logo
Dagens analyser - måndagen den 18 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-18 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-18 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI 0,8% NASDAQ 0,7%
659,8 1 756,9 28 004,9 8 540,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Leroy Seafood Köp 75 (78) NOK

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:139,25 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 15:20.

UPPDATERING

Svagt Q3 och uppdaterad riktkurs

NIBE rapporterade ett Q3-resultat som var sämre än vårt estimat med fortsatt svag organisk tillväxt, medan marginaltillväxten förblir dämpad. Dock, när vi uppdaterar vår modell och inkluderar nyliga förvärv, höjer vi VPA med 2% i genomsnitt för 2019-2021p medan konkurrentmultiplar har stigit med 18% sedan vår senaste uppdatering. Sammantaget får det oss att höja riktkursen till 100 SEK (96) medan vi upprepar Minska då vår nya riktkurs indikerar en nedsida med 28%.

Valutajusterad organisk tillväxt backar till 2,5% i Q3

NIBA är en tillväxtstory och ledningen har ambitiösa planer att växa bolaget till en årlig försäljning på 40 miljarder SEK till omkring 2022po eller senast till 2025p. Det är tydligt att marknaden gillar tillväxten men verkar glömma att NIBE:s egna organiska tillväxt inkluderar betydande fördelar från den historiskt svaga svenska kronan. NIBE rapporterade cirka 2,5% i valutajusterad organisk tillväxt för Q3, vilket är sekventiellt ned från de 4,5% vi såg i Q2 och även lägre än det historiska snittet på 3,5%. Europa (cirka 41% av försäljningen) verkar vara huvudanledningen till denna trend. Vd bekräftade under telefonkonferensen att den organiska tillväxten under kvartalet kunde delas lika mellan riktig organisk tillväxt och valutapåverkan. Den underliggande tillväxten är därför tydligt på väg ned medan NIBE:s värdering är cirka 50-60% över det historiska snittet.

VPA höjs med 2% i genomsnitt för 2019-2021p

Vi inkluderar de senaste förvärven och uppdaterar valutakurserna vilket får oss att höja VPA med 2% i genomsnitt för 2019-2021p.

Höjd riktkurs

Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 100 SEK (96) efter höjda konkurrentvärderingar (+18%) sedan vår senaste uppdatering. Vi ser NIBE:s starka kursutveckling hittills i år som omotiverad med avseende på resultatutvecklingen och tror att kursreaktionen till största delen är av teknisk karaktär då NIBE:s börsvärde passerade magiska 50 miljarder SEK vid inledningen av året, vilket innebär att aktien nu är inkluderad i de flesta mid-/large cap benchmark index.

Demant

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:170,00 DKK
Pris:191,20 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Head of Med Tech Devices
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 14:25.

UPPDATERING

Lägre takt än interna förväntningar

Grossistförsäljningen var oförändrad andra halvåret medan den organiska tillväxten inom retail var negativ. Bolaget förväntar sig inte att nå den nivå som förutsågs innan IT-incidenten. EBIT-guidningen upprepades och den organiska tillväxten är i linje med marknadens förväntan, samtidigt som aktieåterköpsprogrammet återupptas. Vi fortsätter att se en risk på nedsidan. Vi upprepar Minska och riktkursen 170 DKK.

Påverkan från IT-incident

IT-incidenten hade en stor påverkan på Demants möjlighet att ge service till kunderna, både nya och befintliga under september, oktober och till en viss utsträckning i november. Vissa begränsningar i logistikkedjan väntas kvarstå och bolaget förväntar sig därför att den nuvarande takten inte möter den nivå som förutsågs före IT-incidenten. Demant bedömer att bolaget inte permanent har förlorat några kunder i betydande skala.

EBIT-guidning upprepas

Bolaget förväntar sig nu en organisk tillväxt i linje med marknaden (från tidigare bättre än marknaden) och upprepar helårets EBIT-mål på 2-2,3 miljarder DKK. Aktieåterköpsprogrammet återupptas och Demant förväntar sig att köpa tillbaka aktier för 1 miljard DKK.

Minska upprepas

Vi värderar Demant i linje med det tioåriga historiska genomsnittet för framåtblickande P/E, då vi ser stigande utmaningar inom industrin med ökad konkurrens, försäljning över disk och med onlineförsäljning. Kortsiktigt ser vi en risk för Demants guidning för 2020 då det återstår att se hur marknadsandelarna utvecklas efter IT-incidenten. Vi upprepar Minska och riktkursen 170 DKK.

Elkem

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:21,42 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 13:39.

UPPDATERING

Ingen mer dessert

Vi nedgraderar Elkem till Behåll (Köp) till följd av vår bedömning om att mer siloxan-kapacitet når marknaden 2020-2022. Vi anser det troligt att silikonmarginalerna sjunker till nivåer på 0-5% till 2021p, vilket gör att Elkems division för silikon bara når en EBITDA-marginal på 10% (14% under 2019p). Dock anser vi att den nuvarande intjäningen inom Foundry Products och Silicon Material ligger nära bottennivåerna och den negativa påverkan från silikon kommer att delvis motverkas av högre marginaler i andra divisioner. Sammantaget sänker vi 2020-2021p EBITDA med 6% och 5% och sänker riktkursen till 25 NOK (27). Även om Elkem inte är dyrt med pris/eget kapital på 1x för långsiktiga investerare har vi för närvarande större tilltro till utbudstillväxt för silikon än för timingen av en återhämtning av makro.

Balanserad risk-/avkastningsprofil

Vi sänker estimaten för EBITDA för 2020-2021p med 6% och 5% och sänker riktkursen till 25 NOK (27), vilket återspeglar 6x EBITDA för 2021p. Om vårt basscenario inträffar med lägre silikonmarginaler och högre marginaler inom smältverk anser vi att Elkem inte är särskilt attraktivt till P/E 11x för 2021p och nedgraderar därför till Behåll (Köp). En plötslig förändring i efterfrågan inom bilindustrin kan få oss att uppgradera medan bekräftelse på ytterligare ny silikonkapacitet kan få oss att sänka.

Karo Pharma

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:38,50 SEK
Pris:38,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 10:11.

EFTER RAPPORT

Något blandat Q3-resultat

Karo Pharma rapporterade något blandade siffror för Q3. Försäljningen ökade med 2% organiskt, vilket var ett steg framåt jämfört med nedgången med 4% i Q2. Dock, på kort sikt väntas det historiska mönstret med 3-4% organisk tillväxt vara svårt att nå, även om skapandet av egen tysk distribution hjälper till att ge hävstång på produkterbjudandet utanför Norden. EBIT var något bättre än förväntat, exklusive vissa engångseffekter från förvärvet av Trimb. Dock sänker vi våra prognoser något till följd av lägre tillväxtutsikter. Bolaget har gjort några betydande förvärv de senaste åren vilket påverkar jämförbarheten. Vår riktkurs på 38,5 SEK är justerad för den nyliga nyemissionen. Riktkursen är baserad på en kassaflödesvärdering med WACC på 9%, EBITDA-marginal på 40% och en långsiktig tillväxt på 3%. Vi upprepar Behåll.

Q3

Försäljningen uppgick till 444 MSEK, en ökning med 12% varav 2% organiskt. Förvärvet av Trimb bidrog något, då det konsoliderades den 12 september. EBITDA uppgick till 157 MSEK, exklusive 28 MSEK i kostnader för förvärvet, vilket var något svagare än väntat. EBIT på 84 MSEK, exklusive engångseffekter var något bättre än förväntan på 77 MSEK. Finansnettot var något svagare än förväntat och sannolikt påverkat av förvärvet av Trimb.

Skuldsättning balanseras av icke-cyklisk verksamhet

Vi förväntar oss att Karo Pharmas nettoskuld/EBITDA kommer att uppgå till 3,7x vid utgången av 2019. Det är efter förvärvet av Trimb och nyemissionen på 1,5 miljarder SEK och kan jämföras med skuldsättningen på 2,8x före förvärvet. Den högre än genomsnittliga skuldsättningen balanseras av den stabila icke-cykliska verksamheten och av den stabila huvudägaren. Vi upprepar Behåll och riktkursen 38,5 SEK.

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 NOK
Pris:83,90 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 09:39.

EFTER RAPPORT

Q3: utvärdering

Austevoll Seafood (AUSS) påverkades naturligtvis starkt av de svaga siffrorna från Leroy Seafood Group (LSG). VPA-estimaten sjunker dock inte lika mycket som LSG: s siffror på grund av en högre kvantitet än väntat för den kommande fiskesäsongen. Kvoten var 2,786 Mton jämfört med våra estimat på 2,3 Mton. Vi har inte ändrat våra prisberäkningar för fiskmjöl eller fiskolja, men vi betonar att den högre kvoten, i kombination med afrikansk svinpesten (som minskar efterfrågan på fiskmjöl), kan sätta press på priserna. Vi noterar dock att havssegmentet också drar stor nytta av större volymer på grund av relativt höga fasta kostnader per kilo. Vi upprepar köp och sänker riktkursen till 115 NOK (118).

Q3 sammanfattas

Q3 2019 kan ha varit höjdpunkten i en serie besvikelser från LSG (och därmed också AUSS). Företagen har haft flera olika problem under de senaste 12 månaderna, men kärnproblemet för LSG har troligen varit biologi. En del av problemet skulle lösas av post-smolt anläggningen i västra Norge, och därför är det en besvikelse att företaget har försenat detta med ett halvt år. AUSS ex. LSG går relativt bra. Austral Group kommer sannolikt att ha en EBITDA som ligger under förra året och vi förväntar en ökning av EBITDA för nästa år. En del av denna ökning beror på förändringar i lagernivåer mellan kvartalen. Vi noterar att det finns en klar risk i Austral ifall utbudet på marknaden för fiskmjöl är för högt på grund av svag kinesisk efterfrågan. Men vi tror att lägre priser för fiskmjöl för AUSS till viss del också kommer att leda till lägre fiskfoderkostnader för LSG.

Ändrade estimat

För våra LSG-beräkningar hänvisar vi till vår LSG-noteringar. I Austevoll, ex. LSG ökar vi kvoten i Austral Group, vilket höjer EBITDA 2020 något.

Värdering

Vi värderar AUSS baserat på en summa-av-delarna där nyckelkomponenten, LSG, värderas med en riktkurs på 75 NOK per aktie. Vi upprepar köp och sänker riktkursen till 115 NOK (118).

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:81,36 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 13:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 08:24.

UPPDATERING

Ansenlig risk att Swedbanks scenario återupprepas i SEB

På onsdag kommer SEB, tillsammans med Swedbank, att figurera i SVT:s Uppdrag granskning när det gäller penningtvätt i Baltikum. SEB har gått ut med ett pressmeddelande där banken uppger att bolaget blivit kontaktade av Uppdrag granskning och att journalisterna uppgivit att de kommer att rapportera uppgifter om misstänkt penningtvätt som involverar SEB. Programmet är en uppföljare till de tidigare avsnitten om Swedbank. Enligt en trailer finns en svart mapp i USA som kan få politiska konsekvenser på högsta nivå. Swedbanks vd, Jens Henriksson, intervjuas i programmet och Swedbank skickade även ut ett pressmeddelande om programmet. Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

SEB verkar inte ha fått uppgifter

I Swedbanks pressrelease uppges att banken under inspelningen fått uppgifter av Uppdrag granskning som kommer att inkluderas i Swedbanks interna utredning. I SEB:s pressrelease uppges att banken fått frågor från SVT, men att bolaget inte har någon ytterligare kännedom om innehållet i programmet. Det är inte tydligt att SEB fått komprometterande uppgifter från journalisterna. I de tidigare reportagen om Swedbank har journalisterna lämnat över läckt data som innehöll bevis på penningtvätt.

