logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 4 oktober 2016
Publicerad tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 08:13, färdigställd kl. 08:11.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
Vi ser fortsatt ett scenario framöver med dämpad tillväxt och låga räntor. På medellång sikt ser vi också alltjämt att konsumentinriktade bolag bör kunna utvecklas väl, på grund av förbättrade arbetsmarknader och stigande reallöner. Samma drivkrafter i form av växande konsumtion, inte minst på utvecklingsmarknader, påverkar också skogsbolag med inriktning mot konsumentprodukter. Vi ser också fortsatt att det finns goda förutsättningar för en ökad aktivitet inom tillverkningsindustrin, inte minst till följd av en stabilisering på utvecklingsmarknader och råvarukopplade investeringar. Förväntningar om stabila korta räntor ser vi också fortsatt gynna finansiella bolag. Samtliga teman från föregående uppdatering av Fokusportföljen kvarstår således fortfarande.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering görs inga förändringar av innehaven i Fokusportföljen.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
16/9
16/9
3/10
3/10
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Inga förändringar
Aktier som behålls
Konsumentinriktade bolag
Autoliv*
785,44
785,44
2015-08-25
150825
898,5
898,5
912,5
912,5
1,6% 16,2%
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
206,6
206,6
213,1
213,1
3,1% 9,5%
Unibet*
91,69
91,69
2016-03-04
160304
75,5
75,5
79,8
79,8
5,7% -13,0%
Skogsbolag i omvandling
BillerudKorsnäs*
127,25
127,25
2016-03-10
160310
150,7
150,7
152,4
152,4
1,1% 19,8%
Stora Enso
74,7
74,7
2016-09-16
160916
74,7
74,7
76,45
76,45
2,3% 2,3%
Finansiell återhämtning
Investor
302
302
2016-08-31
160831
304,6
304,6
315
315
3,4% 4,3%
Nordea
83,7
83,7
2016-08-31
160831
83,7
83,7
87,5
87,5
4,5% 4,5%
SEB
83,7
83,7
2016-08-31
160831
84,4
84,4
87
87
3,1% 3,9%
Stigande produktion
SKF
138,6
138,6
2016-09-16
160916
138,6
138,6
148
148
6,8% 6,8%
Trelleborg
160,6
160,6
2016-09-16
160916
160,6
160,6
168,8
168,8
5,1% 5,1%
Volvo
97,55
97,55
2016-09-16
160916
97,55
97,55
97
97
-0,6% -0,6%
Aktier som exkluderas
Inga förändringar

* Justerat för utdelning - ALIV 4,93 SEK, Axfood 9 SEK, H&M 9,75 SEK, ELUX 6,5 SEK, BillerudKorsnäs 4,25 SEK, ALIV 4,78, Unibet 2,81, ALIV 4,88

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen 3,29% -2,25%
OMX Benchmark 2,63% 5,09%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Stigande produktion

SKF

Rek: Neutral
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:148 SEK
Potential:-2%
Analytiker: Anders Roslund

Lågt värderad med betydande potential när efterfrågan vänder upp

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Direktavkastningen överstiger 4%

SKF-aktien har utvecklats svagt under det senaste året och har värderats ned rejält i jämförelse med övriga verkstadsbolag. Bakom den tröga utvecklingen för aktien ligger en svag industrikonjunktur där den organiska tillväxten försvagats vilket i sin tur medfört att lönsamheten pressats. Även om osäkerheten kring industrikonjunkturen fortfarande är betydande bedömer vi att sannolikheten för en förstärkning under de närmaste 2-3 kvartalen är betydligt större än risken för en fortsatt försvagning. Detta skulle ge betydande positiva effekter på SKFs resultat. Våra vinstprognoser för 2017 är 3-4% högre än marknadens genomsnitt.

Aktien värderas till ett P/E-tal på drygt 12x för 2017, vilket kan jämföras med marknadens genomsnitt på 14.5x och verkstadssektorns genomsnitt på 18x. Detta indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tillsammans med en direktavkastning som överstiger 4 % gör detta att vi bedömer att aktien kan utvecklas bättre än genomsnittet på medellång sikt. Risknivån är dock högre än för övriga portföljbolag.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:168,8 SEK
Potential:3,7%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av Brexit och eventuella effekter på efterfrågan. Kassaflödet förstärks också genom fatt Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån. Vi fortsätter rekommendera Köp.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:105 SEK
Aktiekurs:97 SEK
Potential:8,2%
Analytiker: Mats Liss

Rabatterad marknadsledare

 • Europa och kostnadsbesparingar ger stöd
 • Värderingsrabatt
 • Aktien har underpresterat

Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektiviseringsprogram och går nu in i en fas med ökat kundfokus, satsning på service och en fortsatt effektivitetssatsning bör ge stöd till lönsamheten. Fokus ligger naturligtvis på lastbilar som svarar för ca 70% av försäljningen, där marknaderna uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europa marknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt 10 år sedan, medan USA marknaden har en svag utveckling, men här räknar vi med en fortsatt svagt trend under 2016, men en stabilisering under 2017. Sammantaget bör Volvo ha goda förutsättningar att redovisa en resultatförbättring under kommande år, med stöd av en viss marknadsåterhämtning och återstående effekter på drygt 3 miljarder SEK av det strukturella kostnadsbesparingsprogram på 10 miljarder SEK som genomförts under senare år. Slutligen har Volvo aktien haft en svagare utveckling än de större verkstadsbolagen och värderas med en klar rabatt.

Skogsbolag i omvandling

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:152,4 SEK
Potential:1,7%
Analytiker: Ola Södermark

Tillbaka på tillväxtspåret

 • Produktionen är tillbaka vid planerade nivåer
 • Attraktiva långsiktiga tillväxttrender i slutkundsmixen
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Q2 resultatet bekräftade att Billerudkorsnäs sista kvartals produktionsproblem, har kommit till en ända och är nu tillbaka på vinsttillväxtspåret. Med en attraktiv slutkundsmix (75% konsumentmarknad) och tydligt uttalade tillväxtambitioner ser vi fortsatt potential. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard bland annat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv, organiska tillväxtprojekt och/eller extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med jämförelsebolagen med P/E om 15-16x på 20162017e men vi anser att en premievärdering är motiverad på grund av den starka balansräkningen och tillväxtambitioner.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:10 EUR
Aktiekurs:7,96 EUR
Potential:25,6%
Analytiker: Ola Södermark

Beihai ligger före plan – risken minskas

 • Mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Mycket positivt att Beihai ligger före plan
 • Riskminskningen ger en omvärderingspotential

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj, vilket ligger före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för omvärdering av aktien. Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/E-tal på 10-11x, vilket kan jämföras med handelsintervallet på 10-14x, de senaste tre årens snitt på 12,5x och konkurrenternas 13-14x. Med den riskminskning som skett ser vi aktien som attraktivt värderad och ser följaktligen en potential för uppvärdering. Vi upprepar Köp. Riktkursen är 10 EUR.

Konsumentinriktade bolag

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1025 SEK
Aktiekurs:912,5 SEK
Potential:12,3%
Analytiker: Mats Liss

Strukturell tillväxt ger stöd

 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Premievärdering motiverad

Även om osäkerheten kring bilförsäljningen har ökat efter Brexit, bedömer vi att Autoliv är i en relativt gynnsam situation med flera strukturella tillväxtdrivare. Sedan tidigare har ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc) visat sig kunna öka Autolivs leveransvärde per bil kraftigt, vilket ser ut att förstärkas under kommande år. Autoliv har också ökat marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. Vi bedömer därför fortsatt att Autoliv aktien är attraktivt värderad och upprepar Köp.

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:213,1 SEK
Potential:22%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerar

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa, vilket motverkar eventuella Brexit effekter på efterfrågan. Den Nya VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organisk i Europa med mellan 5-7% under de senaste tre kvartalen vilket är mer är dubbelt så högt som den underliggande tillväxten. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområden har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 260 SEK.

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:79,8 SEK
Potential:56,6%
Analytiker: Mathias Lundberg

God potential

 • Starkt operationellt momentum
 • Kombinerar marknadsledande tillväxt med hög vinstmarginal
 • Förtjänar premium mot sektorn

Unibet har bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta är extra gynnsamt då 2016 är ett starkt sportår. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Givet den pundförsvagning som skett har valutamotvinden vänt vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Finansiell återhämtning

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:340 SEK
Aktiekurs:315 SEK
Potential:7,9%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Extremt attraktiv substansrabatt om 24% justerat för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av stark USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad och direktavkastningen ligger över 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med AstraZeneca, låg skuldsättning och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen över 4% och den rapporterade substansrabatten vid 18%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit.

Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 24% och Investor arbetar aktivt med kompletterande förvärv inom Patricia inom framför allt hälsovårdrelaterade bolag och det är tydligt att detta är en framgångrik strategi. Mölnlycke är den klaraste lysande stjärnan men utvecklingen har varit stark i både Permobil, BraunAbility och det senaste förvärvet av LABORIE (ett internationellt företag med bred närvaro inom avancerad digital medicinteknik) är också mycket intressant och öppnar upp för nya kompletterande förvärv. Vi noterar att Aleris har förbättrats med fortsatt stark organisk tillväxt och EQT har också levererat goda resultat på senare tid.

Nordea

Rek: Neutral
Riktkurs:82 SEK
Aktiekurs:87,5 SEK
Potential:-6,3%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Kortsiktig osäkerhet men den långsiktiga potentialen är attraktiv

 • Hög direktavkastning trots kapitalosäkerhet
 • Spännande långsiktig strategi
 • Lägst värdering bland svenska bankaktier

Nordea befinner sig för närvarande i en övergångsperiod där de kommande tre åren kommer att kännetecknas av signifikanta investeringar och operativa förändringar. Målet är att bli en fullt ut digitaliserad bank och förändringsarbetet drivs av förnedrat kundbeteende, teknikskifte samt regelkrav. Det pågående arbetet väntas resultera i nettokostnadsbesparingar från 2019 och är en vital komponent i Nordeas strävan att uppnå en klassledande kostnadseffektivitet (kostnader i relation till intäkter). En av de viktigaste osäkerhetsmomenten för Nordea eliminerades i början på Oktober när banken kommunicerade finansinspektionens slutgiltiga kapitalbeslut som var bättre än befarat. Det finns fortfarande en risk för att Nordea tvingas sänka utdelningen i år men den har minskat. Vi kan i dagsläget inte heller utesluta böter relaterat till bankens brister i arbetet med penningtvätt och inblandningen i den så kallade Panamaaffären men mycket reflekteras i den nuvarande värderingen - P/E tal på ungefär 11x (2016e) och en P/B-multipel på 1.1x. Med direktavkastningar på 6-8% för 2016-18 och ett värderingsgap på >15% till de övriga svenska storbankerna på 12 månaders framåtblickande P/E är det svårt att vara negativ i ett längre perspektiv.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:93 SEK
Aktiekurs:87 SEK
Potential:6,9%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Ambitiös tillväxtplan
 • Ingen utdelningsrisk
 • Attraktiv värdering

2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå sin nya 3års plan för perioden 2016-18 (vinsttillväxt på ~10%). Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden och ledningen var tydliga i samband med Q2 rapporten att målet ligger fast. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. De svenska bankaktierna drogs med i den europeiska bankfrossan i spåren av Brexit samt osäkerheten kring de italienska bankernas tillgångar men trots att banksektorn har återhämtat sig en del så ligger rabatten mot börsen fortfarande över 5års snittet (26% jämfört med 23%). SEB värderas idag till ett P/E tal på ~12x (2016e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på 6-7%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg