre än konsensus. Utsättningen av smolt under Q1 var svag på 1,72 miljoner (3,13 miljoner Q1 2018). För att nå målet för 2019 behövs en tillväxt i utsättning av smolt med 25% för perioden Q2-Q4 2019. Odlingssegmentet uppnådde EBIT/kg på 16,8 DKK. Rörelsekostnaden per kg var 38 DKK (vår förväntan 37 DKK/kg) och det uppnådda priset 55,1 DKK (vår förväntan 55,4 DKK/kg). Den genomsnittliga slaktvikten var 5,3 kg (4,7 kg Q1 2018).

Värdering

Vi värderar Bakkafrost med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 20 DKK och WACC på 7,4%. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 470 NOK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:128,20 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 09:21.

UPPDATERING

Tillväxten kommer tillbaka gradvis

Vanligtvis överreagerar aktien efter kvartalsresultaten. Den här gången är marknaden besviken över två orsaker, den svaga organiska tillväxten och oförändrad EBITDA-guidning för 2020 trots den nya redovisningsprincipen IFRS 16. Trots det finns fundament på plats för framtida tillväxt och bolaget kommer gradvis gynnas av en mer dynamisk organisk tillväxt. Vi förblir trygga med målen för 2020 tack vare starka underliggande trender. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Viss besvikelse över organisk tillväxt

För Q1 visade Recipharm en stark försäljningstillväxt på 20% över konsensusförväntningarna och våra estimat. Dock kom merparten av tillväxten (70%) från effekter av förvärvet av Holmes Chapel, medan valuta också bidrog med 20% av kvartalets utveckling. Därför var den organiska tillväxten blygsam under kvartalet och begränsad till 4%. De huvudsakliga anledningarna var: 1) ett planerat produktionsstopp till följd av underhåll; 2) Sänkta lager hos kunderna och vissa uppsagda kontrakt. Italienska och franska produktionsenheter var mest påverkade. Dock, den underliggande trenden är viktig och även efterfrågan men de uppvägde inte de negativa effekterna under kvartalet. Under Q2 förväntar sig Recipharm en lägre efterfrågan från dessa temporära effekter och sedan en gradvis återgång till dynamisk organisk försäljningstillväxt.

EBITDA temporärt under press

En annan oro är EBITDA-marginalen. Medan det senaste förvärvet, Holmes Chapel, bidrog starkt till Recipharms EBITDA-marginal var marginalen 16,1%. Den nivån innebär en minskning med 40 baspunkter å/å trots positiv påverkan från övergången till IFRS 16. De ändringarna hade en positiv påverkan med 23 MSEK, eller 125 baspunkter under kvartalet. Påverkan från alla temporära effekter kommer att tynga lönsamheten under året, medan IFRS 16 delvis kommer att motverka effekterna. Dock är marknaden undrande inför den oförändrade guidningen för 2020 (över 16%). Under telefonkonferensen uppgraderar Recipharm inte EBITDA-guidningen trots en positiv påverkan från den nya redovisningsstandarden med 90 MSEK eller 100 baspunkter under året. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 DKK
Pris:268,40 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 09:02.

INFÖR RAPPORT

Vi sänker riktkursen till 360 DKK (400)

För att kunna återgå till en hållbar tillväxt genomgår Pandora just nu en kommersiell återställning, vilket påverkar försäljningen negativt på kort sikt. Q1 förväntas vara extraordinärt svagt och vi förväntar oss att intäkterna avtar med 4% och med 1% för hela 2019p. Dessutom tror vi att den negativa försäljningstrenden kan ta tid att vända till positiv. Vi ser dock en begränsad nedsida till marginalerna från rådande nivåer. Med en stark kassaflödesgenerering erbjuder den rådande prisnivån en god ingångspunkt för långsiktiga investerare och vi upprepar således Köp, medan vi sänker riktkursen till 360 DKK (400) i enlighet med våra sänkta estimat.

Svagt momentum

Pandoras nya ledning visar på ett välkommet skifte från kortsiktig tillväxt mot en mer hållbar tillväxt. Att satsa mindre på PR är enligt oss ett sätt att återskapa varumärket, det kommer dock troligtvis få en negativ påverkan på försäljningen på kort sikt. Vi förväntar oss att Q1 blir väldigt svagt och vi uppskattar en nedgång av intäkterna med 4% och en nedgång med 1% för hela året 2019p.

Begränsad nedsidesrisk till marginalerna

Pandoras EBIT-marginal har minskat från 36% under 2016 till 28% under 2018, delvis på grund av en större andel försäljning genom butiker ägda av Pandora, men främst på grund av en svag försäljningstillväxt. Kostnadsbesparingar på mer än 1,5 miljarder DKK har meddelats (7% av 2019 försäljning), vilket förväntas få full effekt under 2020p. Majoriteten av besparingarna skall dock gå till att återuppbygga varumärket. Vi ser en begränsad nedsiderisk till marginalerna från rådande värdering.  Pandoras lönsamhet och kassaflödesgenerering förväntas fortsatt vara höga, med starka kassaflödesmarginaler och en genomsnittlig avkastning på 13% för 2019-21p, med både utdelning och aktieåterköp. Vi upprepar Köp, medan vi sänker riktkursen till 360 DKK (400).

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:310,00 SEK
Pris:270,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Q1: Starka smältverk

Bolidens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, var 3% bättre än marknadsförväntningarna drivet av en mycket stark utveckling för affärsområdet Smältverk. Gruvor hade ett rörelseresultat lägre än förväntningarna på grund av högre behandlingskostnader för zink än de räknat med. Q1 visade tydligt på styrkan av Bolidens integrerade affärsmodell, både för Gruvor samt Smältverk. Vi gillar Bolidens diversifierade metallportfölj och starka balansräkning, vi upprepar således Köp och riktkursen 310 SEK.

3% bättre än marknadsförväntningarna

Q1 EBIT, exklusive omvärdering av processlager (PIR), uppgick till 2 048 MSEK, vilket var 2,8% bättre än marknadens förväntan på 1 992 MSEK. Den största positiva avvikelsen var inom affärsområdet Smältverk som redovisade EBIT (ex PIR) på 853 MSEK (konsensus 733 MSEK). Gruvor hade EBIT på 1 353 MSEK jämfört med marknadsförväntningarna på 1 448 MSEK. De högre behandlingskostnaderna för zink är en del av förklaringen till att de inte nådde upp till förväntningarna.

Svagt kassaflöde

Det negativa kassaflödet på 323 MSEK under kvartalet var svagt, vilket kan skyllas på ökat rörelsekapital och höga investeringar. Det ökade rörelsekapitalet på 500 MSEK väntas reversera under kommande kvartal. Framöver ser vi ett starkt stöd från valutakurser på grund av den starka amerikanska dollarn.

Vi gillar Bolidens tillgångsbas och metallexponering

Vi ser fortsatt långsiktig potential, särskilt på kopparmarknaden, på grund av minskande kvalitet i gruvorna, underinvesteringar inom sektorn och ett ökat fokus på miljön som begränsar produktionen. Boliden är väl placerade för deras interna tillväxtprojekt och diversifierade metallexponering. Vi estimerar att intäkterna är fördelade enligt; Zn och Cu: 70%; Au och Ag: 20%; Ni och Pb: 10%.

Välförtjänt omvärdering

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2019-2021p och lägre än konkurrenternas 5,5x. Vår riktkurs på 310 SEK baserat på en kombination av en summan-av-delarna på 310 SEK och 5,6x EV/EBITDA för 2019-2020p. Det kan argumenteras för att Boliden förtjänar en premie i förhållande till konkurrenterna givet den diversifierade metallexponeringen, bevisad stabilitet, den integrerade affärsmodellen och låg politisk risk. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 310 SEK.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,80 NOK
Pris:10,70 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Åter med ett öga för tillväxt

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14,8 NOK (14,5), då NAV för 2019-2021p är upp med cirka 2%. Fastighetsuppvärderingarna var upp 0,8% q/q och bolagets utsikter pekar mot ytterligare sänkta avkastningskrav för fastigheter utanför citykärnorna. Därtill ger den rekordlåga belåningsgraden (LTV) under 40% utrymme för operationell hävstång. Vi bedömer att aktien handlas med en rabatt till NAV på 34%, jämfört med nordiska jämförelsegruppen som handlas med en premie på 3%, vilket ger begränsad nedsida enligt oss.

Oslokontor har mer att ge

Vi anser att utsikterna på kort och medellång sikt är stödjande (cirka 98% av bolagets exponering). Hyrorna stiger, vakanserna sjunker och nytt utbud väntas bli lägre än den stigande efterfrågan under de kommande 2-3 åren. Vi förväntar oss ytterligare sänkta avkastningskrav och bolagets fastighetsuppvärderingar på 0,8% var högre q/q, vilket visar på den starka marknaden för kommersiella fastigheter i Oslo.

Köp upprepas, riktkurs höjs till 14,8 NOK (14,5)

Vi sänker vår 2019-2021p FFO (kassaflöde) med 8% till följd av avyttringar och något högre finansieringskostnader. Vi höjer NAV för 2019-2021p med cirka 2%. Vår tillgångsbaserade riktkurs är baserad på 12 månaders framåtblickande NAV med 13% rabatt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 14,8 NOK (14,5).

FM Mattsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:86,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Solitt Q1

FM Mattsson (FMM) startade året bra och mer än dubblade EBIT, slog våra estimat substantiellt och genererade en EBIT-marginal på 13,2%, långt över målet på 10%. En starkare försäljning och mix lät bolaget absorbera fasta kostnader bättre. Initiativ för att öka produktiviteten och kostnadsbesparingar hjälpte även. Viktiga Repair & Maintenance (ROT, 80% av försäljning) fortsätter att prestera bra. Vi höjer våra estimat med 15% och förväntar oss att bolaget ska överprestera jämfört med deras 10% mål från till 2021p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 85 SEK till 100 SEK till följd av estimatökningar. Aktien handlas med en substantiell rabatt till liknande konkurrenter, och EV/EBIT på 8x på 2019p är attraktivt. Vår riktkurs är baserad på en blandning av jämförelsemultiplar och en DCF (WACC 9,5%, EBIT 9% och slutlig tillväxt på 3%).

Q1: Fördubblar EBIT

Efterfrågan fortsatte vara stark, notera att 80% av försäljningen kommer ifrån ROT. Organisk försäljning ökade med 5% till 299 MSEK, över vårt estimat på 291 MSEK. EBIT var 40 MSEK, dubbelt så mycket som våra estimat. Det var en ökad försäljning och mixen förbättrades emot mer ROT. Påverkan på minskningen i byggstarter är fortfarande begränsad, till en viss grad på grund av att leverantörer av blandare är sent i cykeln. Kassaflödet påverkades av en tillväxtrelaterad uppbyggnad av kundfordringar. Den finansiella positionen är stark, och nettokassapositionen var 60 MSEK, inklusive 154 MSEK i pensionsskulder och exklusive 45 MSEK av skuld relaterat till IFRS 16.

Miljömässigt smarta lösning

Marknaden för kranar och blandare drar fördel från en övergång mot mer miljömässigt smarta lösningar. FMM verkar vara på toppen av dessa trender och har utvecklat effektiva produkter inom detta område. Samarbetet med det Svenska bolaget Waterspring, som använder UV-LED teknologi för att erbjuda rent vatten är också en möjlighet.

Förvärvsmöjligheter på plats

Den starka finansiella positionen öppnar också upp för förvärv och bolaget verkar fokusera på att bredda sin internationella divisions fotavtryck. Även om FMM har mandat att emittera cirka 1 miljon aktier, vilket kan användas för att göra ett förvärv, tror vi att ökad skuldsättningen är tillräcklig. Bolaget är säkert även av intresse för konkurrenter som vill stärka deras position i Norden. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 85 SEK till 100 SEK.

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:170,10 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Strategiska projekt kan generera värde

Telenor fortsätter att leverera gällande effektivitet och modernisering, de ser för närvarande över deras infrastruktur gällande master samt fastigheter. Vi ser fortsatt att aktien är generöst värderad givet att Asien representerar halva gruppens EBITDA och operativa kassaflöde. Vi upprepar Minska men höjer riktkursen till 150 NOK (140).

Fortbättrade trender

Gällande intäkter från abonnemang samt trafik var tillväxten negativ i alla marknader förutom i Bangladesh och Pakistan, och oförändrad i Norge. Tillväxten för justerad EBITDA var också positiv i Bangladesh, Pakistan men även i Danmark. Övriga Asien var negativt, Norge var relativt oförändrat och Sverige var negativt. Framöver förväntar vi oss förbättrade EBITDA-trender, främst i Thailand, Malaysia och Myanmar medan de bör gå ned något i Bangladesh, Pakistan och Danmark.

Mindre höjning av estimat

Vi höjer estimaten för EBITDA samt operativt kassaflöde marginellt över de kommande åren på grund av den positiva överraskningen från Asien samt att Norden var relativt oförändrat. Våra estimat är i linje med helårsprognosen med 2% organisk tillväxt av tjänsteintäkter, 2% organisk tillväxt av EBITDA och capex på 16,5 miljarder NOK. Vi har ännu inte konsoliderat det pågående förvärvet av DNA.

Vi upprepar Minska, höjer riktkursen till 150 NOK (140)

Vi höjer vår 12 månaders riktkurs till 150 NOK som reflekterar vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna med en kapitalkostnad på 7,5-15,5% beroende på marknad. Förändringen beror främst på revideringen av estimaten samt roll over-effekter. Vår värdering av de tre listade asiatiska företagen är cirka 20 NOK per aktie under marknadens värdering, främst förklarat av Grameenphone (Bangladesh). Vi ser att det finns en potentiell uppsida till vår värdering från de pågående strategiska projekten där de ser över masterna samt fastigheterna, men vi tycker att det är svårt att bilda en stark uppfattning om detta från ”utsidan”.  Vi upprepar Minska men höjer riktkursen till 150 NOK (140).

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 CHF
Pris:20,71 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Chef Kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

UPPDATERING

Återkoppling från möte med CFO

Efter Q1-rapporten och vd:s avgång mötte vi ABB:s CFO. Fokus låg kring hållbarheten i det momentum som gäller för transformationsprogrammet som avser att minska kostnaderna med 500 MUSD, avyttringen av Power Grids, hur ordförande ska lyckas driva igenom kulturförändringen i organisationen och utsikterna för marginalåterhämtning inom divisionen Electrification. Vi upprepar Köp och riktkursen 24 CHF.

Bibehållet momentum

Avyttringen av Power Grids och implementeringen av ABB:s nya operativa system bevakas veckovis av dedikerade team ledda av personer ur koncernledningen. Båda programmen ligger före tidplanen. Den nya organisationsstrukturen formaliserades vid starten av Q2. Den kulturella förändringen kommer att ta flera år. Ordförande hoppas kunna utse en ny vd innan årets utgång.

Affärsområde Electrification

Affärsområdet Electrification står för cirka 45% av koncernens försäljning och är den största bidragsgivaren till bolagets värde. För att affärsområdet skall återgå till målmarginalen, måste det förvärvade GEIS nå målet om att skära ned på kostnaderna med 200 MUSD. Konsensus prognos tyder på att det blir svårt att nå målet. Ledningen upprepar att affärsområdet bör nå målet på 15-19% under 2020, men att det kan bli mot slutet av året.

Investerare behöver mer bevis för att målen är realistiska

Fokus under diskussionen med finanschefen bekräftar att investerare är fortsatt skeptiska till att ABB kan uppnå alla målen samt genomföra transformationen framgångsrikt. Investerare skulle vilja få mer detaljerad information kring hur varje komponent av transformationen leds, monitoreras samt levererar.

Värdering

Till 2021p förväntar vi oss att ABB handlas till cirka 10x EV/EBITDA och 12x EV/EBIT, vilket ger stöd för en kurs på över 27 CHF, eller 24 CHF om 12 månader. Vi förväntar oss att 13% av börsvärdet delas ut till aktieägarna inom cirka 12 månader, vilket, tillsammans med utdelningen, begränsar nedsidan. Då investerare kommer att fokusera på omvandlingen de kommande månaderna förväntar vi oss en omvärdering. Vi upprepar Köp och riktkursen till 24 CHF.

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:157,00 NOK
Pris:158,60 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-06 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Kärnintäkterna förväntas öka under Q2 och Q3

DNB:s kärnintäkter var svaga under Q1, men förväntas förbättras under Q2 och Q3, då vi kommer att se den fulla effekten av omprissättningen av bolånen. Under 2020 och 2021 förväntar vi oss att hypoteksmarginalen sjunker på grund av ökad transparens, långsammare tillväxt samt att det blir allt enklare att byta bank. AML-riskerna kvarstår, då DNB fortfarande är ansvariga för det som hänt i Baltikum. Sammantaget gör vi endast mindre förändringar av estimaten, upprepar Behåll och riktkursen 157 NOK.

Räntenettot starkt under Q2 och Q3

Justerat för valutakurser var utlåningstillväxten 1,6% under kvartalet. Vi förväntar oss att utlåningstillväxten för hela 2019 uppgår till cirka 3%. Banken har genomfört en omprissättning av bolånen i och med den andra räntehöjningen av den norska centralbanken i mars. Effekten förväntas vara densamma som under den första räntehöjningen i höstas, vilket förväntas stärka räntenettot under Q2 och Q3.

AML-risker från Luminor

Försäljningen av DNB:s aktier i Luminor till Blackstone har försenats som en följd av väntande myndighetsgodkännanden och väntas nu slutföras andra halvåret 2019. DNB har fortfarande ansvaret för eventuella felaktigheter som begåtts hos de baltiska filialerna.

Värdering

DNB handlas för närvarande till 2019 konsensus P/B på 1,14x, jämfört med Large Cap Nordics vid 1,10x och Northern European large caps vid 0,71x. Aktien är upp 11,4% å/å och upp 20,8% YTD (totalavkastning). YTD har DNB presterat bättre än konkurrenterna i Large Cap Nordics (+6,5%), och gått bättre än den andra gruppen Northern European large caps (+15,3%). Vi upprepar Behåll och riktkursen 157 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 620,9 0,4% -0,9% 18,2%
OMXS30 1 672,3 0,4% -1,0% 18,7%
OMXH25 4 014,0 0,3% -2,5% 8,9%
OMXC20 1 001,0 -0,9% -1,8% 12,3%
OSEBX 880,8 0,5% -0,3% 10,2%
OMXBB 960,0 0,1% 0,2% 9,9%
Dow Jones 26 505,0 0,7% -0,1% 13,6%
S&P500 2 945,6 1,0% 0,2% 17,5%
Nasdaq C 8 164,0 1,6% 0,2% 23,0%
SX5E 3 502,5 0,4% 0,1% 16,7%
DAX 12 412,8 0,5% 0,8% 17,6%
CAC40 5 548,8 0,2% -0,4% 17,3%
RTS 1 248,4 0,8% 0,1% 16,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 70,9 0,1% -1,8% 31,7%
Guld 1 278,6 0,6% -0,4% 0,0%
Silver 14,7 -0,1% -2,3% -5,2%
Aluminium 1 783,5 -0,9% -2,6% -4,6%
Bly 1 880,0 1,1% -2,3% -6,4%
Koppar 6 180,0 -0,5% -3,3% 3,6%
Nickel 12 170,0 0,4% -0,8% 14,9%
Zink 2 867,0 1,2% -1,7% 14,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,10 -1,10 6,80
Sverige, 10 år 0,18 2,60 5,40 -28,40
Norge, 10 år 1,74 2,40 1,70 -1,00
Tyskland, 10 år 0,02 0,90 3,40 -22,40
GB, 10 år 1,19 2,10 4,90 -8,40
USA, 10 år 2,53 -1,99 2,32 -15,82
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,68 0,0% 0,9% 5,4%
USD / SEK 9,55 -0,1% 0,6% 7,7%
GBP / SEK 12,53 0,6% 2,1% 11,0%
NOK / SEK 1,10 0,4% 0,1% 7,1%
DKK / SEK 1,43 0,0% 0,8% 5,4%
CAD / SEK 7,12 0,2% 1,0% 9,6%
CHF / SEK 9,38 0,1% 0,8% 4,3%
JPY / SEK 0,09 0,2% 0,9% 6,2%
EUR / USD 1,12 0,0% 0,2% -2,1%
USD / JPY 111,25 -0,3% -0,3% 1,4%
EUR / GBP 0,85 -0,6% -1,2% -5,0%
AUD / USD 0,70 0,2% -0,3% -0,3%
USD / CAD 1,34 -0,2% -0,4% -1,7%
GBP / USD 1,31 0,6% 1,4% 3,0%
USD / NOK 8,71 -0,4% 0,5% 0,6%
EUR / NOK 9,75 -0,4% 0,7% -1,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna avslutade veckan starkt efter en jobbrapport som visade på starkare sysselsättningsökning än väntat i april samtidigt som löneökningarna var dämpade.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,7 procent till 26.502. Det bredare S&P 500 var upp 1,0 procent till 2.945 medan tekniktunga Nasdaq Composite hade steg 1,6 procent till 8.164.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 263.000 personer i april. Arbetslösheten uppgick till 3,6 procent, jämfört med 3,8 procent månaden före. Analytiker hade i snitt räknat med att sysselsättningen skulle ha stigit med 185.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,8 procent, enligt Reuters prognosgenomsnitt.

Lönerna ökade med 3,2 procent i årstakt, väntat var 3,3 procent.

"Vi har starkare och starkare jobbökningar och det ser ut som om det är mindre och mindre inflation, vilket är väldigt udda. Du ser typiskt sett inte det, och vad det signalerar till marknaden är att Fed avvaktar", sade Jamie Cox, partner vid Harris Financial Group, till Reuters.

Spelutvecklaren Activision Blizzard redovisade en omsättning i linje med förväntningarna samtidigt som prognoserna för andra kvartalet var sämre än analytikerna hade räknat med. Aktien tappade 4,8 procent på fredagen.

Amazon steg 3,2 procent efter att finansmannen Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway köpt aktier i bolaget.

"Jag har varit ett fan och en idiot som inte köpt tidigare", sade Buffett till CNBC på torsdagskvällen.

IT-molnutvecklaren Arista Networks backade 10,4 procent efter en svagare rapport än väntat.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 1 punkt till 2,53 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg på fredagen likt omvärlden med stöd av stark amerikansk arbetsmarknadsdata utan inflationstryck. Ica och Attendo avancerade efter sina kvartalsrapporter medan gruv- och smältverksbolaget Boliden backade något efter sin.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 steg 0,4 procent till nivån 1.672. Aktier för 17,6 miljarder kronor bytte händer via Stockholmsbörsen.

Bland storbolagen steg Swedish Match, Astra Zeneca och Assa Abloy med runt 1,5 procent. Svagare gick det likt under torsdagen för ett antal verkstadsföretag, bland annat med koppling till fordonsindustrin. Kursutvecklingen i sektorn var dock blandad.

Volvo sjönk 0,6 procent. Aprilstatistik från ACT Research visade en fortsatt svaghet i nettoorderingången för tunga lastbilar i Nordamerika.

Ica-aktien klättrade 7 procent. Dagligvaruföretaget redovisade en tydlig förbättring för bolagets svenska verksamhet, Ica Sverige i kvartalet. Även Icagruppen som helhet slog förväntningarna.

"Sammantaget var det en stark rapport och vi förväntar oss att konsensus estimat kan komma att justeras med +3-4 procent och att aktien presterar bättre än marknaden i dag", skrev Kepler Cheuvreux inför handelssessionen.

Omsorgsbolaget Attendo handlades också upp med 8 procent efter att ha meddelat rapportsiffror.

Boliden sjönk dock 0,7 procent under hög omsättning. Resultatet i det första kvartalet var något bättre än väntat enligt Infront Datas prognossammanställning, men omsättningen överraskade på nedsidan.

Mips steg 4,8 procent. Hjälmbolagets kvartalssiffror var bättre än väntat, anser Pareto.

"Vi förväntade oss en organisk tillväxt på 50 procent i kvartalet, Mips kom in mycket starkare på 71 procent", noterade analyshuset. Mips är på god väg mot sitt omsättningsmål 400 miljoner kronor 2020 och behöver egentligen inte bli så särskilt många fler anställda enligt vd Johan Thiel.

SAS vände ned 3,9 procent. Pilotstrejken i flygbolaget har nått en lösning, meddelades sent på torsdagskvällen, men redan i torsdagens börshandel lyfte flygbolagsaktien efter uppgifter om att strejken kunde vara på väg att ta slut.

Mobilspelsbolaget G5 Entertainment, vars aktie har pressats rejält sedan toppen på strax under 600 kronor våren 2018, avancerade 11 procent till 110:50 kronor. Fredagens rapport visade ett högre rörelseresultat än väntat enligt Bloombergs estimatsammanställning.

Bland andra rapportvinnare fanns teknikkonsulten Rejlers och FM Mattsson medan rapporterna från Poolia och Hexatronic fick ett svagare mottagande.

Bettingbolaget Leo Vegas gick starkt och fortsatte upp 8,7 procent i spåren av att kvartalsresultatet på torsdagen kom in högre än analytikernas lågt ställda förväntningar.

Tagmaster, som tillverkar avancerade sensorsystem för Smarta Städer, sjönk 9 procent efter att ha aviserat ett förvärv av ett amerikanskt företag, en affär som ska finansieras genom nyemissioner på totalt 139 miljoner kronor.

På minuslistan noterades även det pressade klädföretaget MQ som sjönk 20 procent och Episurf som föll 14 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Securitas Behåll 168 SEK na na
Bakkafrost Behåll 470 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:00 Caixin tjänste-PMI apr
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) apr
DE 10:00 VDMA Maskinorder mar
EMU 11:00 Detaljhandel mar

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden
FM Mattsson SE0001116021 3
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.