Ansenlig risk att scenario upprepas

Vi har tidigare argumenterat för att det finns en risk att SEB har liknande problem i sin baltiska verksamhet som Swedbank har haft, då verksamheten liknar Swedbanks när det gäller storlek och organisation. Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:143,00 SEK
Pris:126,70 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, Head of German Equity Research, Medtech Equipment & Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 06:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 08:24.

UPPDATERING

Vinstvarning efter valutamotvind och försenade installationer

Efter ett imponerande Q1 var Elektas Q2-resultat en rejäl besvikelse. Orderingången var svag i Q2, men vi accepterar att orderingången är volatil, särskilt efter den mycket starka orderingången i Q1. Nedgången i EBITA-marginal återspeglar ingen prispress, men verkar beror på valuta och förseningar. Givet den sänkta guidningen antar vi att konsensusförväntningarna för EBITA och VPA behöver sänkas med 6% respektive 10%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 143 SEK.

Vinstvarning

Elekta vinstvarnade i fredags. Bolaget upprepade försäljningsmålet om 8-10% i tillväxt för helåret, men sänkte EBITA-marginalen till cirka 18% (från cirka 19%). Medan bruttomarginalen bara var ned med 40 punkter i Q2 å/å, sjönk EBITA-marginalen till 14,5% (från 18%) vilket återspeglar motvind med 150 punkter från försenade installationer och 200 punkter från negativa valutaeffekter. Orderingången var svag efter det imponerande första kvartalet och steg med 5% organiskt mot ett lätt jämförelsekvartal. I Q2 förra året steg orderingången med blygsamma 2%. Dock, vi har upprepade gånger sett att orderingång och försäljningstillväxt är volatila i den här verksamheten. I Q1 hade Elekta en imponerande orderingångstillväxt på 32%, vilken fick stöd av Genesis Care-ordern på nio Unitysystem, men även exklusive den ordern var tillväxten cirka 15%. För det första halvåret steg orderingången med 17%. Elekta tog sex nya order på Unity i Q2 och har totalt tagit order på 64 Unity, vilket gör att bolaget är på god väg mot målet på 75 sålda Unity till mitten på 2020. Det medför dock att orderingången, exklusive Unity, var negativ under Q2. Det står i kontrast till Elektas uppgifter om att bolaget ”fortsatt ser gott marknadsmomentum”.

EBITA-marginal den huvudsakliga besvikelsen

EBITA-marginalen sjönk till 14,5% (från 18% i Q2). Elekta uppgav att installationsförseningar skapade en motvind med 150 punkter och att valuta skapade en ytterligare nedgång på 200 punkter. Vi tolkar det som att det var en kombination av omvärderingseffekter i balansräkningen och delvis beroende på starkare GBP under oktober. Notera att Elekta har en betydande andel av sin kostnadsbas i Storbritannien. Bolaget förväntar sig ett visst stöd från valuta under andra halvåret.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på att Elekta har premium på 10% i jämförelse med europeiska medtech-konkurrenter. Givet ovanstående kommer vi att se över våra prognoser för en möjlig nedgradering efter att Elekta publicerat det fullständiga Q2-resultatet. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 143 SEK.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 NOK
Pris:53,82 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 08:24.

UPPDATERING

Upprepade problem

Leroy Seafood koncernen (LSG) har varit en katastrof ett tag nu på grund av flera oväntade händelser i kombination med generellt dåliga resultat. Aurora (norra Norge) är höjdpunkten och har varit det länge. Resten av LSG presterar helt enkelt inte i linje med konkurrenter och förväntningar. Vi behåller vår Köprekommendation då vi förväntar en stark laxmarknad nästa år och eftersom den operativa hävstångseffekten i LSG är inställd på att ge aktien en bra utveckling. Leroy har blivit ett namn för den risksökande investeraren med generellt hög risk och hög avkastning. I år och nästa år sänker vi våra VPA-estimat på grund av lägre volymer samt högre kostnader än väntat. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 75 NOK (78).

Vad har vi förändrat i våra estimat?

Vi minskar vår VPA för 2019p med 17%. Detta beror på: 1) 42% lägre än förväntat VPA under Q3; och 2) högre kostnader och lägre volymer under Q4. För fjärde kvartalet minskade företaget volymguidningen med 15%. För nästa år guidar företaget 172 000 ton jämfört med våra estimat om 177 000 ton. Detta minskar nästa års VPA med cirka 3%. Den återstående förändringen av vår VPA 2020 avser kostnader. Företaget har försenat sin post-smolt i västra Norge med sex månader, vilket ökar kostnaderna eftersom fisken då är mer utsatt för sjukdomar (och löss). Samtidigt som vi anser att det är positivt att företaget äntligen har börjat expansionen av post-smolt i centrala Norge, lägger vi ännu inte till mycket volymtillväxt eller lägre kostnader på grund av detta.

Utsikter för volymtillväxt

Leroy Seafood beräknas nå 160 000 ton i Norge 2019p jämfört med 162 000 ton 2018. För 2020p räknar företaget med 172 000 ton där norra Norge kommer att växa med 7 000 ton och västra Norge med 5 000 ton. Vi ser tillväxten i norr som sannolik men konstaterar att västra Norge har varit en orolig region och att det verkar finnas mer osäkerhet om detta antal. I slutet av Q3 hade företaget -2% i biomassa år/år. Förklaringen till hur företaget kommer att generera tillväxt till 2020p samt lägre biomassa beror på: 1) förlust av tillväxt i norr på grund av algblomningen; och 2) mycket högt lösstryck i centrala Norge vilket fick fisken att växa långsammare på grund av mindre utfodring. I allmänhet är vi lite skeptiska till den senare punkten, eftersom det är så biologin i Norge har utvecklats efter högre densitet i flera jordbruksregioner.

Värdering

Vi värderar LSG med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och en WACC på 8%. Vi har också en tillväxttakt på 2%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 75 NOK (78).

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:49,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-18 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-18 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Q3 något bättre än förväntat

Catena Medias Q3-resultat var något bättre än förväntat och visade en stark förbättring från det säsongsmässigt svaga Q2. Vi förväntar oss att estimaten förblir i stort sett oförändrade men att aktien stiger efter den starka sekventiella tillväxten från Q2. Det borde förbättra marknadens förtroende i Catena Medias tillväxtpotential, vilken har dämpats efter den svaga utvecklingen under de senaste kvartalen. Vi upprepar Köp och riktkursen 84 SEK.

Stark sekventiell tillväxt drivet av USA

Catena Media rapporterade intäkter för Q3 på 26,4 MEUR, något över förväntningarna på 25,5 MEUR och EBITDA blev 11,4 MEUR, vilket också var något över förväntan på 11,3 MEUR. Tillväxten drevs framför allt från USA som nu utgör 17% av intäkterna samtidigt som bolaget såg en återhämtning på sina andra marknader efter ett säsongsmässigt svagt Q2 (intäkterna steg 11% å/å). På den positiva sidan noterar vi att tillväxten i huvudsak är relaterad till Search medan intäkterna för Paid var lägre än förväntat. Inför Q4 uppger bolaget positiva utsikter och stärker vår syn om sekventiell tillväxt. Vår riktkurs på 84 SEK är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering (WACC 10% och långsiktig EBITDA-marginal på 40%) och 12x EV/EBIT för 2020p. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 659,8 0,0% -0,3% 25,6%
OMXS30 1 756,9 0,0% -0,9% 24,7%
OMXH25 4 122,1 0,8% -0,9% 11,9%
OMXC20 1 107,8 0,6% 0,9% 24,3%
OSEBX 903,6 -0,5% -1,4% 13,0%
OMXBB 982,6 -0,1% -0,3% 12,4%
Dow Jones 28 004,9 0,8% 1,2% 20,1%
S&P500 3 120,5 0,8% 0,9% 24,5%
Nasdaq C 8 540,8 0,7% 0,8% 28,7%
SX5E 3 711,6 0,6% 0,3% 23,7%
DAX 13 241,8 0,5% 0,1% 25,4%
CAC40 5 939,3 0,6% 0,8% 25,5%
RTS 1 449,4 0,9% -1,3% 35,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,3 1,6% 1,3% 17,7%
Guld 1 466,9 0,0% 0,2% 14,7%
Silver 16,9 -1,0% 0,4% 9,1%
Aluminium 1 741,0 -0,9% -4,7% -6,9%
Bly 2 004,0 -1,0% -4,6% -0,2%
Koppar 5 812,0 -0,4% -2,3% -2,6%
Nickel 14 990,0 -2,4% -7,4% 41,5%
Zink 2 427,0 -1,3% -3,2% -3,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,05 0,80 1,20 17,80
Sverige, 10 år 0,00 1,60 -6,40
Norge, 10 år 1,44 -1,90 -15,40 -35,50
Tyskland, 10 år -0,34 0,10 -8,20 -57,70
GB, 10 år 0,73 0,10 -6,20 -60,89
USA, 10 år 1,84 2,25 -9,07 -84,85
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,65 -0,4% -0,5% 5,0%
USD / SEK 9,63 -0,8% -0,7% 8,7%
GBP / SEK 12,43 -0,5% 0,1% 10,1%
NOK / SEK 1,06 0,3% 0,1% 3,7%
DKK / SEK 1,42 -0,4% -0,4% 4,9%
CAD / SEK 7,29 -0,6% -0,8% 12,2%
CHF / SEK 9,74 -0,9% 0,0% 8,3%
JPY / SEK 0,09 -1,0% -0,4% 9,6%
EUR / USD 1,11 0,5% 0,3% -3,3%
USD / JPY 108,74 0,1% -0,4% -0,9%
EUR / GBP 0,86 0,1% -0,6% -4,6%
AUD / USD 0,68 0,6% -0,7% -3,2%
USD / CAD 1,32 -0,3% 0,0% -3,2%
GBP / USD 1,29 0,4% 0,9% 1,3%
USD / NOK 9,08 -1,2% -0,8% 4,8%
EUR / NOK 10,03 -0,7% -0,6% 1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades upp på fredagen efter pånyttfödd handelsoptimism.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,8 procent till 28.004. Det bredare S&P 500 steg 0,8 procent till 3.120, medan Nasdaqs kompositindex hade ökat 0,7 procent till 8.541.

Sektorsvis var det hälsovård som gick allra bäst för dagen, med en uppgång på drygt 2 procent, medan råvarubolag var sämsta sektor.

Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow meddelade på torsdagen att förhandlingarna med Kina om fas 1 i handelsavtalet är i slutskedet.

I det positiva handelsklimatet var det uppåt för exportkänsliga bolag som Boeing, Caterpillar och Apple, som samtliga steg drygt 1 procent. Apple fick även stöd av en höjd riktkurs av JP Morgan.

Halvledarbolaget Applied Materials rusade 9 procent efter att kvartalsvinsten, som presenterades sent på torsdagen, varit starkare än väntat.

Däremot sjönk Nvidia 2,7 procent, trots att omsättning och vinst för det tredje kvartalet var bättre än analytikernas förväntningar. Aktien har dock haft en stark utveckling under hösten. Grafikkorttillverkaren lämnade även en prognos om att kunna återgå till intäktstillväxt efter fyra kvartal med nedgångar.

Varuhuskedjan JC Penney gick upp 6,4 procent efter att ha presenterat en lägre kvartalsförlust än väntat och höjt resultatprognosen för helåret.

E-handels- och datacenterjätten Amazon sjönk 1,0 procent. Amazon har beslutat att ta upp kampen mot försvarshögkvarteret Pentagon avseende upphandlingen av det gigantiska så kallade JEDI-kontraktet, som tilldelades konkurrenten Microsoft i slutet av oktober.

T-Mobiles vd John Legere kommer enligt uppgifter inte ta över som vd för Wework, rapporterade CNBC. Beskedet fick T-Mobile att stiga 1,6 procent.

Googles moderbolag Alphabet steg 1,7 procent. USA:s högsta domstol har beslutat att ta upp målet där Oracle har anklagat Google för att stjäla kod.

Kursfallen för cannabisbolagen fortsatte. Denna gång leddes nedgången av Aurora Canabis, som föll runt 17 procent efter att på torsdagskvällen ha rapporterat en intäktsminskning på 24 procent för räkenskapsårets första kvartal.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,83 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter en öppning uppåt vände Stockholmsbörsen ned, för att sedan återhämta det mesta av nedgången. SEB föll sedan SVT:s Uppdrag granskning hört av sig med frågor om baltisk penningtvätt.

Rejält ned var även Elekta efter en sänkt prognos.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index oförändrat vid 1.757 och aktier för relativt höga 22,4 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

I botten av OMXS30 låg SEB efter ett fall med hela 12,3 procent.

SVT:s Uppdrag granskning uppger sig ha nya uppgifter om misstänkt penningtvätt i Baltikum i ett kommande program, där banken SEB berörs. SEB valde att själv gå ut med beskedet om den kommande granskningen. Bankens presschef Frank Hojem uppgav för Dagens Industri att banken inte sett några tecken på att den "systematiskt skulle ha utnyttjats" för penningtvätt.

Nederländska banken ING gjorde under dagen bedömningen att SEB är välpositionerad för att kunna hantera eventuella kostnader, om sådana skulle uppstå.

Flertalet storbanker handlades också på minus, men med mindre nedgångar. Nordea tappade 0,6 procent och Swedbank 0,7 procent. Mot trenden gick Handelsbanken, som steg 1,5 procent.

I toppen av OMXS30 fanns SCA, som steg 2,5 procent, tätt följt av Ericsson som handlades upp 2,1 procent.

Utanför OMXS30 rasade strålterapibolaget Elekta 11,4 procent, sedan bolaget sänkt sin prognos för ebita-marginalen för räkenskapsåret 2019/2020. Samtidigt publicerade bolaget preliminära resultat för det andra kvartalet.

Elektas vd Richard Hausmann uppgav för Nyhetsbyrån Direkt, med hänvisning till marginalutvecklingen, att av den avvikelse på 350 baspunkter bolaget hamnat under den egna planen för räkenskapsårets andra kvartal, kommer 200 punkter från valutaeffekter, medan övriga 150 kommer från utebliven försäljning.

Fingerprint Cards föll 13,2 procent efter en rapport med många besvikelser. Omsättningen sjönk 18 procent och resultatet på rörelsenivå vände till förlust. Bruttomarginalen var i nivå med tidigare kvartal i år, men 4 procentenheter lägre än tredje kvartalet i fjol. Företaget har hittills inga "wins" för sin nya in-displaysensor, men ambitionen att ta en betydande andel av denna marknad ligger fast, enligt vd Christian Fredrikson.

Ordentligt upp, 13 procent till 116:20 kronor, var det däremot för fastighetsbolaget Hemfosa sedan SBB lagt ett bud värt 126:15 kronor. SBB backade drygt 8 procent.

Powercell avancerade 5,6 procent till 158 kronor, sedan bolagets tyska samarbetspartner Bosch valt att köpa Midrocs ägarandel på 11 procent till kursen 107 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 84 SEK na na
Demant Minska 170 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 16:00 NAHB husmarknadsindex nov 71 71

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Demant DK0060738599 Inga tillkännagivanden
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Karo Pharma SE0007464888 3
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 6
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.