logo
Dagens analyser - måndagen den 16 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-16 kl. 08:13 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-16 kl. 08:16 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,8% DJI 0,1% NASDAQ -0,2%
628,6 1 665,3 27 219,5 8 176,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Gränges Köp 115 (120) SEK

Lundbeck

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:236,50 DKK
Analytiker:Dariusz Ubik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-16 kl. 09:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-16 kl. 10:17.

UPPDATERING

Stort förvärv

Lundbeck har ingått ett avtal att förvärva Alder BioPharmaceuticals. Transaktionen är värd upp till 1,95 miljarder USD (13 miljarder DKK). Alder är ett bolag i kliniskt skede fokuserat på behandling av migrän. Den främsta tillgången är eptinezumab som redan har skickats in till FDA. Ett beslut om godkännande förväntas i februari 2020. Förvärvet av Adlers förväntas att slutföras under Q4. Konsensus förväntar att eptinezumab når en försäljning på 773 MUSD/5,1 miljarder DKK till 2024, vilket väsentligt skulle addera till Lundbecks intäkter. Ytterligare tillgångar inkluderar ALD1910 som också utvecklats för att behandla migrän. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Det väntade förvärvet har kommit

Lundbeck har förväntats genomföra ett förvärv för att förbättra intäktsprofilen då flera patent löper ut 2020. Dagens förvärv adderar läkemedelskandidaten eptinezumab i sent skede där ett godkännande förväntas i februari 2020. Förvärvet av Adler värderas upp till 1,95 miljarder USD och väntas slutföras under Q4 2019. Om transaktionen godkänns kommer guidningen för 2019 att påverkas. Bolaget ger en guidning om ytterligare kostnader på 925-1 100 MDKK om transaktionen stängs den 1 november. Det skulle innebära en påverkan på rapporterad EBIT med 20-25%. Utdelningspolicyn är oförändrad. Vår riktkurs på 277 DKK är baserad på nuvärdet av summan av delarna (WACC: 9%). Vi upprepar Behåll.

Kvaerner ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 NOK
Pris:12,24 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-16 kl. 08:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-16 kl. 09:39.

UPPDATERING

Anpassar sig till en förändrande marknad

Kvaerner publicerade ett pressmeddelande i morse (16 september 2019), där de uppgav att bolaget syftar till att öka intäkterna till 10 miljarder NOK år 2023 (+ ca 40% från 2018 på 7,3 miljarder NOK). Intäktsmålet på 10 miljarder NOK är i linje med tidigare kommunikation, med det är positivt att det upprepas och bekräftar tidslinjen. Som referens har bolaget intäkter på 9,3 miljarder NOK för 2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 17 NOK.

Fokus vänder sig till FPSO:er, obemannade plattformar och vind

Utanför det angivna intäktsmålet fanns det inga specifika nyheter om siffror. Kvaerner menar dock att marknaden för stora, fasta offshore-plattformar sannolikt kommer att anta lägre priser framöver, medan bolaget ser en ökning av möjligheter för små obemannade plattformar (som Valhall Flank West) och FPSO:er (som Johan Castberg). Vidare syftar Kvaerner till att växa inom havsbaserade vindkraftverk, där bolaget för nuvarande är involverade i flera projekt i tidig fas och ser möjligheter inom offshore i Europa samt Nordamerika. I slutändan kommer strategiska förändringar att göras och genomföras för en del av strategin den 1 oktober, men det kommer inte att innebära personalnedragningar.

Inga förändringar och begränsade nyheter om siffror

Vi ser få nyheter som påverkar Kvaerner. Intäktsmålet på 10 miljarder NOK är i linje med tidigare kommunikation, men vi noterar att det är positivt att detta upprepas och att tidslinjen bekräftas. Fokus mot mindre obemannade plattformar, FPSO och offshore följer vad vi ser redan har hänt på marknaden och det borde inte uppstå några överraskningar. Utan att minska på personalen förväntar vi oss ingen kostnadsbesparing från organisatoriska förändringar, men noterar att vi kan få se några omstruktureringskostnader under de kommande kvartalen.

Köp, riktkurs på 17 NOK

Vi behåller vår Köprekommendation och riktkurs på 17 NOK. Detta baseras på fri kassa värderad till 7 NOK plus P/E på 10x. Dagens reaktion på aktiekursen bör inte påverkas av de företagsspecifika nyheterna, eftersom vi ser caset oförändrat (men en ökning av oljepriset är i fokus idag). Vi upprepar Köp och riktkursen till 17 NOK.

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:190,24 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-16 kl. 08:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-16 kl. 08:59.

UPPDATERING

+8% i försäljningstillväxt i lokal valuta

HM rapporterade en försäljningstillväxt med +8% i lokal valuta för Q3, jämfört med vårt och konsensus estimat på 8,5%. Nettoförsäljningen på 62,57 miljarder SEK var 1% över konsensus, sannolikt till följd av högre påverkan från valuta. Den första månaden i kvartalet (juni) hade redan rapporterats till +12%. Försäljningen i juli och augusti var därmed lägre än förväntningarna, enligt vår mening. Den fullständiga Q3-rapporten kommer att publiceras den 3 oktober. Vi förväntar oss mindre estimatändringar inför rapporten.

Estimatändringar

Konsensus (Bloomberg) förväntade EBIT på 4,78 miljarder SEK för Q3 (7,7% marginal) inför försäljningsuppdateringen. Om vi applicerar konsensus bruttomarginal på den rapporterade försäljningen och behåller övriga kostnader oförändrade innebär det att vårt Q3 EBIT-estimat skulle öka med 215 MSEK (+4%) och innebära +1% på helårets EBIT. Med det sagt kan valuta ha en negativ påverkan på estimaten.

Behåll, riktkurs 165 SEK

Vi upprepar Behåll och riktkursen 165 baserat på en kombination av en kassaflödesvärdering och ett P/E för 2020p på 17x.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:97,30 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-16 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-16 kl. 08:16.

UPPDATERING

Produktionsstörningar i USA

Gränges har påverkats negativt av temporära produktionsproblem i den amerikanska verksamheten, vilket kommer att påverka försäljningsvolymerna med 6-7% under Q3. Problemen har åtgärdats och är i huvudsak beroende på hög inhemsk efterfrågan i USA, efter de införda tullarna, vilket skapat högt kapacitetsutnyttjande. I tillägg tror vi att bilproduktionen har varit något svagare än vad Gränges trodde i mitten på juli. Framöver bedömer vi att Gränges 25-procentiga expansion av produktionskapaciteten i USA kommer att ge stöd till resultatet. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 115 SEK (120) till följd av dessa justeringar. Vår riktkurs är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering (WACC 9,5%, EBITDA-marginal 12% och långsiktig tillväxt på 3%).

Påverkan på Q3

Q3 väntas påverkas med ett försäljningstapp volymmässigt med cirka 6 kton, eller cirka 12-13% av produktionen i USA, vilket innebär cirka 200 MSEK i försäljning och EBIT-påverkan med cirka 50 MSEK, enligt våra beräkningar. Kostnaden för att adressera problemen verkar ha varit begränsad. Givet detta förväntar vi oss att EBIT uppgår till 180 MSEK (tidigare 237 MSEK).

Prisökningar i USA bör ge stöd

Gränges förvärv av Noranda under 2016 var vältajmat. Värdet på verksamheten kan mycket väl ha dubblats, vilket kan utgöra 40 SEK per aktie, till följd av den starka efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter efter att importtullar införts. Tullarna har höjt priserna med cirka 10% och resultatet med 80 MSEK under 2019p och vi förväntar oss motsvarande stöd under 2020p när de återstående kontrakten omförhandlas. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 115 SEK (120).

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:83,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-16 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-16 kl. 08:16.

UPPDATERING

Vad kan man förvänta sig på kapitalmarknadsdagen?

Husqvarna kommer att vara värd för en kapitalmarknadsdag den 17 september och vi räknar med att se en trigger från en uppdatering av deras finansiella mål – nyckeln är huruvida marginalerna kommer att ändras på grund av den senaste omstruktureringen samt framtida tillväxtutsikter. Vi upprepar Köp och riktkursen 96 SEK.

Kapitalmarknadsdag i Huskvarna tisdag den 17 september

Husqvarna är värd för en kapitalmarknadsdag imorgon, tisdag den 17 september, på sin kedjesågfabrik i Huskvarna, Sverige. Presentationerna kommer att börja klockan 10:00 och det kommer också att vara möjligt att följa dessa presentationer live via en webcast. Presentatörerna inkluderar VD, CFO och cheferna för de tre divisionerna, såväl som CTO. I slutet kommer det också att ske en fabriksvisning.

Nya ekonomiska mål?

Vd:n har uppgivit att de gjort ett strategiarbete som sträcker sig till 2025, och när kapitalmarknadsdagen inträffar borde de ha gjort sin affärsplanering fram till 2022. Vi förväntar oss att vd:n kommer att presentera några av resultaten. Enligt våra estimat kan detta innebära en revidering av de nuvarande finansiella målen, som är: försäljningstillväxt över 3-5% för icke-konsumentvarumärken (CB), marginal över 10% och operativt rörelsekapital<25% av omsättningen. Eftersom den förlustgivande CB-verksamheten nu är stängd, förväntar vi oss att företaget kommer att lansera ett nytt tillväxtmål som är rimligt för hela koncernen, men det kommer troligtvis att vara på samma 3-5%, vilket är 1-2% över marknadstillväxten. På samma sätt borde marginalmålet också påverkas av nedläggningen av den förlustbringande CB-verksamheten, som om det skulle utesluta dessa försluter, där vår analys indikerar att marginalen på 10% uppnåddes redan 2017 och kommer att vara positiv framöver, om vi antar ett normalt vädermönster. Särskilt positivt kommer det vara om det underbyggs av en växande och lönsam robotmöjlighet.

Vad sägs om automatiserad tillverkning och robotik?

Förra gången en kapitalmarknadsdag hölls i Husqvarna fick vi inte se tillverkningen. Den här gången kommer vi att vara där, och genom att veta att Husqvarna har spenderat mycket på automatisering (vilket redan har gett bättre arbetsförhållanden), bedömer vi att de kommer ha något att visa upp. Men som vi förstår det är kedjeproduktionen fortfarande inte öppen för besökare, vilket indikerar att detta troligen fortfarande inte fungerar enligt förväntningarna. Efter årets långsamma organiska tillväxt för robotik, förväntar vi oss att de ska visa oss mer information om hur denna marknad och hur Husqvarnas position inom det området har utvecklats, samt deras förväntningar framöver. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen på 96 SEK, baserat på en historisk EV/EBIT på 13x och P/E på 16x för 2020p.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 628,6 0,7% 2,6% 19,7%
OMXS30 1 665,3 0,8% 4,0% 18,2%
OMXH25 4 073,4 0,3% 2,7% 10,5%
OMXC20 1 026,2 -0,6% -2,4% 15,1%
OSEBX 888,3 0,6% 2,3% 11,1%
OMXBB 964,3 0,1% 0,2% 10,4%
Dow Jones 27 219,5 0,1% 1,6% 16,7%
S&P500 3 007,4 -0,1% 1,0% 20,0%
Nasdaq C 8 176,7 -0,2% 0,9% 23,2%
SX5E 3 550,1 0,3% 1,6% 18,3%
DAX 12 468,5 0,5% 2,3% 18,1%
CAC40 5 655,5 0,2% 0,9% 19,5%
RTS 1 368,9 0,6% 2,1% 28,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,2 -0,3% -2,1% 11,9%
Guld 1 503,1 -0,8% -1,4% 17,5%
Silver 18,1 -0,2% 0,0% 17,3%
Aluminium 1 768,0 -0,3% 0,4% -5,4%
Bly 2 094,0 0,4% 2,8% 4,2%
Koppar 5 870,0 0,5% 1,4% -1,6%
Nickel 17 820,0 -2,1% 1,8% 68,2%
Zink 2 382,0 1,1% 3,0% -5,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 -0,90 -4,90 9,50
Sverige, 10 år -0,13 7,40 11,00
Norge, 10 år 1,33 18,20 19,70 -45,60
Tyskland, 10 år -0,46 8,00 16,10 -70,20
GB, 10 år 0,74 9,50 23,60 -59,29
USA, 10 år 1,90 10,96 34,24 -78,85
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,64 -0,1% 0,2% 5,0%
USD / SEK 9,60 -0,6% -0,1% 8,3%
GBP / SEK 11,96 0,4% 1,0% 6,0%
NOK / SEK 1,07 -0,5% -0,1% 4,6%
DKK / SEK 1,43 -0,2% 0,1% 5,0%
CAD / SEK 7,25 -1,0% -0,6% 11,7%
CHF / SEK 9,72 -0,2% -0,3% 8,1%
JPY / SEK 0,09 -0,8% -1,3% 10,0%
EUR / USD 1,11 0,5% 0,3% -3,0%
USD / JPY 108,07 0,2% 1,2% -1,5%
EUR / GBP 0,89 -0,5% -0,8% -0,9%
AUD / USD 0,69 0,1% 0,4% -2,2%
USD / CAD 1,32 0,4% 0,5% -3,0%
GBP / USD 1,25 1,0% 1,2% -2,2%
USD / NOK 8,96 -0,2% -0,1% 3,5%
EUR / NOK 9,93 0,3% 0,3% 0,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades trevande, samtidigt som sektorrotationen till värdeaktier från tillväxt fortsatte in i veckoslutet.

Investerarna tvekade trots nyheten att Kina planerar att uppmuntra kinesiska företag att köpa amerikanska jordbruksprodukter, inklusive sojabönor och fläsk, och hävdar sig även vilja ta bort dessa varor från ytterligare tullar, något chefredaktören på den statskontrollerade tidningen Global Times uppgav på fredagen.

Dow Jones industriindex handlades vid stängning upp 0,1 procent till 27.219. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,1 procent till 3.007, samtidigt som Nasdaq Composite backade 0,2 procent till 8.205.

Sektorsvis var det råvarubolag som gick bäst och avancerade 1,1 procent, medan fastigheter presterade sämst och handlades ned 1,3 procent. I handelskonflikten har USA:s president Donald Trump beviljat en begäran om att senarelägga en tullhöjning för kinesiska varor till ett värde av 250 miljarder dollar till den 15 oktober i stället för som tidigare planerat från den 1 oktober, något som kineserna nu verkat ta till sig då de förefaller vara mer inställsamma till köp av jordbruksprodukter än innan.

"Vi kommer se volatilitet i marknaden… Det kanske inte kommer i absoluta prisrörelser, men vi kommer se volatilitet", sade Alan Adelman, vid Frost Investment Adivsors, till Bloomberg News.

Halvledarbolaget Broadcom hade även dem en tuff börsdag och backade 3,4 procent. Bolaget publicerade sin rapport där resultatet kom in i linje med analytikernas förväntningar. Bolaget höll fast vid sin prognos för omsättningen för innevarande år och spådde att tillväxten inte kommer komma tillbaka så länge som handelskonflikterna hägrar över verksamheten.

Gruvjätten Freeport McMoran steg efter att Indonesiska myndigheter höjt bolagets exportkvot. Företaget kommer nu få möjlighet att exportera 700.000 ton koppar fram tills mars, mot tidigare utlovad kvot om 198.000 ton koppar. Aktien handlades upp 3,8 procent.

Teknikbolaget Apple backade 1,9 procent efter att Goldman Sachs sänkt riktkursen till 165 dollar från tidigare 187 dollar. Goldman tror tillsammans med andra att testperioden med Apple TV+ kommer att ha en negativ påverkan på teknikjättens snittpriser och vinst per aktie. Något som teknikbolaget under kvällen sedan dementerade då de i stället menade att påverkan på resultatet skulle vara marginellt.

Börskandidaten Wework överväger att sänka den uppskattade värderingen på verksamheten till 10 miljarder dollar inför den kommande börsnoteringen, vilket Reuters rapporterade. Det är 37 miljarder dollar lägre än i den senaste kapitalanskaffningsrundan, som genomfördes i januari i år.

Räntan på den amerikanska tioåringen var steg 13 punkter till 1,90 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagsindexet OMXS30 stängde på nivån 1.665, en uppgång med 0,8 procent. Aktier för 15,5 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. Det kontinentala indexet Euro Stoxx 600 var upp 0,4 procent.

Stöd för uppgången hämtades bland annat från USA, där president Donald Trump beviljat en begäran om att senarelägga en tullhöjning för kinesiska varor. Kineserna svarade på åtgärden med att uppmuntra till köp av mer amerikanska jordbruksprodukter än innan, samt genom att undanta sojabönor och fläsk från ytterligare tullar, enligt statskontrollerade Global Times.

En uppreviderad Svensk BNP för andra kvartalet bidrog också till att lyfta humöret. BNP-siffran +0,1 procent, var i den andra beräkning som SCB publicerade på fredagen bättre än första beräkningen (-0,1 procent), en kalldusch när den kom i somras. Å andra sidan reviderade SCB nu ned tillväxten för första kvartalet. Börsen visade dock en omedelbar positiv rörelse.

I täten på OMXS30 fanns Getinge, Boliden och Sandvik, 3,2 procent, 3,0 procent respektive 2,6 procent upp. Även Swedbank, Electrolux, Volvo och Atlas Copco noterades med uppgångar över 2 procent.

Bland förlorarna fanns flera sektormässigt defensiva aktier. Bland annat Swedish Match och Essity 2,7 respektive 2,5 procent ned. Skanska backade 0,6 procent. Byggbolaget sänktes på torsdagen till sälj av Handelsbanken. Telekombolagen Telia och Tele2 var kvar på minus, 0,4 respektive 0,2 procent ned.

På de mindre listorna föll Gränges tillbaka strax innan stängning, sedan bolaget meddelat nu lösta produktionsstörningar. Aktien föll omkring 3 procent på beskedet och stängde 0,2 procent upp.

Saniona fick analytikerstöd från ABG. Aktien har köpstämplats och riktkursen skruvats upp till 32 kronor. Kursen steg 10,9 procent till 19:76 kronor.

Haldex fortsatte med 2,2 procent efter torsdagens besked från storägaren ZF Friedrichshafen om att det 20-procentiga innehavet kommer säljas. I sektorn följde Veoneer med upp i den för fordonsbranschen cykliskt gynnsamma rotationen och stängde 5,0 procent upp.

Flygbolaget SAS noterades 3,9 procent upp och stängde för veckan knappt 8 procent upp, en möjlig konsekvens av lugnande brexittendenser som även lyft konkurrenter i Europa.

Lucara Diamond steg 8,2 procent utan tydlig nyhet. Aktien har varit satt under press de senaste månaderna och är fortsatt ned, med drygt 11 procent, från årsskiftet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Industriproduktion aug 5,2%/5,8% 4,8%/5,8%
CH 04:00 Detaljhandel aug 7,9%/8,3% 7,6%/8,3%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.