logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 15 november 2016
Publicerad tisdagen den 15 november 2016 kl. 07:56, färdigställd kl. 07:54.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
Vi kvarstår vid vår vy om att det finns goda förutsättningar för en ökad aktivitet inom tillverkningsindustrin, inte minst till följd av en stabilisering på utvecklingsmarknader och råvarukopplade investeringar. Denna vy har också den senaste tiden fått stöd av en förbättring i de ledande indikatorerna. Vi behåller därför temat ”Stigande produktion”. Förväntningar om stabilisering eller stigande räntor ser ut att materialiseras, vilket gynnar den finansiella sektorn. Vårt tema ”Finansiell återhämtning” förblir därmed intakt. Temat ”Skogsbolag i omvandling” expanderar vi i omfång till det nya temat ”Bolag i strukturomvandling”, för att på så sätt kunna fånga upp bolag inom fler sektorer som står inför en strukturell förändring. Temat ”Konsumentinriktade bolag” tas nu bort från Fokusportföljen. Anledningen är att dessa bolag historiskt inte varit de som gynnats mest i en marknad med ökande långräntor och stigande inflationsförväntningar. Istället introduceras temat ”Bolag med värderingsstöd”. Detta är inte knutet till någon speciell sektor, utan fångar upp de bolag vi finner ha ett starkt värderingsstöd och därmed torde kunna utveckla sig väl framöver.

Förändringar i Fokusportföljen
I och med att vi tar bort temat ”Konsumentinriktade bolag” sker en del förändringar i Fokusportföljen. Vi väljer nu att ta ut Unibet ur portföljen, vilken varit med sedan i mars 2016. På sikt ser vi fortsatt en stor potential i Unibet, men mer kortsiktigt ser vi att den konsolidering som skett det senaste halvåret kan komma att fortsätta ytterligare en tid framöver. Övriga bolag i detta tema kvarstår i Fokusportföljen men flyttas till nya teman. MTG flyttas över till temat ”Bolag i strukturomvandling”, Assa Abloy flyttas över till temat ”Stigande produktion”, och Electrolux flyttas till temat ”Bolag med värderingsstöd”. Som nytt bolag till Fokusportföljen, under temat ”Stigande produktion”, tas Boliden in. Vi ser att en starkare US dollar och metallmarknad ger uppsida i prognoser och ser fortsatt potential, trots den starka kursutveckling som varit.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
28/10
28/10
14/11
14/11
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Boliden
233,3
233,3
2016-11-14
161114
Aktier som behålls
Stigande produktion
SKF
138,6
138,6
2016-09-16
160916
153
153
157,7
157,7
3,1% 13,8%
Trelleborg
160,6
160,6
2016-09-16
160916
157,6
157,6
161,3
161,3
2,3% 0,4%
Volvo
97,55
97,55
2016-09-16
160916
97,95
97,95
97,05
97,05
-0,9% -0,5%
Assa Abloy
165,9
165,9
2016-10-24
161024
167,1
167,1
166,3
166,3
-0,5% 0,2%
Bolag i strukturomvandling
Stora Enso
74,7
74,7
2016-09-16
160916
86,25
86,25
85,75
85,75
-0,6% 14,8%
MTG
243,6
243,6
2016-10-28
161028
243,6
243,6
244
244
0,2% 0,2%
Bolag med värderingsstöd
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
212,4
212,4
205
205
-3,5% 5,3%
Finansiell återhämtning
Investor
302
302
2016-08-31
160831
321,7
321,7
309,1
309,1
-3,9% 2,4%
SEB
83,7
83,7
2016-08-31
160831
92,1
92,1
92,45
92,45
0,4% 10,5%
Aktier som exkluderas
Unibet*
91,69
91,69
2016-03-04
160304
80,3
80,3
77,8
77,8
-3,1% -15,1%

* Justerat för utdelning, ELUX 6,5 SEK, Unibet 2,81,

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen -0,65% -1,45%
OMX Benchmark -1,95% 3,07%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Stigande produktion

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:166,3 SEK
Potential:17,3%
Analytiker: Anders Roslund

För mycket fokus på Kina

 • Organisk tillväxt på 4% exklusive Kina
 • Fortsatt förbättrade marginaler exklusive Kina
 • Attraktiv värdering

Assa Abloy är en av börsens mest välsmorda förvärvsmaskiner vars mål är växa med nästan 10% per år varav 4-5% organiskt och 4-5% procent genom förvärv. Bedrägerier i två av de förvärvade kinesiska bolagen och en lägre efterfrågan i Kina har dock solkat helhetsbilden det senaste kvartalet. Vi förväntar oss dock att Assa Abloy åtgärdar problemen och att vi åter får se en organisk tillväxt på 4-5% procent per år under 2017 och 2018. Utvecklingen mot elektromekaniska lås och digitala lösningar kommer ytterligare att driva tillväxten. Vår bedömning är att den överdrivna oron för Kinautvecklingen utgör att utmärkt köptillfälle i ett av börsens mest intressant tillväxbolag. Vi rekommenderar köp med en riktkurs på 195 SEK

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:240 SEK
Aktiekurs:233,3 SEK
Potential:2,9%
Analytiker: Ola Södermark

Metallmarknaden och valutan går Bolidens väg

 • Underskott i den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • En starkare US dollar och metallmarknad ger uppsida i prognoser
 • Diversifierade metallportföljen är en styrka

Efter flera år av underinvesteringar till följd av låga zinkpriser börjar ett underskott materialiseras på den globala zinkmarknaden. De planerade stora infrastrukturinvesteringarna i USA ger även stöd till andra basmetaller. Vi ser fortsatt potentiell uppsida i prognoser drivet av den starka metallmarknaden och US dollar samt stabila smältverk. Detta gör att vi ser en positiv risk/reward för Bolidenaktien. Största risken är en kraftig försvagning av US dollarn mot svenska kronan och Euron.

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:160 SEK
Aktiekurs:157,7 SEK
Potential:1,5%
Analytiker: Anders Roslund

Lågt värderad med betydande potential när efterfrågan vänder upp

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Direktavkastningen överstiger 4%

SKF-aktien har utvecklats svagt under det senaste året och har värderats ned rejält i jämförelse med övriga verkstadsbolag. Bakom den tröga utvecklingen för aktien ligger en svag industrikonjunktur där den organiska tillväxten försvagats vilket i sin tur medfört att lönsamheten pressats. Även om osäkerheten kring industrikonjunkturen fortfarande är betydande bedömer vi att sannolikheten för en förstärkning under de närmaste 2-3 kvartalen är betydligt större än risken för en fortsatt försvagning. Detta skulle ge betydande positiva effekter på SKFs resultat. Våra vinstprognoser för 2017 är 3-4% högre än marknadens genomsnitt.

Aktien värderas till ett P/E-tal på drygt 12x för 2017, vilket kan jämföras med marknadens genomsnitt på 14.5x och verkstadssektorns genomsnitt på 18x. Detta indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tillsammans med en direktavkastning som överstiger 4 % gör detta att vi bedömer att aktien kan utvecklas bättre än genomsnittet på medellång sikt. Risknivån är dock högre än för övriga portföljbolag.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:180 SEK
Aktiekurs:161,3 SEK
Potential:11,6%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av tillväxten i ekonomin i stort. Kassaflödet förstärks också genom att Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån. Vi fortsätter rekommendera Köp med riktkurs om 180 SEK.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:110 SEK
Aktiekurs:97,05 SEK
Potential:13,3%
Analytiker: Mats Liss

Rabatterad marknadsledare

 • ”Scanifiering”
 • Strukturförändringar kan komma
 • Värderingsrabatt

Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektivisering och går nu in i en fas med ökat kundfokus, satsning på service och en fortsatt effektivitetssatsning bör ge stöd till lönsamheten. Fokus ligger naturligtvis på lastbilar som svarar för ca 70% av försäljningen, där marknaderna uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europamarknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt 10 år sedan, medan USA marknaden har en svag utveckling, men här räknar vi med en stabilisering under 2017. Strukturella förändringar i form av avknoppningar avyttringar av delar av Volvo ska inte heller uteslutas, även om synergierna mellan lastbilar och övriga affärsområden är betydande kan ett ökat lastbilsfokus inte uteslutas. Slutligen har Volvo aktien haft en svagare utveckling än de större verkstadsbolagen och värderas med en klar rabatt.

Bolag i strukturomvandling

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:295 SEK
Aktiekurs:244 SEK
Potential:20,9%
Analytiker: Stefan Wård

Ökande tillväxt inte inprisad

 • Bättre profil
 • Tillväxten i den traditionella versamheten motiverar högre värdering
 • MTGx kan stå för 1/3 del av koncernens värde inom ett par år

Under 2015-2016 har MTG dels väsentligt stärkt sin innehållsportfölj inom den traditionella broadcasting verksamheten samt gjort en rad investeringar inom sitt affärsområde MTGx. Affärsområdet inkluderar tre, för MTG nya, vertikaler inom esport, multichannel networks samt speltillverkning. MTG har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom dessa snabbväxande genrar. MTG genomgår en omfattande strategisk förändring vilket kraftigt har förbättrat dess tillväxt potential. Aktiemarknaden har långt ifrån fullt ut inkluderat den nya potentialen i MTGs värdering utan fortsatt tvivla på om MTG är ett bolag i strukturell negativ tillväxt. Vi anser att de senaste rapporterna tydligt visar att bolaget har förstärkt sin möjligheter till en god organisk tillväxt de kommande åren. Vi tror att MTGx kan stå för ca 1/3 del av koncernens värde inom ett par år samt att den ökande tillväxten i den traditionella verksamheten motiverar en högre värdering. När vi placerar MTG dels mot liknande bolag så anser vi att bolaget handlas till en rabatterad värdering vilket ytterligare stärker vår positiva syn på MTG aktien. MTG höll också nyligen en kapitalmarknadsdag. Ett klart positivt budskap förmedlades på denna, där särskild vikt lades på Viaplay och MTGx. Vår rekommendation är köp med riktkursen SEK 295.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:10 EUR
Aktiekurs:8,735 EUR
Potential:14,5%
Analytiker: Ola Södermark

Beihai ligger före plan – risken minskas

 • Mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Mycket positivt att Beihai ligger före plan
 • Riskminskningen ger en omvärderingspotential

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj, vilket ligger före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för omvärdering av aktien. Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/E-tal på 11x, vilket kan jämföras med handelsintervallet på 10-14x, de senaste tre årens snitt på 12,5x och konkurrenternas 13-14x. Med den riskminskning som skett ser vi aktien som attraktivt värderad och ser följaktligen en potential för uppvärdering. Vi upprepar Köp. Riktkursen är 10 EUR.

Bolag med värderingsstöd

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:205 SEK
Potential:26,8%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerar

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa, vilket motverkar eventuella Brexit effekter på efterfrågan. VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organiskt i Europa under de senaste fyra kvartalen och närmare dubbelt så fort som marknaden. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområdena har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 260 SEK.

Finansiell återhämtning

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:350 SEK
Aktiekurs:309,1 SEK
Potential:13,2%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Fortfarande mycket attraktiv substansrabatt om 26% justerat för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av stark USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad på under 7% och direktavkastningen ligger över 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med AstraZeneca, låg skuldsättning och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen över 4% och den rapporterade substansrabatten vid 17%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit.

Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 26% och Investor arbetar aktivt med kompletterande förvärv inom Patricia inom framför allt hälsovårdrelaterade bolag och det är tydligt att detta är en framgångrik strategi. Mölnlycke är den klaraste lysande stjärnan men utvecklingen har varit stark i både Permobil, BraunAbility och det senaste förvärvet av LABORIE (ett internationellt företag med bred närvaro inom avancerad digital medicinteknik) är också mycket intressant och öppnar upp för nya kompletterande förvärv. I senaste rapporten levererade Investor en totalavkastning på 12% med hjälp av främst de noterade innehaven. Investor har nu presterat bättre än aktiemarknaden under en längre tid.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:95 SEK
Aktiekurs:92,45 SEK
Potential:2,8%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Positiva utsikter kring omprisning av företagslån
 • Ingen utdelningsrisk
 • Fortsatt värderingsstöd

2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå sin nya 3års plan för perioden 2016-18 (vinsttillväxt på ~10%). Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden och ledningen var tydliga i samband med Q3 rapporten att målet ligger fast. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. Det råder fortsatt en osäkerhet krig huruvida banksektorn ska lyckas kompensera sig för högre riskvikter på företagsexponeringar men SEBs ledning var tydliga i samband med Q3 rapporten att man väntar sig omprisning av företagslån redan från Q4. SEB bör kunna bli den relativa vinnaren i ett sådant scenario. Banken värderas idag till ett P/E tal på ~12x (2017e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på 6-7%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg